ghost ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า ghost ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ ghost ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า ghost ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ผี, ภูต, วิญญาณ, ผี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า ghost

ผี

noun (spirit appearing after death)

We call Bobby, see what it takes to harness the power of a ghost?
โทรหาบ๊อบบี้ ว่าเขารู้อะไรบ้าง เกี่ยวกับการควบคุมผี

ภูต

noun (spirit appearing after death)

The ghost of Droll may be a local superstition, but something real blew up those ships.
ภูตผีแห่งโดรลล์อาจจะเป็นแค่ ความเชื่องมงายของชาวท้องถิ่น แต่มีบางสิ่งที่มีตัวตนจริงๆ ทําลายยานเหล่านั้น

วิญญาณ

noun

Is his ghost gonna be trapped in our house?
วิญญาณเค้าจะติดอยู่ในบ้านเรามั้ยคะ

ผี

noun

" Ghost Wranglers " did a piece on five points correctional, and Ron was featured.
'นักล่าผี'มีรายการถ่ายทํา ที่เรือนจําไฟว์พอยด์ และมีรอนเป็นตัวเอก

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Maybe she's a ghost.
อาจเป็นผีก็ได้มั้ง
Moroni 10:5 (The Holy Ghost teaches us the truth)
โมโรไน 10:5 (พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนความจริงแก่เรา)
Nephi declared, “For the gate by which ye should enter is repentance and baptism by water; and then cometh a remission of your sins by fire and by the Holy Ghost.” 24
นีไฟอธิบายว่า “เพราะประตูซึ่งโดยทางนั้นท่านต้องเข้าไปคือการกลับใจและบัพติศมาโดยน้ํา; และเมื่อนั้นการปลดบาปของท่านจะมาถึงโดยไฟและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”24
* According to this paragraph, what is the difference between the gift of the Holy Ghost and the influence of the Holy Ghost?
* ตามที่กล่าวไว้ในย่อหน้านี้ อะไรคือความแตกต่างระหว่างของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์กับอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
But until then, the ghosts can go wherever they want.
แต่กว่าจะถึงตอนนั้น ผีมันอยากจะไปไหนก็ได้
* The remission of sins bringeth meekness, and because of meekness cometh the visitation of the Holy Ghost, Moro.
* การปลดบาปนํามาซึ่งความอ่อนโยน, และเพราะความอ่อนโยนการมาเยือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมมาถึง, โมโร.
“And, behold, there was a man in Jerusalem, whose name was Simeon; and the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel: and the Holy Ghost was upon him.
“มีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็นคนชอบธรรมและยําเกรงพระเจ้า ท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการปลอบโยนใจ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สถิตกับท่าน
You are indeed the hope of Israel, which is why as I offer a few thoughts, I pray that the Holy Ghost will deliver the exact message you need to hear.
ท่านเป็นความหวังของอิสราเอลอย่างแท้จริง นี่เป็นเหตุผลที่ขณะดิฉันแบ่งปันข้อคิดสองสามประการ ดิฉันสวดอ้อนวอนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําส่งข่าวสารที่ท่านต้องการ
Were it not so, the Holy Ghost could not ddwell in us.
หากไม่เป็นเช่นนั้น, พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตในพวกเราไม่ได้.
I thought you were a ghost
นึกว่าผีซะอีก
The Holy Ghost is the Comforter and the Testifier of truth.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระผู้ปลอบโยนและพระผู้เป็นพยานถึงความจริง
I express my love and gratitude to Heavenly Father for the gift of the Holy Ghost, through which He reveals His will and sustains us.
ข้าพเจ้าแสดงความรักและความสํานึกคุณพระบิดาบนสวรรค์สําหรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์และสนับสนุนเราในชีวิต
As members of the Lord’s restored Church, we are blessed both by our initial cleansing from sin associated with baptism and by the potential for an ongoing cleansing from sin made possible through the companionship and power of the Holy Ghost—even the third member of the Godhead.
ในฐานะสมาชิกศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเจ้า เราได้รับพรทั้งจาก การชําระให้สะอาดจากบาปขั้นแรก ซึ่งเกิดจากบัพติศมาและโดย การชําระให้สะอาดจากบาปอย่างต่อเนื่อง เกิดขึ้นได้โดยผ่านการเป็นเพื่อนและพลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์—แม้สมาชิกองค์ที่สามในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
Packer shares an experience in which he was protected during World War II by listening to a prompting from the Spirit and promises youth that they will be protected if they 'heed the promptings that come from the Holy Ghost.'
แพคเกอร์เล่าประสบการณ์ซึ่งท่านได้รับการปกป้องในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณและให้สัญญากับเยาวชนว่าพวกเขาจะได้รับการปกป้องหากพวกเขา “ฟังการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์”
Do yöu believe in ghosts?
คุณเชื่อเรื่องผีมั้ย?
We can frequently savor the sweet whisperings of the Holy Ghost verifying the truth of our spiritual worth.
เราจะชื่นใจกับเสียงกระซิบอ่อนหวานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้บ่อยครั้ง ซึ่งยืนยันความจริงของคุณค่าทางวิญญาณของเรา
What We Know about the Holy Ghost
สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
Column space in the printed teacher manual can be used for lesson preparation, including writing notes, principles, experiences, or other ideas, as you feel prompted by the Holy Ghost.
ช่องว่างหลังคอลัมน์ในคู่มือครูฉบับพิมพ์สามารถใช้สําหรับการเตรียมบทเรียน รวมถึงการจดบันทึก หลักธรรม ประสบการณ์ หรือแนวคิดอื่นตามที่ท่านรู้สึกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระตุ้นเตือน
* The Holy Ghost shows all things that you should do, 2 Ne.
* พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงแสดงแก่ท่านถึงสิ่งทั้งปวงที่ท่านควรทํา, ๒ นี.
Listen to the Holy Ghost
ฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์
Widespread smart phone use is allowing citizens to send pictures, in real time, to Delhi Police Department’s Facebook page featuring traffic violations. In Africa, SMS technology is allowing citizens to check if the drugs they are buying in the pharmacies are genuine. In many Latin American countries, citizens can upload pictures of public projects and their GPS coordinates to ensure there are no ghost infrastructures.
เทคโนโลยีที่มีราคาถูกลง ประกอบกับอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเครื่องข่ายสื่อสังคมกําลังช่วยผลักดันการต่อสู้คอร์รัปชั่นให้ก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ประชาชนสามารถเก็บหลักฐานและส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเทศอินเดีย มีการใช้เว็บแคมเพื่อตรวจสอบว่า เหล่าครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนชนบท มาเข้าสอนจริงหรือไม่ การใช้สมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลายทําให้ประชาชนสามารถส่งรูปภาพในเวลาเกิดเหตุให้กับหน้าเฟสบุ๊คของตํารวจในกรุงเดลี เพื่อแจ้งการฝ่าฝืนกฎจราจร ในทวีปแอฟริกา เทคโนโลยีการส่งข้อความ SMS ช่วยให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่ายาที่พวกเขากําลังซื้อนั้นเป็นของแท้หรือไม่ หลายๆ ประเทศในลาตินอเมริกา ประชาชนสามารถอัปโหลดรูปภาพของโครงการรัฐ และพิกัด GPS ของโครงการเหล่านั้น เพื่อผลักดันไม่ให้เกิดโครงการร้าง
McConkie of the Quorum of the Twelve Apostles explained that “Jesus ‘breathed on them,’ which probably means that he laid his hands upon them as he uttered the decree: ‘Receive ... the Holy Ghost’” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
แมคคองกีแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่า “พระเยซู ‘ทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขา’ ซึ่งน่าจะหมายถึงว่าพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนพวกเขาขณะพระองค์ทรงมีพระดํารัสประกาศิตว่า ‘จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด’” (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
The Holy Ghost will help you by comforting you, as He did Fernando and Bayley’s family.
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยท่านโดยปลอบโยนท่าน เช่นเดียวกับที่ทรงปลอบโยนเฟอร์นันโดกับครอบครัวของเบย์ลีย์
A ghost in the trees.
วิญญาณสิงสู่ต้นไม้
* Those who believe, repent, and are baptized shall receive the Holy Ghost, Moses 6:52.
* คนที่เชื่อ, กลับใจ, และรับบัพติศมาจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธ์, โมเสส ๖:๕๒.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ ghost ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ ghost

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว