sunday ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า sunday ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ sunday ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า sunday ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง วันอาทิตย์, วันอาทิตย์, อาทิตย์, อา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า sunday

วันอาทิตย์

noun

They worship every Sunday.
พวกเขานมัสการทุกวันอาทิตย์

วันอาทิตย์

noun (day of the week)

They worship every Sunday.
พวกเขานมัสการทุกวันอาทิตย์

อาทิตย์

noun (day of the week)

They worship every Sunday.
พวกเขานมัสการทุกวันอาทิตย์

อา

noun

My partner, Sunday Irogbelachi, and I served in the vast territory in Akpu-na-abuo, Etche.
ผมมีซันเดย์ อีรอเบลาคีเป็นเพื่อนร่วมงาน และรับใช้ในเขตงานกว้างไพศาลในอาคปู-นา-อาบูโอ เขตปกครองเอทเช.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

“However, one Sunday I heard something that changed my attitude.
“อย่าง ไร ก็ ตาม ครั้ง หนึ่ง ใน วัน อาทิตย์ ที่ ไป ร่วม ประชุม ฉัน ได้ ยิน อะไร บาง อย่าง ที่ เปลี่ยน ความ คิด ของ ฉัน.
Usually, we made our courier trips on Saturday afternoon or Sunday, when Father had time off from work.
ปกติ เรา เดิน ทาง ส่ง ข่าวสาร ตอน บ่าย วัน เสาร์ หรือ วัน อาทิตย์ เมื่อ พ่อ ไม่ ได้ ไป ทํา งาน.
As a group, they decide to have a potluck meal that Sunday after church, start playing volleyball on Thursday nights, make a calendar for attending the temple, and plan how to help youth get to activities.
พวกเธอตัดสินใจในกลุ่มว่าจะนําอาหารมารับประทานด้วยกันวันอาทิตย์หลังเลิกโบสถ์ เริ่มเล่นวอลเลย์บอลคืนวันพฤหัสบดี ทําปฏิทินกําหนดวันเข้าพระวิหาร และวางแผนช่วยให้เยาวชนได้ทํากิจกรรม
And just like every Sunday, we started reading the secrets out loud to each other."
และดั่งวันอาทิตย์อื่นๆ เราเริ่มอ่านความลับให้กันและกันฟัง"
To make Duty to God part of the Sunday quorum meeting, you may consider teaching the Duty to God outline below during this unit.
เพื่อทําส่วนของหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าในการประชุมโควรัมวันอาทิตย์ ท่านอาจจะสอนโครงร่างหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าด้านล่างในระหว่างหน่วยนี้
Encourage all to share in field service on Sunday.
สนับสนุน ทุก คน ให้ มี ส่วน ใน การ ประกาศ วัน อาทิตย์.
Early Sunday morning Mary Magdalene, Mary the mother of James, along with Salome, Joanna, and other women, bring spices to the tomb to treat Jesus’ body.
ตอน เช้า ตรู่ วัน อาทิตย์ มาเรีย มัฆดาลา มาเรีย มารดา ของ ยาโกโบ พร้อม กับ ซะโลเม โยอันนา และ ผู้ หญิง คน อื่น ๆ ได้ นํา เครื่อง หอม มา ยัง อุโมงค์ เพื่อ ชะ โลม พระ ศพ พระ เยซู.
We had a horse-drawn carriage with curtains at the windows, so that regardless of the weather, we could attend church Sunday morning.
เรา มี รถ ม้า คัน หนึ่ง ซึ่ง มี ม่าน คลุม หน้าต่าง เพื่อ เรา จะ เข้า ร่วม ที่ โบสถ์ ตอน เช้า วัน อาทิตย์ ได้ ไม่ ว่า อากาศ จะ เป็น อย่าง ไร ก็ ตาม.
One day I climbed a high hill, knelt, and prayed, “When the war ends, I promise to go to church every Sunday.”
วัน หนึ่ง ดิฉัน ปีน ขึ้น ไป บน เนิน เขา สูง คุกเข่า ลง แล้ว อธิษฐาน ว่า “เมื่อ สงคราม ยุติ ลง ข้าพเจ้า สัญญา ว่า จะ ไป โบสถ์ ทุก วัน อาทิตย์.”
I attended Sunday school at a Baptist church, but mostly to participate in hiking and camping trips.
ผม เคย เข้า ร่วม โรง เรียน รวีวารศึกษา ที่ โบสถ์ แบพติสต์ ซึ่ง ส่วน ใหญ่ ก็ เพื่อ มี โอกาส เดิน ป่า และ ไป เข้า ค่าย.
Appropriately, in his concluding comments on Sunday, a member of the Governing Body thanked the governments of Eastern Europe for allowing so many of Jehovah’s Witnesses from their countries to attend the conventions.
อย่าง เหมาะ สม ใน คํา กล่าว สรุป เมื่อ วัน อาทิตย์ สมาชิก คน หนึ่ง แห่ง คณะ กรรมการ ปกครอง ได้ ขอบคุณ รัฐบาล ต่าง ๆ ทาง ยุโรป ตะวัน ออก สําหรับ การ อนุญาต ให้ พยาน พระ ยะโฮวา จํานวน ไม่ น้อย จาก ประเทศ ของ เขา เข้า ร่วม การ ประชุม ภาค.
It's Sunday today.
วันนี้คือวันอาทิตย์
“Teenagers face an enormous risk of AIDS because they like to experiment with sex and drugs, take risks and live for the moment, and because they feel immortal and defy authority,” says a report presented at a conference on AIDS and teenagers. —New York Daily News, Sunday, March 7, 1993.
รายงาน หนึ่ง ที่ เสนอ ณ การ ประชุม เรื่อง โรค เอดส์ กับ พวก วัยรุ่น กล่าว ไว้ ว่า “พวก วัยรุ่น เผชิญ กับ การ เสี่ยง อย่าง มาก มาย ต่อ โรค เอดส์ เพราะ พวก เขา ชอบ ทดลอง ใน เรื่อง เพศ และ ยา เสพย์ติด, ชอบ เสี่ยง และ ดําเนิน ชีวิต เพื่อ ความ สนุก เพลิดเพลิน ชั่ว ขณะ โดย ไม่ คํานึง ถึง อนาคต และ เพราะ เขา รู้สึก ว่า ตน เป็น อมตะ และ ท้าทาย ผู้ มี อํานาจ.”—นิวยอร์ก เดลี นิวส์, วัน อาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 1993.
The Providence Sunday Journal of Rhode Island states: “Bishops in 29 states . . . have faced claims of damages by victims of sex abuse by Catholic clergy, and the Church has paid at least $60 million so far in judgments and settlements.”
เดอะ โพรวิเดนซ์ ซันเดย์ เจอร์นัล ของ โรด ไอแลนด์ แถลง ว่า “บิชอพ ใน 29 รัฐ . . . เผชิญ การ ฟ้องร้อง ค่า เสียหาย โดย ผู้ ตก เป็น เหยื่อ การ กระทํา ผิด ทาง เพศ โดย นัก บวช คาทอลิก และ คริสต์ จักร นี้ ได้ จ่าย เงิน อย่าง น้อย 1,500 ล้าน บาท เป็น ค่า สู้ คดี และ ชําระ ค่า เสียหาย.”
On Sunday, the sacrament helps us be clean, remember Jesus, and have a happy, new start.
ในวันอาทิตย์ ศีลระลึกช่วยให้เราสะอาด ระลึกถึงพระเยซู และเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุข
On a typical Sunday, fewer than four million people attend church services.
ตาม ปกติ ใน วัน อาทิตย์ มี ไม่ ถึง สี่ ล้าน คน ที่ ไป โบสถ์.
However, several priests claim that most of those who attend the bingo games do not go to church. —The Sunday Star-Ledger, New Jersey, U.S.A.
อย่าง ไร ก็ ดี นัก เทศน์ นัก บวช หลาย คน บ่น ว่า ส่วน ใหญ่ ของ คน ที่ เข้า มา เล่น บิงโก ไม่ ไป โบสถ์.—เดอะ ซันเดย์ สตาร์-เลดเจอร์, นิวเจอร์ซี ยู. เอส. เอ.
The official estimate of Church of England attendances each Sunday is one million.
การ กะ ประมาณ อย่าง เป็น ทาง การ เรื่อง จํานวน ผู้ เข้า โบสถ์ ของ คริสตจักร อังกฤษ ทุก วัน อาทิตย์ คือ หนึ่ง ล้าน คน.
This was very loving on their part, for it meant that we would have a permanent place to keep our belongings and a regular location to come home to on Sunday evenings.
นี่ เป็น การ แสดง ความ รัก ใน ส่วน ของ เขา เพราะ นั่น หมาย ความ ว่า เรา จะ มี ที่ ถาวร ไว้ เก็บ สมบัติ ของ เรา และ มี ที่ ประจํา ที่ จะ กลับ บ้าน ตอน เย็น วัน อาทิตย์.
Preparing for church the next Sunday morning included two lost socks, a teething eight-month-old, and a crying four-year-old.
ขณะเตรียมไปโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์ถัดมา ถุงเท้าหายสองคู่ เด็กแปดเดือนฟันน้ํานมขึ้น และเด็กสี่ขวบร้องไห้
It was Sunday, December 1, 2002.
วัน นั้น เป็น วัน อาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2002.
Sunday morning’s session will feature stimulating information focusing attention on the urgent need to flee to safety without delay before the “great tribulation.”
ภาค เช้า วัน อาทิตย์ จะ เสนอ ความ รู้ ที่ กระตุ้น ใจ ซึ่ง เพ่งเล็ง ความ สนใจ ไป ที่ ความ จําเป็น อัน เร่ง ด่วน ใน การ หนี ไป ยัง ที่ ปลอด ภัย โดย ไม่ ชักช้า ก่อน “ความ ทุกข์ ลําบาก ใหญ่.”
Victor pressured the Asiatic congregations to change to the Sunday arrangement.
วิกเตอร์ ได้ บีบ บังคับ ประชาคม ทาง เอเชีย ให้ เปลี่ยน เป็น วัน อาทิตย์.
Explain that early on the first day of the week—Sunday—Mary Magdalene and another woman named Mary went to the tomb where Jesus’s body was laid.
อธิบายว่าในเช้าวันแรกของสัปดาห์—วันอาทิตย์—มารีย์ชาวมักดาลาและมารีย์อีกคนหนึ่งมาที่อุโมงค์ซึ่งพระศพของพระเยซูวางอยู่
According to O’Neill, children of broken homes were “50 per cent more likely to suffer health problems, twice as likely to run away from home and five times as likely to suffer abuse,” reports The Sunday Telegraph of London.
หนังสือ พิมพ์ เดอะ ซันเดย์ เทเลกราฟ แห่ง กรุง ลอนดอน รายงาน ว่า ตาม ที่ โอนีลล์ กล่าว เด็ก ๆ ใน ครอบครัว ที่ แตก แยก “มี แนว โน้ม เพิ่ม ขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ จะ ประสบ ปัญหา สุขภาพ, มี แนว โน้ม เพิ่ม ขึ้น สอง เท่า ที่ จะ หนี ออก จาก บ้าน และ เพิ่ม ขึ้น ห้า เท่า ที่ จะ ถูก ทํา ร้าย.”

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ sunday ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว