white ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า white ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ white ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า white ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง สีขาว, ขาว, ผิวขาว, ไวต์, คนผิวขาว, ชาวผิวขาว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า white

สีขาว

adjectivenoun (color/colour)

Yeah, Kevin said some guy in a white van just came up to him on the street.
ใช่ เควินบอก ว่าผู้ชายที่มากับรถตู้สีขาว แค่มาหาเขาที่ข้างถนน

ขาว

adjective (bright and colourless)

No, the flowers are not green, but red, white, yellow or blue.
ไม่, ดอกไม้ไม่ได้มีสีเขียว แต่แดง, ขาว, เหลือง, หรือน้ําเงิน

ผิวขาว

adjective (of or relating to Caucasians)

He's too colored for the whites, and not colored enough for the negroes.
เขาผิวขาวไม่พอสําหรับคนผิวขาว และผิวดําไม่พอสําหรับ นิโกรส์.

ไวต์

noun

“Gabon has set aside the best ecosystems found in the entire country,” explains Lee White of the Wildlife Conservation Society.
ลี ไวต์ แห่งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า กล่าวว่า “กาบองได้กันพื้นที่ซึ่งมีระบบนิเวศที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศนี้.

คนผิวขาว

noun

White people visiting Ugandan homes would have been far too conspicuous.
การที่คนผิวขาวไปที่บ้านของชาวยูกันดาเป็นจุดเด่นเกินไป.

ชาวผิวขาว

noun

I suppose our friend Mr. White will have told you that I have provided reliable banking services for many other freedom fighters over the years.
ฉันจะสมมติว่าเป็น เพื่อนชาวผิวขาวกําลังจะบอกคุณว่า...

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Are you gonna eat wearing your clean white coat?
คุณจะทานข้าวทั้งชุดกราวด์อย่างนี้เหรอครับ
They will be removed with finality by the all-conquering Rider of the white horse.
รัฐบาล เหล่า นี้ จะ ถูก ขจัด ออก ไป อย่าง เด็ดขาด โดย ผู้ ขี่ ม้า ขาว ซึ่ง พิชิต ศัตรู ทั้ง สิ้น.
You see that white door?
เธอเห็นประตูสีาวไหม
'Printerfriendly mode ' If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be black and white only, and all colored background will be converted into white. Printout will be faster and use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original color settings as you see in your application. This may result in areas of full-page color (or grayscale, if you use a black+white printer). Printout will possibly happen slower and will certainly use much more toner or ink
' โหมดเหมาะกับการพิมพ์ ' หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ การพิมพ์เอกสาร HTML จะเป็นแบบขาวดําเท่านั้น โดยสีพื้นหลังไม่ว่าจะเป็นสีอะไร ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีขาวทั้งหมด ซึ่งจะทําให้การพิมพ์รวดเร็วและประหยัดหมึกมากขึ้น หากปิดการใช้งาน การพิมพ์เอกสาร HTML จะใช้สีจากต้นฉบับที่คุณเห็น ซึ่งจะทําให้การพิมพ์ช้ามากขึ้น รวมถึงการเปลืองหมึกที่ใช้พิมพ์ด้วย
Children tend to think in concrete, black-and-white terms.
เด็ก มัก จะ คิด แบบ รูปธรรม ตาม ที่ มอง เห็น เท่า นั้น เช่น ขาว ก็ คือ ขาว ดํา ก็ คือ ดํา.
You're white.
คุณไม่ใช่ลุงหนูซะหน่อย คุณผิวขาว
“This was the greatest waterfall of the Nile.” —English explorer Sir Samuel White Baker.
“นี่ เป็น น้ํา ตก ที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุด แห่ง แม่น้ํา ไนล์.”—เซอร์ แซมมูเอล ไวท์ เบเกอร์ นัก สํารวจ ชาว อังกฤษ
So they formed a White House task force, and they spent about three years arguing about who takes how much responsibility in the global supply chain.
คนกลุ่มนี้ก็เลยจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจแห่งทําเนียบขาวขึ้นมา ใช้เวลาประมาณสามปีถกเถียงกัน ว่าใครควรจะมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง ในห่วงโซ่อุปทานโลก
In 1908, Sister White and other zealous Kingdom proclaimers would have offered the six-volume, clothbound set for $1.65 (U.S.).
ใน ปี 1908 ซิสเตอร์ ชาร์ลอตต์ และ ผู้ ประกาศ ราชอาณาจักร ที่ กระตือรือร้น คน อื่น ๆ จําหน่าย ชุด หนังสือ ปก แข็ง ที่ หุ้ม ด้วย ผ้า หก เล่ม ใน ราคา ชุด ละ 1.65 ดอลลาร์.
Two white men and one colored man came to me looking for a place to stay for one night.
ชาย ผิว ขาว สอง คน กับ ชาย ผิว ดํา คน หนึ่ง มา หา ฉัน พวก เขา กําลัง หา ที่ พัก ค้าง คืน.
“A SPARKLING BLUE AND WHITE JEWEL.”
“อัญมณี สี ฟ้า ขาว ที่ ส่อง ประกาย แวว วาว.”
Most surprising of all, whites who have graduated from high school live longer than blacks with a college degree or more education.
สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือ คนผิวขาวซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย อยู่ได้นานกว่าคนผิวดําที่ได้ปริญญา หรือจบการศึกษาระดับสูงกว่า
Looks like you're black with white stripes after all.
นับลายสีดํากับขาวของนาย หลังจากนั้น.
Millenniums ago, their mighty volcanic eruptions covered the area with two types of rock —hard basalt and soft tufa, a white rock formed from solidified volcanic ash.
หลาย พัน ปี มา แล้ว การ ระเบิด อัน มี พลัง ของ ภูเขา ไฟ ทั้ง สอง ได้ ทํา ให้ บริเวณ นั้น ปก คลุม ไป ด้วย หิน สอง ชนิด คือ หิน อัคนี บะซอลต์ และ หิน ตะกอน ทูฟา ซึ่ง เป็น หิน สี อ่อน ๆ ที่ เกิด จาก การ แข็งตัว ของ เถ้า ภูเขา ไฟ.
They ‘wash their robes and make them white in the blood of the Lamb’ and so are declared righteous as friends of God with a view to their surviving the great tribulation. —Revelation 7:9, 14; compare James 2:21-26.
พวก เขา ‘ได้ ล้าง ชําระ เสื้อ ผ้า ให้ ขาว ใน พระ โลหิต ของ พระ เมษโปดก นั้น’ และ ดัง นั้น จึง ได้ รับ การ ประกาศ ว่า ชอบธรรม ใน ฐานะ เป็น มิตร ของ พระเจ้า โดย มี เป้าหมาย ใน การ รอด ผ่าน ความ ทุกข์ ลําบาก ใหญ่ ยิ่ง.—วิวรณ์ 7:9, 14; เปรียบ เทียบ ยาโกโบ 2:21-26.
At times, white men—usually when drunk—would look for Mexican women, whom many considered inherently immoral.
บาง ครั้ง พวก ผู้ ชาย ผิว ขาว—มัก เป็น ตอน เมา—จะ ส่าย ตา หา ผู้ หญิง เม็กซิโก ซึ่ง หลาย คน ถือ ว่า เป็น พวก ที่ ไม่ มี ศีลธรรม มา แต่ กําเนิด.
It is white powder sugar
น้ําตาลครับ
The white paper links the children’s passive indoor activities to their limited ability to socialize with others, including their families, and to their lack of participation in community events.
หนังสือ ปก ขาว เชื่อม โยง กิจวัตร แบบ ไม่ กระฉับกระเฉง ของ เด็ก ใน บ้าน กับ ความ สามารถ ที่ มี ขีด จํากัด ใน การ สมาคม กับ คน อื่น ๆ รวม ทั้ง ครอบครัว ของ เขา และ ขาด การ ร่วม ใน กิจกรรม ของ ชุมชน.
When we went to bed the night of our arrival in England, we were excited and kept talking about how we Africans had been received so hospitably by white people.
เมื่อ เรา เข้า นอน ใน คืน นั้น ที่ มา ถึง อังกฤษ เรา คุย กัน ด้วย ความ ตื่นเต้น ใน เรื่อง ของ เรา คน แอฟริกัน ได้ รับ การ ต้อนรับ อย่าง เอื้อ อารี มาก เพียง ไร จาก คน ผิว ขาว.
Even in White Harbor, I'd want a kiss.
ถึงเป็นที่ท่าเรือขาว ข้าก็อยากจูบเหอะ
Earlier, at Acts 1:10, angels are indirectly referred to as “men in white garments.”
ก่อน หน้า นั้น ที่ กิจการ 1:10 มี การ พูด ถึง ทูตสวรรค์ ทาง อ้อม ว่า เป็น ‘ชาย สวม เสื้อ ขาว.’
White rice!
ข้าวขาว
They're yes or no, they're black or white.
มันคือใช่หรือไม่ใช่ มันคือขาวหรือดํา
But as grandpa dug through that forest floor, I became fascinated with the roots, and under that, what I learned later was the white mycelium and under that the red and yellow mineral horizons.
แต่ปู่ของฉันขุดลงไปในพื้นป่า ฉันตื่นตะลึงกับบรรดารากไม้ และข้างใต้นั่น สิ่งที่ฉันได้รู้ในเวลาต่อมา ก็คือราไมซีเลียมสีขาว และใต้แนวยาวของแร่สีแดงและเหลือง
Large white cursors
เคอร์เซอร์ใหญ่สีขาว

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ white ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ white

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว