felt ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า felt ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ felt ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า felt ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ผ้าขนสัตว์, ผ้าสักหลาด, สักหลาด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า felt

ผ้าขนสัตว์

adjective

ผ้าสักหลาด

noun

The felts are loaded onto a second camel.
ส่วน ผ้า สักหลาด จะ บรรทุก อยู่ บน หลัง อูฐ อีก ตัว หนึ่ง.

สักหลาด

noun

The felts are loaded onto a second camel.
ส่วน ผ้า สักหลาด จะ บรรทุก อยู่ บน หลัง อูฐ อีก ตัว หนึ่ง.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

And wondered what he thought of and felt as he read them?
เค้าคิด และรู้สึกอะไรในขณะที่เค้าอ่านมัน?
What I wish to do is make every Parkinson's patient feel like my uncle felt that day.
สิ่งที่ฉันต้องการคือ ทําให้ทุก ๆ วันของ ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน มีความรู้สึกเหมือนกับลุงของฉันในวันนั้น
Although we were a family, I never felt that we could have a heart-to-heart talk. . . .
ถึง แม้ เรา จะ อยู่ ใน ครอบครัว เดียว กัน แต่ ผม ไม่ เคย รู้สึก ว่า เรา สามารถ พูด คุย กัน แบบ เปิด อก. . . .
At Psalm 8:3, 4, David expressed the awe he felt: “When I see your heavens, the works of your fingers, the moon and the stars that you have prepared, what is mortal man that you keep him in mind, and the son of earthling man that you take care of him?”
ซึ่ง ทํา ให้ ผู้ ที่ จ้อง ดู เกิด ความ เคารพ ยําเกรง! ที่ บทเพลง สรรเสริญ 8:3, 4, (ล. ม.) ดาวิด แสดง ความ รู้สึก พรั่นพรึง เป็น คํา พูด ดัง นี้: “ขณะ ที่ ข้าพเจ้า แล เห็น ฟ้า สวรรค์ ของ พระองค์ บรรดา ราชกิจ แห่ง นิ้ว พระ หัตถ์ ของ พระองค์ ดวง จันทร์ และ ดวง ดาว ทั้ง หลาย ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรง จัด ทํา ขึ้น ไว้ นั้น แล้ว มนุษย์ ที่ ต้อง ตาย นั้น เป็น ผู้ ใด เล่า ที่ พระองค์ ทรง ระลึก ถึง เขา และ บุตร มนุษย์ เดิน ดิน ที่ พระองค์ จะ ทรง ดู แล เขา?”
But I also felt joy because as a result of their courage and zeal, so many people learned the truth and came to know our loving Father.” —Colette, Netherlands.
แต่ ดิฉัน ก็ รู้สึก ยินดี เช่น กัน ที่ ความ กล้า หาญ และ ความ กระตือรือร้น ของ พวก เขา ทํา ให้ หลาย คน เรียน รู้ ความ จริง และ ได้ มา รู้ จัก พระ บิดา องค์ เปี่ยม ด้วย ความ รัก ของ พวก เรา.”—โค เลตต์, เนเธอร์แลนด์.
I felt it before the shooting.
ฉันรู้สึกแบบนั้นก่อนที่จะยิง
Often made of metal and fitted over a cap of felt or leather, the helmet ensured that most blows directed at the head would glance off with little harm done.
เนื่อง จาก ทํา ด้วย โลหะ และ บุ ด้าน ใน ด้วย สักหลาด หรือ หนัง หมวก เกราะ จึง ทํา ให้ การ ฟาด ฟัน ที่ ศีรษะ ส่วน ใหญ่ แฉลบ ไป และ ไม่ บาดเจ็บ มาก นัก.
Well, she felt that God would never forgive her, but she wanted to learn about him for the sake of her children.
เธอ รู้สึก ว่า พระเจ้า คง จะ ไม่ อภัย ให้ เธอ เลย แต่ เธอ ต้องการ เรียน รู้ เกี่ยว กับ พระองค์ เพราะ เห็น แก่ ลูก ๆ ของ เธอ.
I was so unhappy with the way I looked and felt!
ดิฉัน ไม่ ชอบ รูป ร่าง และ ความ รู้สึก ดัง กล่าว เลย!
Adam, mentioned earlier, felt that way.
อัดดัม ที่ กล่าว ถึง ใน ตอน ต้น รู้สึก เช่น นั้น.
I felt incredibly pathetic thinking that he chose not to tell me because he didn't think I was important enough to know.
ฉันรู้สึกเสียใจมากที่สุด เมื่อคิดว่าเขาเลือกที่จะไม่บอกฉัน เพราะเขาคิดว่าฉันไม่สําคัญพอที่จะรู้เรื่องนี้
I was a stranger, yet right away I felt a bond with her and her family —a taste of a wonderful international brotherhood!
ผม เป็น คน แปลก หน้า กระนั้น ทันใด นั้น เอง ผม มี ความ รู้สึก อยาก ผูก มิตร กับ เธอ รวม ไป ถึง ครอบครัว ของ เธอ ด้วย นั่น เป็น ประสบการณ์ ที่ ผม ได้ รู้ จัก ภราดรภาพ นานา ชาติ ที่ น่า พิศวง!
“I tried really hard to tell my parents how I felt, but it didn’t come out right —and they just cut me off.
“ฉัน พยายาม บอก พ่อ แม่ ว่า รู้สึก อย่าง ไร แต่ อธิบาย ไม่ ถูก และ พวก เขา ยัง ขัด จังหวะ อีก.
“It was not easy going back,” recalls Philip, “but I felt that my first obligation was to my parents.”
ฟิลิป เล่า ว่า “การ ตัดสิน ใจ กลับ บ้าน ไม่ ใช่ เรื่อง ง่าย แต่ ผม รู้สึก ถึง พันธะ ที่ มี ต่อ พ่อ แม่ ของ ผม เป็น อันดับ แรก.”
As strongly as each participant felt about his point of view, all present respected God’s Word, and those holy writings held the key to resolving the issue. —Read Psalm 119:97-101.
แม้ ว่า ผู้ เข้า ร่วม ประชุม แต่ ละ คน ยึด มั่น ใน ความ เห็น ของ ตน อย่าง มาก แต่ ทุก คน ที่ อยู่ ที่ นั่น นับถือ พระ คํา ของ พระเจ้า และ ข้อ เขียน ศักดิ์สิทธิ์ เป็น กุญแจ สําคัญ ใน การ แก้ ปัญหา.—อ่าน บทเพลง สรรเสริญ 119:97-101
These corrupt men felt not a twinge of guilt when they offered Judas 30 pieces of silver from the temple treasury to betray Jesus.
ผู้ ชาย ที่ เสื่อม ทราม เหล่า นี้ ไม่ รู้สึก มี ความ ผิด แต่ อย่าง ใด เมื่อ เอา เงิน จาก คลัง พระ วิหาร เสนอ ยูดา 30 แผ่น สําหรับ การ ทรยศ ต่อ พระ เยซู.
Those photographers got really close to the car, but the bigger problem was that my brakes felt like they had no pressure.
ช่างภาพพวกนั้นเข้ามา ใกล้รถมาก แต่ปัญหาใหญ่คือ เบรครถมันเหมือน ไม่มีแรงกด
I suppose he felt that she'd been banished long enough.
ข้าเดาว่าพวกเขาคงจะลงโทษนางนานพอแล้ว
Upon reading those news articles, I felt cut to the heart.
เมื่อ อ่าน ข่าว เหล่า นี้ ผม รู้สึก เจ็บ ปวด ใจ ยิ่ง นัก.
Faithful servants of Jehovah, such as Moses, Job, and David, felt unsettled at times.
ผู้ รับใช้ ที่ ซื่อ สัตย์ ของ พระ ยะโฮวา อาทิ โมเซ, โยบ, และ ดาวิด ก็ เคย รู้สึก ไม่ มั่นคง เป็น บาง ครั้ง.
He probably felt as did Lot, another righteous man who lived after the Flood.
ท่าน คง รู้สึก เช่น เดียว กับ โลต ชาย ผู้ ชอบธรรม อีก คน หนึ่ง ซึ่ง มี ชีวิต อยู่ หลัง น้ํา ท่วม โลก.
“I Felt Trapped by Poverty”
“ผมรู้สึกตกอับ เพราะความยากจน”
One evening during a conversation, I told her how I felt—that I was tired of trying and that I was at my wit’s end.
มา ให้. เย็น วัน หนึ่ง ระหว่าง การ สนทนา ดิฉัน บอก แม่ ว่า ดิฉัน รู้สึก อย่าง ไร ดิฉัน เบื่อ ที่ จะ พยายาม และ รู้สึก จน ปัญญา.
“At the end of the visit, the inmates and I felt full of joy as a result of the mutual encouragement,” writes this zealous circuit overseer.
ผู้ ดู แล หมวด ที่ กระตือรือร้น คน นี้ เขียน บอก ว่า “พอ ถึง ตอน ท้าย การ เยี่ยม ผม และ เหล่า นัก โทษ ต่าง ก็ รู้สึก เต็ม ด้วย ความ ยินดี ที่ เป็น ผล จาก การ หนุน ใจ กัน และ กัน.”
I felt that I was doing what I should to care for my ancestors and to show them gratitude, and I brought Aiko up to do the same.
ดิฉัน รู้สึก ว่า ตัว เอง กําลัง ทํา สิ่ง ที่ เหมาะ สม ใน การ เอา ใจ ใส่ บรรพบุรุษ และ แสดง ความ กตัญญู ต่อ พวก เขา อีก ทั้ง ดิฉัน ได้ อบรม ให้ อาอิโกะ ทํา เช่น เดียว กัน.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ felt ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ felt

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว