friend ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า friend ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ friend ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า friend ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เพื่อน, สหาย, มิตร, เควกเกอร์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า friend

เพื่อน

noun (person whose company one enjoys)

She does not have many friends in Kyoto.
เธอไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักที่เกียวโต

สหาย

noun (person whose company one enjoys)

Our hearts go out to the people of London and to our friends around the world.
เราขอแสดงว่าเสียใจ ต่อประชาชนชาวลอนดอน และเหล่าสหายของเราทั่วโลก

มิตร

noun (person whose company one enjoys)

But to make friends, you have to be friendly.
แต่ ถ้า จะ หา เพื่อน คุณ ก็ ต้อง ทํา ตัว เป็น มิตร.

เควกเกอร์

noun

How did the Friends come to be called Quakers?
นิกายนี้ถูกเรียกว่าเควกเกอร์ (ผู้ที่ตัวสั่น) ได้อย่างไร?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Are you his friend?
คุณเป็นเพื่อนเขาใช่ไหม
What if you simply want to spend some time with your friends?
จะ ว่า อย่างไร หาก คุณ มี ความ ต้อง การ แค่ ที่ จะ ใช้ เวลา อยู่ กับ พวก เพื่อน ๆ ของ คุณ บ้าง?
On the next visit, the family as well as their friends and neighbors were ready for the Bible study!
ใน การ เยี่ยม ครั้ง ต่อ ไป ครอบครัว นั้น กับ ทั้ง มิตร สหาย และ เพื่อน บ้าน เตรียม พร้อม สําหรับ การ ศึกษา พระ คัมภีร์!
You and your preppy friend over there.
คุณกับเพื่อนคุณหนูของคุณตรงนั้นน่ะ
You used my research to poison my friend.
คุณใช้งานวิจัยของฉัน มาวางยาเพื่อนของฉันเนีี่ยนะ
Finally, his friends were able to persuade him to eat.
ใน ที่ สุด สหาย ของ ท่าน ก็ สามารถ ชักจูง ท่าน ให้ รับประทาน ได้.
A friend of mine asked me to give this to you.
เพื่อนคนหนึ่ง บอกฉัน ให้นําสิ่งนี้ให้คุณ
You are a loyal friend, Merlin.
เจ้าเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์จริงๆ เมอร์ลิน
My friend you saw the other day paid them for me.
เพื่อนผมที่คุณเจอวันก่อน เป็นคนจ่ายให้ผมเอง
(Genesis 12:2, 3; 17:19) Would “Jehovah’s friend” pass this painful test?
(เยเนซิศ 12:2, 3; 17:19) “มิตร ของ พระเจ้า” ผู้ นี้ จะ ผ่าน การ ทดสอบ อัน ปวด ร้าว ใจ นี้ ไหม?
Like the apostle John and his friend Gaius, they resolutely hold to the truth and walk in it.
เช่น เดียว กัน กับ อัครสาวก โยฮัน และ ฆาโย สหาย ของ ท่าน พวก เขา ยึด มั่น ใน ความ จริง และ ดําเนิน ใน ความ จริง.
I want to be friends with him eventually.
กับสเปนเซอร์ ฉันแค่อยากจะเพื่อนกับเขาแค่นั้น
She was reported missing the next morning when she didn't meet her friends.
ในเช้าวันถัดมา ตอนที่เธอไม่ไปเจอเพื่อนๆ
I'm, uh, watching, uh, him for a friend of mine.
ฉันดูแลเขาให้เพื่อนของฉัน
Your friends are also welcome.
คุณ อาจ เชิญ เพื่อน ไป ด้วย ก็ ได้ นะ ครับ.
He made a lot of friends there.
เขามีเพื่อนหลายคนที่นั่น
We were just friends at first.
ตอนแรก เราเป็นแค่เพื่อนกัน
What can be found in the section “Become Jehovah’s Friend”?
ใน กรอบ “จง เป็น มิตร กับ พระ ยะโฮวา” มี อะไร น่า สนใจ บ้าง?
One day a woman named Mrs. Ukoli said to one of Bintu’s friends: “Bring the woman who lost two children at the same time and is still preaching the Bible’s message.
วัน หนึ่ง สตรี คน หนึ่ง ชื่อ อูโคลี พูด กับ เพื่อน ของ บิน ตู ว่า “ฉัน อยาก พบ ผู้ หญิง ที่ ลูก สอง คน เสีย ชีวิต พร้อม กัน และ ก็ ยัง คง ประกาศ ข่าวสาร จาก คัมภีร์ ไบเบิล ได้.
He's a nice person, a nice innocent person who deserves a friend after what my mom did.
เขาสมควรจะมีเพื่อน หลังจากโดนในสิ่งที่แม่ฉันทํากับเขา
Who are his friends?
ใคร เป็น เพื่อน ของ เขา?
I have seen how close Jehovah can be as a friend.”
ผม ได้ เข้าใจ ว่า พระ ยะโฮวา สามารถ เป็น มิตร สนิท ของ เรา ได้ จริง .”
You know, Rob, that's what friends do.
ดีร๊อบ นั่นเอ่อ อะไรที่เพื่อนเขาทํากัน
[Acts 9:36-39]) When doing so is not clearly linked with false beliefs, some of Jehovah’s Witnesses are accustomed to providing cheerful flowers for a hospitalized friend or in the case of a death.
[กิจการ 9:36-39]) ใน เมื่อ การ กระทํา ดัง กล่าว เห็น ได้ ชัด ว่า ไม่ ได้ เกี่ยว พัน กับ ความ เชื่อ ผิด ๆ พยาน พระ ยะโฮวา บาง คน จึง มัก จะ ส่ง ดอกไม้ ที่ สดชื่น ให้ เพื่อน ที่ ป่วย ใน โรง พยาบาล หรือ ใน กรณี ที่ มี การ เสีย ชีวิต.
She's my friend, and it is Thanksgiving.
หล่อนป็นเพื่อนฉัน และนี่เป็นวันขอบคุณพระเจ้านะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ friend ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ friend

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว