hard ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า hard ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ hard ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า hard ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง แข็ง, ยาก, หนัก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า hard

แข็ง

adjective (resistant to pressure)

The first type of soil is hard, the second is shallow, and the third is overgrown with thorns.
ดิน ชนิด แรก เป็น ดิน แข็ง, ดิน ชนิด ที่ สอง เป็น ดิน ตื้น, และ ดิน ชนิด ที่ สาม มี ต้น หนาม ขึ้น ปก คลุม.

ยาก

adjective (Requiring a lot of effort to do or understand)

But personally, I find it hard to believe that they came up with this idea themselves.
ยากที่จะเชื่อว่าพวกเขามาแจ้งความ ด้วยความตั้งใจของตัวเอง

หนัก

adverb

And she's trying so hard to remember if she did it or not.
และเธอพยายามอย่างหนักเพื่อ จําได้ว่าเธอทํามันหรือไม่.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

It's a hard problem because the water sloshes about, but it can do it.
มันเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะน้ํากระฉอกได้ แต่มือหุ่นนี้ก็เทน้ําได้
Play hard.
เล่นอย่างเต็มที่.
When a child dies, it is particularly hard for the mother.
เมื่อ ลูก เสีย ชีวิต มารดา จะ เศร้า เสียใจ มาก เป็น พิเศษ.
You're making this very hard on yourself, Felipe.
นายทําให้ตัวเองลําบากแล้ว เฟลิเป้
Surely not; so work hard to appreciate the good in your mate, and put your appreciation into words.—Proverbs 31:28.
ไม่ ใช่ อย่าง นั้น แน่; ดัง นั้น จง พยายาม อย่าง หนัก ที่ จะ หยั่ง รู้ ค่า จุด ดี ใน ตัว คู่ สมรส และ แสดง ความ หยั่ง รู้ ค่า ของ คุณ ออก มา เป็น คํา พูด.—สุภาษิต 31:28.
Death in twentieth-century war has been on a scale which is hard to grasp.
จํานวน ผู้ ตาย ใน สงคราม แห่ง ศตวรรษ ที่ ยี่ สิบ มี มาก มาย จน ยาก จะ นึก ภาพ ออก.
You would not have a hard time guessing which of the two men had an instruction manual from the manufacturer.
คุณ คง เดา ได้ ไม่ ยาก ว่า ชาย คน ไหน ใน สอง คน นี้ มี คู่มือ คํา แนะ นํา จาก ผู้ ผลิต.
Growing old and dying... is not something that humans can change by working hard.
สังขารและความตาย ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถเปลี่ยนได้โดยการทํางานหนัก
Well, it's really hard to find people that you trust these days.
ก็นะ เดี๋ยวนี้มันก็หาคนเชื่อใจได้ยากแล้ว
How I didn't hit as hard as I should have.
ว่าทําไมฉันถึงไม่ตกกระแทกแรงอย่างที่ควรเป็น
It was hard for me to reconcile his answer with the Lord’s prayer, which I had learned in school.
เป็น การ ยาก สําหรับ ฉัน ที่ จะ ยอม รับ คํา ตอบ ของ เขา ว่า สอดคล้อง กับ คํา อธิษฐาน ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ซึ่ง ฉัน เคย เรียน ใน โรง เรียน.
Why are you so hard on yourself?
ทําไมคุณจริงจังมากเลย
She put ten sheets of paper at a time into the typewriter and had to press very hard so that the letters would print.
เธอ ใส่ กระดาษ ที่ เครื่อง พิมพ์ ดีด ที ละ สิบ แผ่น และ ต้อง ออก แรง มาก เคาะ แป้น พิมพ์ เพื่อ ให้ ตัว อักษร ติด ถึง แผ่น ล่าง.
Everyone in our family has had to put up a hard fight for the faith.
ทุก คน ใน ครอบครัว ของ เรา จํา ต้อง สู้ อย่าง ทรหด เพื่อ ความ เชื่อ.
When it comes to the hard problem, that's the question of why is it that all this behavior is accompanied by subjective experience?
เรื่องที่ยากกว่านั้นก็คือ คําถามที่ว่า ทําไมทุกพฤติกรรม ถึงเกิดพร้อมกับประสบการณ์แบบนามธรรม
Either way, by the way, if you think it's hard for traditional families to sort out these new roles, just imagine what it's like now for non-traditional families: families with two dads, families with two moms, single-parent households.
อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกคุณคิดว่ามันเป็นการยากที่ครอบครัวแบบเก่า จะเปลี่ยนบทบาทใหม่ ลองจินตนาการดู สําหรับครอบครัวสมัยใหม่ ครอบครัวที่มี คุณพ่อสองคน ครอบครัวที่มีคุณแม่สองคน ครอบครัวที่มีพ่อ หรือแม่เพียงคนเดียว
He said, " I work too damn hard for my money.
พ่อผมบอกว่า " ไปเก็บมันมา "
This gives us a hint as to what may be the proper view of hard work.
สิ่ง นี้ ชี้ เป็น นัย ว่า ทัศนะ อัน ถูก ต้อง ของ การ ทํา งาน หนัก น่า จะ เป็น อย่าง ไร.
There is a need for the harvesters to work hard.
คน งาน เกี่ยว จําเป็น ต้อง ทํา งาน หนัก.
A good painter is a craftsman who trains himself to work hard at improving his skill.
ช่าง เขียน ที่ ดี เป็น ช่าง ฝีมือ ที่ ฝึกฝน ตัว เอง ให้ บากบั่น พยายาม พัฒนา ทักษะ ของ ตน.
I will live my life happily and study hard until I see you, and I promise I will not cry again.
ผมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และขยันเรียนให้มาก จนกว่าผมจะได้พบพี่ และผมขอสัญญาว่า ผมจะไม่ร้องไห้อีกแล้ว
“I tried really hard to tell my parents how I felt, but it didn’t come out right —and they just cut me off.
“ฉัน พยายาม บอก พ่อ แม่ ว่า รู้สึก อย่าง ไร แต่ อธิบาย ไม่ ถูก และ พวก เขา ยัง ขัด จังหวะ อีก.
(Proverbs 3:6) Jehovah will sustain you as you work hard to reach your spiritual goals.
(สุภาษิต 3:6, ฉบับ แปล ใหม่) พระ ยะโฮวา จะ ทรง ค้ําจุน คุณ ขณะ ที่ คุณ พยายาม อย่าง ขันแข็ง ที่ จะ บรรลุ เป้าหมาย ฝ่าย วิญญาณ.
And it's hard, you know, he, he needs money.
ซึ่งมันหนัก พ่อรู้ไหมว่าเขา เขาต้องการเงิน
Look, you can deny strange things are going on around here, but we need to press the rev, and hard.
ฟังน่ะ คุณทําเป็นไม่รับรู้เรื่องแปลกๆ ที่เกิดขึ้นที่นี่ได้ แต่เราจําเป็นต้องรีดบาดหลวงนั่นให้หนัก

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ hard ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ hard

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว