cousins ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า cousins ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ cousins ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า cousins ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ลูกพี่ลูกน้อง, ญาต, ลูก พี่ ลูก น้อง, เบส, หลานสาว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า cousins

ลูกพี่ลูกน้อง

ญาต

ลูก พี่ ลูก น้อง

เบส

หลานสาว

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

You'll give the Starks our reply, cousin?
เจ้าจะส่งคําตอบเรา แก่สตาร์คใช่ไหม ญาติข้า
It turned out that they were cousins who had not seen each other for 30 years.
เรื่อง กลาย เป็น ว่า คน ทั้ง สอง เป็น ลูก พี่ ลูก น้อง กัน แต่ ไม่ เคย พบ ปะ กัน เป็น เวลา 30 ปี.
Whatever arrangements you made with my cousin is between you and him.
ไม่ว่าเรื่องอะไรที่นายนัดพบกัน เป็นเรื่องระหว่างนาย กับเขา
I think I have a solution for my cousin's problem, so I did it.
ผมว่าผมมีวิธีแก้ปัญหาของลูกพี่ลูกน้องผม แล้วผมก็ทําได้
Japanese macaques, their cousins, have also become a famous tourist attraction at the hot springs in Japan where they congregate in winter.
ลิง มะคาก ญี่ปุ่น ซึ่ง เป็น วงศ์ เดียว กับ พวก มัน ก็ กลาย เป็น สิ่ง ที่ ดึงดูด นัก ท่อง เที่ยว ให้ แห่ กัน ไป ดู พวก มัน ที่ น้ําพุ ร้อน ใน ญี่ปุ่น เช่น กัน เนื่อง จาก พวก มัน จะ มา รวม ตัว กัน ที่ นั่น ใน ช่วง ฤดู หนาว.
Additionally, her cousin is now an unbaptized publisher, and a book study is being held in this village.
นอก จาก นี้ ลูก พี่ ลูก น้อง ของ เธอ เป็น ผู้ ประกาศ ที่ ยัง ไม่ รับ บัพติสมา ใน ตอน นี้ และ มี การ จัด การ ศึกษา หนังสือ ปก แข็ง ใน หมู่ บ้าน นี้.
However, Barnabas wanted to take along his cousin Mark.
อย่าง ไร ก็ ตาม บาระนาบา ต้องการ จะ พา มาระโก ลูก พี่ ลูก น้อง ของ ท่าน ไป ด้วย.
* Help wanted: daughters and sons, sisters and brothers, aunts and uncles, cousins, grandparents, and true friends to serve as mentors and offer helping hands along the covenant path
* ต้องการความช่วยเหลือ: บุตรธิดา ญาติพี่น้อง ลุงป้าน้าอา ปู่ย่าตายาย และเพื่อนแท้ที่จะรับใช้เป็นครูพี่เลี้ยงและร่วมมือช่วยเหลือตามเส้นทางแห่งพันธสัญญา
From verse 6 on, we see that Jeremiah was to purchase land from his cousin.
จาก ข้อ 6 เป็น ต้น ไป เรา เห็น ว่า ยิระมะยา จะ ซื้อ ที่ ดิน จาก ลูก พี่ ลูก น้อง ของ ท่าน.
Cousins.
ฆ่าญาติไง ᶍ'añatí gâ
My cousin Balin would give us a royal welcome.
บาลิน ญาติของฉันจะต้องต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แน่
Grandparents, aunts, uncles, cousins, in-laws?
ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องล่ะ
The Fell cousins don't have a shot.
ญาติๆ ของตระกูลเฟลไม่มีโอกาส
He brings his cousins in now.
เขาชื่นชมและศรัทธามันมากตอนนี้ เขาชวนญาติของเขาเข้ามา
I was playing with three siblings and a cousin when a small object flew in the window.
ขณะ ที่ ฉัน กําลัง เล่น กับ พี่ ๆ น้อง ๆ สาม คน และ ลูก พี่ ลูก น้อง อีก คน หนึ่ง มี วัตถุ ชิ้น เล็ก ๆ ถูก ปา เข้า มา ทาง หน้าต่าง.
RNA is a chemical cousin of DNA, and it allows interaction with DNA molecules that have a matching sequence.
อาร์เอ็นเอคือโมเลกุลที่เป็นญาติกับดีเอ็นเอ และมันยอมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ กับโมเลกุลดีเอ็นเอ ที่มีลําดับที่ตรงกัน
My cousin says you're dependable.
ลูกพี่ลูกน้องของฉันบอกว่านายไว้ใจได้
Do you think I assaulted your cousin?
เธอคิดว่าฉันกล่าวหาลูกพี่ลูกน้องเธอใช่ไหม
But marrying a paternal cousin, or someone from the same clan, is strictly taboo.
แต่ มี การ ห้าม แต่งงาน กับ ลูก พี่ ลูก น้อง ฝ่าย บิดา หรือ กับ คน ใน ตระกูล เดียว กัน.
Is this what my cousin stole?
นี่เหรอคือสิ่งที่ญาติผมขโมย?
Was your cousin by chance a fan of Wagner?
ญาติคุณบังเอิญ เป็นแฟนของแวคเนอร์รึเปล่า?
▪ Who are three well-known cousins of Jesus?
▪ ลูก พี่ ลูก น้อง สาม คน ของ พระ เยซู ซึ่ง เป็น ที่ รู้ จัก กัน ดี มี ใคร บ้าง?
This is my cousin Tara.
นี่ญาติฉันจ้ะ ทาร่า
When cousin Heshy came back, no one wanted to touch him with a ten-foot pole.
ตอนที่เฮชชี่กลับมา ไม่มีใครอยากเข้าใกล้เขาเลย
I got a cousin in trouble. She needs-
ผมมีลูกพี่ลูกน้องที่มีปัญหา ต้องคอยดูแล-

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ cousins ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ cousins

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว