out ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า out ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ out ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า out ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ข้างนอก, ภายนอก, ออก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า out

ข้างนอก

adjective

You don't know what's going on out there, do you?
คุณไม่รู้เลยใช่มั้ย Nว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้าง?

ภายนอก

noun

It's really about designing from the inside out.
มันเกี่ยวกับการออกแบบอย่างแท้จริง จากภายในสู่ภายนอก

ออก

adverb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Ronnie ship out this morning?
รอนนี่ ติดมาออกตอนเช้านี้?
I'm sorry, did I just say that all out loud?
ขอโทษนะฉันพูดดังไปรึเปล่า?
When on earth he preached, saying: “The kingdom of the heavens has drawn near,” and he sent out his disciples to do the same.
เมื่อ อยู่ บน แผ่นดิน โลก พระองค์ ทรง ประกาศ ว่า “แผ่นดิน สวรรค์ มา ใกล้ แล้ว” และ พระองค์ ได้ ส่ง สาวก ของ พระองค์ ไป ประกาศ เช่น กัน.
What I would find out about who I really am.
กลัวว่าจริงๆแล้วฉันเป็นใครกันแน่
Kato, help me out here.
เคโต้ ช่วยนึกคําหน่อย
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.
(1 เธซะโลนิเก 5:14) “ผู้ ที่ ท้อ ใจ” อาจ พบ ว่า พวก เขา ย่อท้อ และ เขา ไม่ สามารถ เอา ชนะ อุปสรรค ที่ พวก เขา เผชิญ หาก ไม่ ได้ รับ การ ช่วยเหลือ.
But I just got out of the police station.
ฉันเพิ่งออกมาจากสถานีตํารวจนะ
We may well imagine that a journey of this kind could have aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not to be confused with Epaphras of Colossae) was willing to carry out that difficult mission.
เรา คง พอ จะ นึก ภาพ ออก ว่า การ เดิน ทาง แบบ นั้น อาจ ก่อ ความ กังวล และ รู้สึก ไม่ แน่ ใจ แต่ เอปาฟะโรดีโต (อย่า จํา สับสน กับ เอปาฟรัศ แห่ง โกโลซาย) เต็ม ใจ ปฏิบัติ หน้า ที่ อัน ยากเย็น นี้.
“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you do that this tested quality of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.
“พี่ น้อง ของ ข้าพเจ้า จง ถือ ว่า เป็น ความ ยินดี ทั้ง สิ้น เมื่อ ท่าน ทั้ง หลาย เผชิญ กับ การ ทดลอง ต่าง ๆ เพราะ อย่าง ที่ ท่าน ทั้ง หลาย รู้ อยู่ ว่า คุณภาพ ของ ความ เชื่อ ของ ท่าน ที่ ผ่าน การ ทดสอบ แล้ว ทํา ให้ เกิด ความ อด ทน.”—ยาโกโบ 1:2, 3, ล. ม.
What privilege do we have in carrying out God’s will?
เรา มี สิทธิ พิเศษ อะไร ใน การ ทํา ให้ พระทัย ประสงค์ ของ พระเจ้า บรรลุ ผล สําเร็จ?
When Jake was taking the test, did any numbers stand out?
ตอนที่เจคทําแบบทดสอบ มีเลขตัวไหนที่โดดเด่นไม๊
Once we kill their men, they'll realise their options have run out.
พอเราฆ่ามันได้ มันจะรู้ว่าไม่มีทางเลือกเหลือแล้ว
However, the one conducting a meeting may occasionally draw out those in attendance and stimulate their thinking on the subject by means of supplementary questions.
อย่าง ไร ก็ ตาม ผู้ นํา การ ประชุม อาจ ดึง หรือ กระตุ้น ความ คิด ของ ผู้ เข้า ร่วม ประชุม โดย ใช้ คํา ถาม เสริม เป็น ครั้ง คราว.
You have to know your " date " date... to send out your save-the-dates. Oh.
ถึงจะส่งใบนัดวันแขกได้
Calvin meted out cruel treatment to Servetus in prison.
แคลวิน ปฏิบัติ ต่อ เซอร์เวตุส อย่าง โหด เหี้ยม ใน คุก.
The householder only answered through the intercom, never coming out to meet Hatsumi.
เจ้าของ บ้าน ก็ เพียง แต่ พูด ตอบ ผ่าน ทาง ระบบ ติด ต่อ สื่อสาร ภาย ใน เท่า นั้น ไม่ เคย ออก มา พบ ฮัตสึมิ เลย.
You just sold them out?
คุณแค่ขายพวกเขา?
For you did not receive a spirit of slavery causing fear again, but you received a spirit of adoption as sons, by which spirit we cry out: ‘Abba, Father!’” —Romans 8:14, 15.
เพราะ ท่าน ทั้ง หลาย มิ ได้ รับ วิญญาณ แห่ง การ เป็น ทาส ซึ่ง ทํา ให้ เกิด ความ กลัว อีก แต่ ท่าน ทั้ง หลาย ได้ รับ วิญญาณ แห่ง การ รับ เป็น บุตร ชาย ซึ่ง โดย วิญญาณ นั้น เรา ร้อง เรียก ว่า ‘อับบา, พระ บิดา!’”—โรม 8:14, 15, ล. ม.
♪ I'm holding out for a hero till the end of the night ♪
# ฉันรอคอยฮีโร่สักคน จนสิ้นสุดยามค่ําคืน #
Because the demons and monsters out there, That's all he is.
เพราะว่าพวกปีศาจพวกนั้น และสิ่งที่เขาเป็น
The League ceased to function when the second world war broke out, but after the war, its spirit was revived in the United Nations, which still exists.
สันนิบาต ชาติ ได้ เลิก ปฏิบัติ งาน เมื่อ สงคราม โลก ที่ สอง ระเบิด ขึ้น แต่ ภาย หลังสงคราม นั้น เจตนารมณ์ ของ องค์การ นั้น ได้ กลับ ฟื้น ขึ้น มา ใน สหประชาชาติ ซึ่ง ยัง คง ดํารง อยู่.
I rented out the department store for you to film a movie.
ฉันอุตส่าห์ยกพื้นที่ให้เธอมาถ่ายหนังที่นี่
Jansky stripped out most of the interference.
แจนสคี ปล้นออกมากที่สุด ของการรบกวน

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ out ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ out

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว