friday ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า friday ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ friday ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า friday ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง วันศุกร์, วันศุกร์, ศุกร์, ศ., วันศุกร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า friday

วันศุกร์

noun

Who is that date you had to cancel on friday?
ใครคือคู่เดทที่ลูกต้องยกเลิกตอนวันศุกร์

วันศุกร์

noun (day of the week)

Friday afternoon’s program will focus on youths, their parents, and education.
ระเบียบ วาระ บ่าย วัน ศุกร์ จะ เพ่งเล็ง ไป ที่ หนุ่ม สาว, บิดา มารดา ของ พวก เขา, และ การ ศึกษา.

ศุกร์

noun (day of the week)

We got us a domino game going over his house every Friday.
เรามีเราเป็นเกมโดมิโนไปกว่า บ้านของเขาทุกวันศุกร์

ศ.

noun

วันศุกร

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

See you Friday night, losers.
เจอกันคืนวันศุกร์ ขี้แพ้
Friday.
วันศุกร์
Monday, wednesday, friday- - mike watches his son.
จันทร์ พุธ ศุกร์ ไมค์เป็นคนดูแลลูก
Señor, is today Friday?
พ่อ วันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
We got us a domino game going over his house every Friday.
เรามีเราเป็นเกมโดมิโนไปกว่า บ้านของเขาทุกวันศุกร์
Friday afternoon’s program will focus on youths, their parents, and education.
ระเบียบ วาระ บ่าย วัน ศุกร์ จะ เพ่งเล็ง ไป ที่ หนุ่ม สาว, บิดา มารดา ของ พวก เขา, และ การ ศึกษา.
On Friday, I schedule time for the middle boy.
วัน ศุกร์ เป็น วัน สําหรับ ลูก คน กลาง.
“Become United by the Pure Language” was the title of Friday’s public talk.
“เป็น เอกภาพ เนื่อง จาก ภาษา บริสุทธิ์” เป็น ชื่อ เรื่อง ของ คํา บรรยาย สาธารณะ ใน วัน ศุกร์.
▪ Why must Jesus have arrived in Bethany on Friday rather than on Saturday?
▪ ทําไม พระ เยซู คง เสด็จ มา ถึง บ้าน เบธาเนีย ใน วัน ศุกร์ ไม่ ใช่ วัน เสาร์?
So, what happens Friday at 5:00?
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในวันศุกร์ ตอน 5 โมงเย็น?
Buried Friday —An Empty Tomb Sunday
ถูก ฝัง วัน ศุกร์—อุโมงค์ ว่าง เปล่า ใน วัน อาทิตย์
He has Thursday and Friday off, but Saturday and Sunday nights he has to work.
เขา ได้ หยุด งาน ทุก วัน พฤหัส และ ศุกร์ แต่ ต้อง ทํา งาน คืน วัน เสาร์ และ อาทิตย์.
He's on our list of people that were there at the aquarium Friday night.
ที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเมื่อคืนวันศุกร์
In fact, I'll tell her Friday night at the benefit.
จะให้ดีไปบอกที่งานการกุศล คืนวันศุกร์นี้เลย
Yeah, because of Black Friday.
ใช่แล้ว เพราะเป็นคืนวันศุกร์ก่อนเทศกาล
Well, the dance is on Friday night, and there's some people that I want to help.
ดี งานเต้นรํานั้นจัดตอนคืนวันศุกร์ และมีบางคน ที่อยากจะช่วย
ON FRIDAY, March 24, 1989, the tanker Exxon Valdez struck a reef in Alaska’s Prince William Sound.
วัน ศุกร์ 24 มีนาคม 1989 เรือ บรรทุก น้ํามัน เอ็กซอน วอลเดซ ชน เข้า กับ หิน โสโครก ใน อ่าว พรินซ์ วิลเลียม ของ อะแลสกา.
It was Friday, November 22, last year, and I was anxious to get near a launching pad, especially the one where the shuttle Atlantis was waiting to be launched on Sunday, November 24.
นั้น เป็น วัน ศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน ปี ที่ แล้ว และ ผม รู้สึก อยาก จะ เข้า ไป ใกล้ ฐาน ปล่อย จรวด เหลือ เกิน โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ฐาน ซึ่ง เตรียม จะ ส่ง กระสวย แอตแลนติส ขึ้น ไป ใน วัน อาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน.
After our release from Ravensbrück concentration camp, my mother and I reached our home on a Friday.
หลัง จาก ที่ เรา ได้ รับ การ ปล่อย ตัว จาก ค่าย กัก กัน ราเวินส์บรึค ดิฉัน กับ คุณ แม่ ได้ มา ถึง บ้าน ใน วัน ศุกร์.
She's going to stay until this Friday.
เธอจะพักที่นี่ถึงวันศุกร์ครับ
Or as I like to call it, " Friday. "
หรือที่ฉันชอบเรียกว่า " วันศุกร์ "
Oh, I'm always ready for Friday.
วันศุกร์ฉันพร้อมเสมอ
On Friday afternoon at about two, a sudden darkness fell, and sand and mud rained all over the area.
วัน ศุกร์ ประมาณ บ่าย สอง โมง ความ มืด มิด ฉับ พลัน ครอบ คลุม ลง มา และ ฝน ทราย กับ โคลน ก็ ตก ลง ตลอด ทั่ว บริเวณ.
It arrived last Friday.
มาถึงเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
Friday Afternoon
ภาค บ่าย ของ วัน ศุกร์

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ friday ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ friday

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว