fell ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fell ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fell ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า fell ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง โค่น, ล้ม, ภูเขา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า fell

โค่น

verb

If the tree is felled, the rootstock produces several shoots that can develop into new trunks.
ถ้า ต้น มะกอก ถูก โค่น ทิ้ง ตอ ที่ เหลือ อยู่ จะ แตก ใบ และ กิ่ง ก้าน กลาย เป็น ลํา ต้น ใหม่ ขึ้น มา.

ล้ม

verb

Some time after that miracle, her beloved son fell ill and died.
หลังจากการอัศจรรย์ดังกล่าวระยะหนึ่ง บุตรชายที่รักของเธอล้มป่วยแล้วเสียชีวิต.

ภูเขา

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I read everything you wrote, and I fell in love with your voice and with the way your mind works.
ผมอ่านงานคุณทุกชิ้น และตกหลุมรักเสียงของคุณ หลงรักวิธีคิดของคุณ
He fell down and died in front of me
เขาตกลงมาและตายต่อหน้าฉัน
The number of faithful ones in Durban fell from 60 to about 12.
ผู้ ซื่อ สัตย์ ใน เดอร์บัน ลด จํานวน จาก 60 เหลือ ประมาณ 12 คน.
“She abounded in good deeds and gifts of mercy,” and when ‘she fell sick and died,’ the disciples sent for Peter at Lydda.
“หญิง คน นี้ เคย ประกอบ การ คุณ และ การ ให้ ทาน มา แล้ว” และ เมื่อ เธอ ล้ม ป่วย จน ถึง แก่ ความ ตาย “พวก สาวก จึง ได้ ส่ง คน ไป เชิญ เปโตร ซึ่ง อยู่ ที่ เมือง ลุดา.
When we refused to give up our association, they stopped sending us food, and we fell into great material need.
เมื่อ เรา ปฏิเสธ ที่ จะ เลิก การ คบหา สมาคม ของ พวก เรา ท่าน จึง หยุด ส่ง อาหาร ให้ เรา และ เรา ขาด แคลน สิ่ง ฝ่าย วัตถุ อย่าง ยิ่ง.
This went on for some time until I fell sick.
เหตุ การณ์ นี้ ดําเนิน ไป นาน พอ ควร กระทั่ง ฉัน ล้ม ป่วย.
Why, from the day our forefathers fell asleep in death, all things are continuing exactly as from creation’s beginning.” —2 Peter 3:4.
ก็ ตั้ง แต่ สมัย ที่ บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ ล่วง หลับ ไป ใน ความ ตาย สิ่ง ทั้ง ปวง ก็ ดําเนิน ต่อ ไป เหมือน ตั้ง แต่ ตอน เริ่ม ต้น การ ทรง สร้าง นั้น ที เดียว.”—2 เปโตร 3:4, ล. ม.
The man also fell down at the feet of the Great Teacher and thanked him.
ชาย นั้น กราบ ซบ หน้า ลง ที่ เท้า ของ ครู ผู้ ยิ่ง ใหญ่ แล้ว ขอบคุณ พระองค์.
16 Jesus once likened the word of the Kingdom to seeds that “fell alongside the road, and the birds came and ate them up.”
16 คราว หนึ่ง พระ เยซู ทรง เปรียบ ถ้อย คํา แห่ง ราชอาณาจักร เสมือน เมล็ด พืช ที่ “ตก อยู่ ริม หน ทาง บ้าง, แล้ว นก ก็ มา กิน เสีย.”
In Africa and Latin America, average income fell by 10 to 25 percent in the 1980’s.
ใน แอฟริกา และ ลาติน อเมริกา ราย ได้ โดย อัตรา เฉลี่ย ตก ต่ํา ลง 10 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ใน ทศวรรษ ปี 1980.
For, look! as the sound of your greeting fell upon my ears, the infant in my womb leaped with great gladness.”
เพราะ นี่ แน่ะ พอ เสียง ปราศรัย ของ ท่าน เข้า หู ข้าพเจ้า ทารก ใน ครรภ์ ของ ข้าพเจ้า ก็ ดิ้น ด้วย ความ ยินดี ยิ่ง.”
Soon I fell asleep, and when I awoke, Mother was gone.
ไม่ ช้า ฉัน ก็ ผล็อย หลับ และ เมื่อ ฉัน ตื่น ขึ้น แม่ ไป เสีย แล้ว.
Just as the dominoes I loved to play with as a boy all fell down when I pushed over the first one, so do all the truths of the gospel fall into place as we come to know that the keystone of our testimony—the Book of Mormon—is true.
เฉกเช่นโดมิโนที่ข้าพเจ้าชอบเล่นสมัยเด็กล้มตามกันจนหมดเมื่อข้าพเจ้าผลักโดมิโนตัวแรก เราจะเข้าใจความจริงทั้งหมดทั้งมวลของพระกิตติคุณเมื่อเรารู้ว่าศิลาหลักแห่งประจักษ์พยานของเรา—พระคัมภีร์มอรมอน—เป็นความจริง
Dana about fell over.
ดานา ประหลาด ใจ มาก.
The man who came back “fell upon his face at Jesus’ feet, thanking him.”
ชาย คน ที่ กลับ มา หา พระ เยซู “ซบ ลง ที่ พระ บาท ของ พระ เยซู และ ขอบพระคุณ พระองค์.”
Electrical power failed, and darkness fell quickly, obliging rescuers to work by flashlight and candlelight.
ทาง การ ไม่ อาจ จ่าย กระแส ไฟฟ้า ได้ และ ไม่ ทัน ไร ก็ มืด พวก กู้ ภัย จึง ต้อง ทํา งาน โดย อาศัย ไฟ ฉาย และ แสง เทียน.
“It Seemed as Though Scales Fell From My Eyes”
“ประหนึ่ง เกล็ด หลุด ร่วง จาก ตา ของ ข้าพเจ้า”
I fell for someone whom I interact with everyday.
ฉันรักใครบางคนที่ฉันติดต่อด้วยทุกวัน
* (Luke 19:43) Before long, Jerusalem fell; its glorious temple was reduced to smoldering ruins.
* (ลูกา 19:43) ใน ไม่ ช้า กรุง ยะรูซาเลม ถูก ยึด; พระ วิหาร อัน รุ่ง โรจน์ ของ กรุง นั้น กลาย เป็น ซาก ปรัก หัก พัง ที่ ไหม้ คุ อยู่.
Brad, mentioned at the outset, was raised as a Christian but fell away from true worship for a number of years.
แบรด ที่ กล่าว ข้าง ต้น ได้ รับ การ เลี้ยง ดู เยี่ยง คริสเตียน แต่ ถอย ห่าง จาก การ นมัสการ แท้ ไป นาน หลาย ปี.
The Berlin Wall fell in 1989
กําแพง เบอร์ลิน ถูก ทําลาย ใน ปี 1989
Of course, not all the ash and sand fell in the Philippines.
แน่นอน เถ้า ภูเขา ไฟ และ ฝุ่น ทราย ไม่ ได้ ตก ลง ที่ ฟิลิปปินส์ ทั้ง หมด.
But sadly, in 2005, on our 33rd wedding anniversary, he fell asleep in death, awaiting a resurrection to life in the Paradise new world.
แต่ น่า เศร้า ใน ปี 2005 ซึ่ง เป็น ปี ที่ 33 ที่ เรา แต่งงาน กัน เขา ก็ เสีย ชีวิต และ รอ การ ปลุก ให้ เป็น ขึ้น มา ใน โลก ใหม่ ที่ เป็น อุทยาน.
Particularly devastating were the estimated 700,000 bombs that fell on the night of March 9/10, 1945, from midnight till about three in the morning.
การ โจมตี ที่ สร้าง ความ เสียหาย มาก เป็น พิเศษ คือ ระเบิด ราว ๆ 700,000 ลูก ที่ ทิ้ง ใน คืน วัน ที่ 9/10 มีนาคม 1945 ตั้ง แต่ เที่ยง คืน จน ถึง ราว ๆ ตี สาม.
We found that after they adopted it the complication rates fell 35 percent.
อัตราความซับซ้อนได้ลดลง ร้อยละ 35

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ fell ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ fell

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว