weekend ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า weekend ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ weekend ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า weekend ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง สุดสัปดาห์, วันสุดสัปดาห์, วันหยุดสุดสัปดาห์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า weekend

สุดสัปดาห์

noun (break in the working week)

Mameha, did you invite the Chairman to my estate this weekend?
มาเมฮะ คุณไปเชิญท่านประธานมาที่คฤหาสถ์ผมสุดสัปดาห์นี้ไหม?

วันสุดสัปดาห์

noun (break in the working week)

Review the weekend schedule of meetings for field service.
บอก กําหนดการ ประชุม เพื่อ การ ประกาศ สําหรับ วัน สุด สัปดาห์.

วันหยุดสุดสัปดาห์

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Daddy, can I spend the weekend with Monica?
พ่อคะ หนูไปค้างบ้านโมนิกานะคะ
Well, it's my weekend.
แหม วันหยุดพ่อเลยนะ
Well, I know Grace wasn't sick last weekend.
ก็ ฉันณุ้ว่าอาทิตย์ที่แล้ว เกรซไม่ได้ป่วย
28:19, 20) Therefore, we want to be Bible-study conscious at all times, not just on the one weekend day that is specially set aside to offer Bible studies.
28:19, 20) ดัง นั้น เรา ต้องการ อยู่ พร้อม เสมอ ที่ จะ เสนอ การ ศึกษา พระ คัมภีร์ ไม่ เฉพาะ วัน สุด สัปดาห์ ที่ กําหนด ไว้ เป็น พิเศษ สําหรับ การ เสนอ การ ศึกษา พระ คัมภีร์ เท่า นั้น.
I know you want to leave, but I really feel like you need to be with family this weekend.
แม่รู้ว่าลูกต้องการไป แต่แม่อยากให้ลูกอยู่กับครอบครัวอาทิตย์นี้
But I just wanna make sure you come to the Hamptons this weekend.
แต่ผมแค่อยากมั่นใจว่า คุณจะไปHamptonsสุดสัปดาห์นี้
Have a great weekend, and do something fun, you know.
ขอให้สนุกช่วงวันหยุดนะ
Well, we've been out all weekend.
เสาร์อาทิตย์เราไปนอกบ้านตลอด
(1 Peter 5:2, 3) In addition to looking after their own families, they may need to take time during evenings or on weekends to care for congregation matters, including preparing meeting parts, making shepherding calls, and handling judicial cases.
(1 เปโตร 5:2, 3) นอก จาก เอา ใจ ใส่ ดู แล ครอบครัว ของ ตน เอง แล้ว เขา อาจ ต้อง ใช้ เวลา ระหว่าง ตอน เย็น หรือ ตอน สุด สัปดาห์ เพื่อ เอา ใจ ใส่ เรื่อง ต่าง ๆ ของ ประชาคม, รวม ทั้ง เตรียม ส่วน ต่าง ๆ สําหรับ การ ประชุม, เยี่ยม บํารุง เลี้ยง, และ ตัดสิน ความ.
I'm gonna need to take you with me this weekend.
วันหยุดนี้ลูกต้องไปกับพ่อ
Review the weekend schedule of meetings for field service.
บอก กําหนดการ ประชุม เพื่อ การ ประกาศ สําหรับ วัน สุด สัปดาห์.
It's shaping up to be a beautiful Fourth of July weekend.
วันนี้ดูท่าจะเป็นชาติที่สดใส
You may be able to start right now by inviting an experienced publisher or two to work with you this weekend.
คุณ อาจ เริ่ม ได้ เดี๋ยว นี้ เลย โดย การ เชิญ ผู้ ประกาศ ที่ ชํานาญ สัก คน หรือ สอง คน ให้ ทํา งาน กับ คุณ ตอน สุด สัปดาห์ นี้.
Those congregations having the visit of the circuit overseer, a circuit assembly, or a special assembly day that weekend will have the special talk the following week.
ประชาคม ที่ มี การ เยี่ยม ของ ผู้ ดู แล หมวด หรือ การ ประชุม หมวด หรือ การ ประชุม พิเศษ ใน วัน สุด สัปดาห์ นั้น พอ ดี จะ จัด ให้ มี คํา บรรยาย นั้น ใน สัปดาห์ ถัด ไป.
This weekend, the Inverell is happening.
สุดสัปดาห์นี้ มีอินเวอเรล
Encourage all to be out in field service this weekend.
สนับสนุน ทุก คน ที่ จะ ออก ไป ใน การ ประกาศ สุด สัปดาห์ นี้.
Weekends were happy times.
วัน สุด สัปดาห์ เป็น เวลา ที่ เรา มี ความ สุข.
Evening is a fine time to call on people who were not at home when publishers called earlier in the day or on weekends.
เวลา เย็น เป็น เวลา เหมาะ จะ ไป หา ผู้ คน ที่ ไม่ อยู่ บ้าน ตอน ที่ ผู้ ประกาศ ไป เยี่ยม ตอน เช้า หรือ ใน วัน สุด สัปดาห์.
It looks like next weekend...
เหมือนกับว่าสัปดาห์หน้า แย่แล้ว
Plan activities with the family, perhaps how to spend weekends or vacations together.
จง วาง แผน กิจกรรม ต่าง ๆ ร่วม กับ ครอบครัว บาง ที อาจ เป็น เรื่อง ที่ ว่า จะ ใช้ วัน สุด สัปดาห์ หรือ การ พัก ร้อน ด้วย กัน อย่าง ไร.
On weekends, some who have been contacted while relaxing at parks, recreation sites, campgrounds, or in cottages or while waiting in parking lots or in shopping malls have been found to be favorably disposed to the good news.
ใน วัน สุด สัปดาห์ มี การ พบ ว่า บาง คน ที่ เคย ได้ เข้า พูด คุย ด้วย ใน ขณะ พักผ่อน ที่ สวน สาธารณะ, สถาน ที่ หย่อนใจ, บริเวณ ที่ ตั้ง ค่าย พัก แรม, หรือ ตาม บ้าน พัก ตากอากาศ หรือ ขณะ ที่ รอ อยู่ ใน ลาน จอด รถ หรือ ใน ศูนย์ การ ค้า มี แนว โน้ม จะ ตอบรับ ข่าว ดี อย่าง น่า พอ ใจ.
Just for a weekend.
แค่สุดสัปดาห์ก็ได้
He has the monster every other weekend.
เขาชอบเจ้ากี้เจ้าการ วันหยุดของคนอื่น
In a few cases, it may be practical to have a daytime study on the weekend.
ใน บาง กรณี อาจ เป็น ประโยชน์ ที่ จะ มี การ ศึกษา ใน ตอน กลางวัน ใน ช่วง สุด สัปดาห์.
It's the biggest shopping weekend of the year.
ช่วงนี้เป็นช่วงชอปปิ้งที่มากที่สุดของปีนะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ weekend ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว