started ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า started ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ started ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า started ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เริ่ม, เริ่มต้น, ลงมือ, ออกจาก, เริ่มทํา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า started

เริ่ม

เริ่มต้น

ลงมือ

ออกจาก

เริ่มทํา

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

That's where he stood when he started the fire.
นั่นคือที่ที่เขายืน ตอนที่เขาเริ่มจุดไฟ
Many sincere ones have thus heard the good news and have started to study the Bible.
ด้วย เหตุ นี้ สุจริต ชน หลาย คน จึง ได้ ยิน ข่าว ดี และ เริ่ม ศึกษา พระ คัมภีร์.
Additional guests, including users outside the domain, can be invited after the meeting starts by clicking [Invite people] Invite people.
คุณสามารถส่งคําเชิญให้กับผู้เข้าร่วมคนอื่น รวมถึงผู้ใช้นอกโดเมนได้หลังจากที่การประชุมเริ่มต้น โดยคลิก [Invite people] เชิญผู้คน
And when you layer that over with the kind of ubiquitous communications that we're starting to see, what you find is, in fact, even more access suffused into spaces.
และเมื่อใดที่คุณทําให้มันเป็นแบบนั้นได้ ด้วยการติดต่อกันได้ทุกๆ ที่อย่างที่เราเริ่มเห็นกัน เราจะพบว่า จริงๆ แล้ว
Seven studies were started, and five of these progressed to baptism, including my wife and son.
การ ศึกษา เจ็ด ราย ได้ เริ่ม ขึ้น และ ห้า ราย ใน จํานวน นี้ ก้าว หน้า จน ถึง ขั้น รับ บัพติสมา รวม ทั้ง ภรรยา และ บุตร ชาย ของ ผม ด้วย.
Why not start by noting which foreign languages are commonly spoken in your territory?
น่า จะ เริ่ม โดย สํารวจ ดู ว่า มี ภาษา ใด บ้าง ที่ ใช้ กัน ใน เขต งาน ของ คุณ.
We gathered enough material to make a fire, cooked the last food we had, and started back on foot.
เรา เก็บ รวบ รวม ไม้ พอ ที่ จะ ก่อ ไฟ และ ทํา อาหาร จาก เสบียง ที่ เหลือ อยู่ และ เดิน ทาง กลับ ด้วย เท้า.
“My father suggested that I start off with the Bible books that I find more appealing, like Psalms and Proverbs.
“พ่อ ของ ดิฉัน แนะ ให้ เริ่ม อ่าน คัมภีร์ ไบเบิล จาก พระ ธรรม ที่ ดิฉัน ชอบ เช่น บทเพลง สรรเสริญ และ สุภาษิต.
♪ it started with a whisper ♪ everybody talks, everybody talks ♪
# มันเริ่มจากเสียงกระซิบ # # ทุกๆคนเขาพูด เขาพูดกันทั้งนั้น #
I'm starting to think that 30 is the cutoff.
ฉันเริ่มคิดแล้วว่าอายุ 30 คือโอกาสทอง
As a group, they decide to have a potluck meal that Sunday after church, start playing volleyball on Thursday nights, make a calendar for attending the temple, and plan how to help youth get to activities.
พวกเธอตัดสินใจในกลุ่มว่าจะนําอาหารมารับประทานด้วยกันวันอาทิตย์หลังเลิกโบสถ์ เริ่มเล่นวอลเลย์บอลคืนวันพฤหัสบดี ทําปฏิทินกําหนดวันเข้าพระวิหาร และวางแผนช่วยให้เยาวชนได้ทํากิจกรรม
Week Starting December 3
สัปดาห์ ซึ่ง เริ่ม วัน ที่ 3 ธันวาคม
And given this, we started getting questions like, "If you can grow human body parts, can you also grow animal products like meat and leather?"
และด้วยเหตุนี้ เราเริ่มจะได้รับคําถามดั่งเช่น "ถ้าคุณสามารถปลูกชิ้นส่วนมนุษย์ได้ล่ะก็ คุณจะปลูกผลิตภัณฑ์สัตว์เช่นเนื้อหรือหนังได้หรือเปล่า"
If they all produce a very similar-looking face, then we can start to become confident that they're not imposing their own cultural biases on the drawings.
ถ้าเราทุกคนผลิตภาพที่มีหน้าตาคล้าย ๆ กัน เราก็จะเริ่มมั่นใจมากขึ้น ว่าพวกเราไม่บังคับให้เกิดความอคติทางวัฒนธรรม ในการวาดภาพจนเกินไป
And just like every Sunday, we started reading the secrets out loud to each other."
และดั่งวันอาทิตย์อื่นๆ เราเริ่มอ่านความลับให้กันและกันฟัง"
You should start wearing the gold cloak.
เจ้าควรเริ่มใส่ผ้าคลุม สีทองได้แล้วนะ
That's how it starts.
เขาจะเริ่มทําอย่างนี้แหละ
Good, pick up the phone and start dialing!
หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและ เริ่มต้นการโทร!
The melon guys need to start making money at their melon business.
คนขายแตงโมต้องเริ่มสร้างรายได้จากธุรกิจแตงโมของพวกเขา
Then all of a sudden, his hands started to wander.
แล้ว จู่ ๆ มือ ของ เขา ก็ เริ่ม ลาม ไป จับ ส่วน โน้น ส่วน นี้ ของ ดิฉัน.
Week Starting January 22
สัปดาห์ ซึ่ง เริ่ม วัน ที่ 22 มกราคม
Barrels can be used more than once, but after several uses they may start to impart undesirable flavors to the wine.”
ถัง ไม้ สามารถ ใช้ ได้ มาก กว่า หนึ่ง ครั้ง แต่ ถ้า ใช้ หลาย ครั้ง ก็ อาจ ทํา ให้ ไวน์ มี กลิ่น รส ที่ ไม่ พึง ประสงค์ ได้.”
I'm starting to see him, but I can't yet touch his mind.
ฉันเริ่มจะเห็นเขาแล้ว แต่ว่ายังเข้าไม่ถึงจิตใจของเขา
Until lechero gets back, we should start looking for pieces about four feet in length.
ระหว่างรอเลเชอโร่กลับมา เราควรหาของที่ยาวซักสี่ฟุตไปก่อน
Soon as you opened your mouth, Tiffany started doubting whether she wanted to.
ทันทีที่คุณอ้าปาก ทิฟฟานี่ ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าอยากนอนกับคุณรึเปล่า

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ started ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ started

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว