gave ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า gave ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ gave ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า gave ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ให้, มอบให้, ส่ง, มอบ, ให้ของขวัญ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า gave

ให้

มอบให้

ส่ง

มอบ

ให้ของขวัญ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

That treatment you gave me, it worked wonders.
การรักษาที่คุณทําให้ มันได้ผลดีมากเลย
(Colossians 1:26) When rebellion broke out in Eden, Jehovah gave a promise of better things to come, foretelling that ‘the seed of the woman would bruise the head of the serpent.’
(โกโลซาย 1:26) เมื่อ เกิด กบฏ ขึ้น ใน สวน เอเดน พระ ยะโฮวา ได้ ทรง สัญญา จะ ให้ มี สิ่ง ที่ ดี กว่า โดย การ บอก ล่วง หน้า ว่า ‘พงศ์พันธุ์ ของ หญิง จะ ทํา ให้ หัว งู ฟก ช้ํา.’
I gave and gave, trying to buy love, never feeling worthy of unconditional love.
ดิฉัน ให้ ครั้ง แล้ว ครั้ง เล่า พยายาม จะ ซื้อ ความ รัก ไม่ เคย รู้สึก ว่า มี ค่า คู่ ควร กับ ความ รัก ชนิด ที่ ปราศจาก เงื่อนไข ใด ๆ.
But examining the course of those who had abandoned God’s ways gave him a reality check.
แต่ พอ ท่าน สังเกต ชีวิต ของ คน ที่ ละ ทิ้ง แนว ทาง ของ พระเจ้า ท่าน จึง รู้ ว่า อะไร เป็น อะไร.
Consider this statement that Jesus made: “God loved the world so much that he gave his only-begotten Son, in order that everyone exercising faith in him might not be destroyed but have everlasting life.”
ขอ ให้ พิจารณา คํา ตรัส ของ พระ เยซู ที่ ว่า “พระเจ้า ทรง รัก โลก มาก จน ถึง กับ ประทาน พระ บุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ เพื่อ ทุก คน ที่ แสดง ความ เชื่อ ใน พระ บุตร จะ ไม่ ถูก ทําลาย แต่ จะ มี ชีวิต นิรันดร์.”
It gave me nightmares.
มันทําให้ฉันฝันร้าย
As I recall, Detective, I already gave you a case.
เท่าที่ผมจําได้ คุณนักสืบ ผมมอบคดีให้คุณไปแล้ว
Even later, when a family friend gave me a “New Testament” in a modern translation, I never got around to reading it.
แม้ ใน เวลา ต่อ มา เมื่อ เพื่อน คน หนึ่ง ของ ครอบครัว ได้ ให้ “คัมภีร์ ภาค พันธสัญญา ใหม่” ที่ ใช้ ภาษา ทัน สมัย แต่ ฉัน ก็ ไม่ เคย ปลีก เวลา อ่าน.
Yeah, he read it, and he gave you notes, and...
พ่อนายอ่านแล้ว แล้วก็ทิ้งโน๊ตให้นาย แล้ว...
That's why I ask, which answer you gave him.
ฉันถึงได้ถามไง เธอตอบเขาไปว่ายังไง?
So, let's say I gave you a right triangle and I told you this side was 231 meters and this side was 266 meters.
สมมุติว่าผมให้สามเหลี่ยมมุมฉากคุณ ผมบอกคุณว่าด้านนี่เท่ากับ 231 เมตร และด้านนี้คือ 266 เมตร
And he gave Adrian one of his own harmonicas.
แล้วเขาให้ออร์แกนของเขาเอง 1 ชิ้น กับลุงเอเดรียน
3 Be Reasonable: Paul gave counsel on “buying out the opportune time” for the more important things of life, not becoming “unreasonable.”
3 จง มี เหตุ ผล: เปาโล แนะ นํา ให้ “ใช้ ประโยชน์ เต็ม ที่ จาก เวลา อัน เหมาะ” สําหรับ สิ่ง ที่ สําคัญ ใน ชีวิต ไม่ ใช่ กลาย เป็น “คน ไร้ เหตุ ผล.”
The one who gave you her number.
คนที่ เอาเบอร์ให้คุณน่ะ
The baptized prisoners gave me a warm welcome.
นัก โทษ ที่ รับ บัพติสมา แล้ว ให้ การ ต้อนรับ ผม อย่าง อบอุ่น.
The whole universe, the people in unison, to Enlil in one tongue gave praise,” recollected an ancient Mesopotamian poem.
ทั่ว ทั้ง เอกภพ ประชาชน พร้อม เพรียง กัน เป็น ภาษา เดียว กัน เปล่ง เสียง สรรเสริญ เอนลิล” บท กวี เมโสโปเตเมีย โบราณ บท หนึ่ง รําลึก อย่าง นั้น.
As a human, he selflessly ministered to others and then gave his life in behalf of mankind.
ใน ฐานะ มนุษย์ พระองค์ ทรง รับใช้ ผู้ อื่น อย่าง ไม่ เห็น แก่ ตัว และ ต่อ มา ได้ ประทาน ชีวิต พระองค์ เอง เพื่อ ประโยชน์ ของ มนุษยชาติ.
The sales receipt in your hand gave you reason for faith in the company from which you bought the item.
ใบ เสร็จ รับ เงิน ที่ คุณ มี อยู่ ทํา ให้ คุณ มี เหตุ ผล ที่ จะ เชื่อถือ บริษัท ที่ คุณ ซื้อ สินค้า นั้น.
Jesus’ life was so valuable that after Jehovah resurrected Jesus to heaven, Jehovah gave all humans who exercise faith in Jesus the opportunity to live forever.
ชีวิต ของ พระ เยซู มี ค่า มาก พระ ยะโฮวา เปิด โอกาส ให้ ทุก คน ที่ แสดง ความ เชื่อ ใน พระ เยซู ได้ รับ ชีวิต ตลอด ไป
Best of all, I’m happy to know that by taking care of my health, I’m honoring the God who gave me the gift of life.
เหนือ สิ่ง อื่น ใด ผม มี ความ สุข ที่ ได้ ดู แล สุขภาพ ของ ตัว เอง ซึ่ง เป็น การ ถวาย เกียรติ แด่ พระเจ้า ผู้ ประทาน ชีวิต ที่ มี ค่า แก่ ผม.
I'd be in my lair enjoying the money the people of Earth gave me for not using my death ray.
ฉันจะอยู่ในที่ซ่อน ใช้เงินที่คน
They gave her the tract Would You Like to Know More About the Bible?
เขา ให้ แผ่น พับ คุณ อยาก รู้ จัก คัมภีร์ ไบเบิล ดี ขึ้น ไหม?
(Hebrews 11:6) Yes, having faith gave Enoch the courage to walk with Jehovah and to proclaim His judgment message to a godless world.
(เฮ็บราย 11:6) ใช่ แล้ว การ มี ความ เชื่อ ทํา ให้ ฮะโนค มี ความ กล้า ที่ จะ ดําเนิน กับ พระ ยะโฮวา และ ประกาศ ข่าวสาร การ พิพากษา ของ พระองค์ ต่อ โลก อธรรม.
The Greek officer then said that we were free to go home, and he gave us his official card to use in case we were arrested again.
แล้ว นาย ทหาร กรีก บอก ว่า เรา ได้ รับ การ ปล่อย ให้ กลับ บ้าน ได้ และ เขา ให้ บัตร เจ้าหน้าที่ ของ เขา แก่ เรา เพื่อ จะ ใช้ ใน กรณี ที่ ถูก จับ อีก.
And who gave you this authority?’”
ผู้ ใด ให้ ท่าน มี อํานาจ อย่าง นี้?’”

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ gave ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว