his ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า his ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ his ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า his ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ของเขา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า his

ของเขา

pronoundeterminer (attributive: belonging to him)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

However, because Mercator had included in his book Luther’s protest against indulgences in 1517, Chronologia was put on the Catholic Church’s index of prohibited books.
อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง จาก เมอร์เคเตอร์ ได้ นํา ข้อ คัดค้าน ของ ลูเทอร์ เกี่ยว กับ การ ขาย ใบ ลด โทษ บาป ใน ปี 1517 ไป ใส่ ไว้ ใน หนังสือ เล่ม นี้ โครโนโลเกีย จึง ถูก ใส่ ไว้ ใน ราย ชื่อ หนังสือ ต้อง ห้าม ของ คริสตจักร คาทอลิก.
90 And he who feeds you, or clothes you, or gives you money, shall in nowise alose his reward.
๙๐ และคนที่เลี้ยงอาหารเจ้า, หรือห่อหุ้มเจ้า, หรือให้เงินตราเจ้า, จะไม่มีทางสูญเสียกรางวัลของเขาเลย.
What does Stephen ask God to do to his attackers?
สเตฟาโน ขอ ให้ พระเจ้า ทํา อะไร แก่ ผู้ ที่ ทํา ร้าย ท่าน?
“Although [the deceptive talker] makes his voice gracious,” the Bible warns, “do not believe in him.” —Proverbs 26:24, 25.
คัมภีร์ ไบเบิล เตือน ว่า “แม้ [นัก พูด ที่ หลอก ลวง] จะ พูด คํา ไพเราะ อย่า เชื่อ เขา เลย.”—สุภาษิต 26:24, 25.
He hid the kora behind his long flowing garb, or boubou, and listened carefully as Margaret presented the brochure, which was in Arabic.
เขา ซ่อน โครา ไว้ ใต้ เสื้อ คลุม ยาว หรือ บูบู ที่ ปลิว สะบัด และ ตั้งใจ ฟัง มากาเร็ต เสนอ หนังสือ เล่ม เล็ก ซึ่ง เป็น ภาษา อาระบิค.
I figured that if his father made him come home, then he wanted to leave everything from this life behind.
ใช่ ฉันแค่ ฉันบอกว่าถ้าพ่อของเขา ทําให้เขากลับบ้าน แล้วเขาต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง จากชีวิตไว้ข้างหลัง
In some cultures, it is considered poor manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one.
ใน บาง วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม ไทย ถือ ว่า เป็น การ เสีย มารยาท ที่ จะ เรียก ผู้ มี อายุ มาก กว่า โดย ไม่ มี คํานํา หน้า ชื่อ.
The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.
คํา พยากรณ์ เกี่ยว กับ พินาศกรรม ของ กรุง เยรูซาเลม ให้ ภาพ อย่าง ชัดเจน เกี่ยว กับ พระ ยะโฮวา ฐานะ พระเจ้า ผู้ ทรง ‘ประกาศ สิ่ง เหล่า นั้น ให้ ผู้ คน รู้ ก่อน สิ่ง เหล่า นั้น ได้ เกิด ขึ้น.’—ยะซายา 42:9.
If you aim for his shirt, you might miss by 2 feet.
หากคุณมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสื้อของเขา คุณอาจจะพลาดจาก 2 ฟุต
When on earth he preached, saying: “The kingdom of the heavens has drawn near,” and he sent out his disciples to do the same.
เมื่อ อยู่ บน แผ่นดิน โลก พระองค์ ทรง ประกาศ ว่า “แผ่นดิน สวรรค์ มา ใกล้ แล้ว” และ พระองค์ ได้ ส่ง สาวก ของ พระองค์ ไป ประกาศ เช่น กัน.
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
He reads it, or it's his comfort zone.
เขาอ่านมันหรือมันเป็นเขตสบายของเขา
(Micah 5:6-8) The Watch Tower commented: “This may be taken as an indication that some of the remnant will be on earth even after Armageddon is fought and will then have some more work to do in the name of the Lord and to his praise and glory.”
(มีคา 5:6-8) วอชเทาเวอร์ ฉบับ นั้น ชี้ แจง เพิ่ม เติม ว่า “ข้อ นี้ อาจ เข้าใจ เสมือน ว่า เป็น สิ่ง บ่ง บอก ชน ที่ เหลือ บาง คน จะ ยัง อยู่ ทาง โลก นี้ ภาย หลัง สงคราม อาร์มาเก็ดดอน และ ตอน นั้น จะ คง มี งาน ทํา อีก บ้าง ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ เพื่อ เป็น คํา สรรเสริญ และ สง่า ราศี แด่ พระองค์.”
His relationship with his family.
สัมพันธภาพ กับ ครอบครัว ของ เขา.
A Protestant bishop wrote to his clergy, ‘[Hitler] has been sent to us by God.’”
บิชอป โปรเตสแตนต์ เขียน ถึง พวก นัก เทศน์ ของ ตน ว่า ‘พระเจ้า ทรง ส่ง [ฮิตเลอร์] มา ให้ เรา.’”
We learn a lot about the Devil when we consider Jesus’ words to religious teachers of his day: “You are from your father the Devil, and you wish to do the desires of your father.
เรา เรียน รู้ มาก มาย เกี่ยว กับ พญา มาร เมื่อ พิจารณา ถ้อย คํา ที่ พระ เยซู ตรัส กับ ผู้ สอน ศาสนา ใน สมัย ของ พระองค์ ที่ ว่า “เจ้า ทั้ง หลาย มา จาก พญา มาร ซึ่ง เป็น พ่อ ของ เจ้า และ เจ้า ประสงค์ จะ ทํา ตาม ความ ปรารถนา แห่ง พ่อ ของ เจ้า.
If he's getting these readings on the web, his next inspiration could come from anywhere.
ถ้าเขาอ่านพวกมันจอกในเว็บ แรงบันดาลใจต่อไปของเขาอาจมาจากที่ไหนก็ได้
Even if the hope of everlasting life were not included in Jehovah’s reward to his faithful servants, I would still desire a life of godly devotion.
แม้ หาก ไม่ รวม ความ หวัง ที่ จะ มี ชีวิต นิรันดร์ อยู่ ใน บําเหน็จ ที่ พระ ยะโฮวา จะ ประทาน แก่ ผู้ รับใช้ ที่ ซื่อ สัตย์ ของ พระองค์ กระนั้น ผม ก็ ยัง ปรารถนา ชีวิต ที่ เลื่อมใส พระเจ้า.
Everyone is restricted in his freedom by physical laws, such as the law of gravity, which cannot be ignored with impunity.
ทุก คน ถูก จํากัด ใน เรื่อง เสรีภาพ ของ ตน เนื่อง ด้วย กฎ ทาง กายภาพ เช่น กฎ แรง โน้มถ่วง ซึ่ง ไม่ อาจ ละเลย ได้ โดย ไม่ เกิด ผล เสียหาย.
God recommends his own love to us in that, while we were yet sinners, Christ died for us.”
พระเจ้า ทรง เสนอ ความ รัก ของ พระองค์ แก่ เรา ใน ประการ ที่ ว่า ขณะ ที่ เรา ยัง เป็น คน บาป อยู่ พระ คริสต์ ทรง สิ้น พระ ชนม์ เพื่อ เรา.”
Adversities and suffering can cause an individual to lose his mental balance.
ความ ลําบาก และ ความ ทุกข์ อาจ เป็น เหตุ ให้ คน เรา สูญ เสีย ความ สมดุล ด้าน จิตใจ.
His angry shouts and threats of violence caused them to wait prudently inside their car.
เจ้า ของ บ้าน ร้อง ตะโกน อย่าง เดือดดาล และ มี ที ท่า ว่า จะ เกิด ความ รุนแรง ขึ้น ได้ ทํา ให้ พวก พยาน ฯ เห็น ว่า เป็น การ สุขุม ที่ จะ คอย อยู่ ใน รถยนต์ ของ ตน.
21 And he cometh into the world that he may asave all men if they will hearken unto his voice; for behold, he suffereth the pains of all men, yea, the bpains of every living creature, both men, women, and children, who belong to the family of cAdam.
๒๑ และพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อพระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดกหากพวกเขาจะสดับฟังสุรเสียงของพระองค์; เพราะดูเถิด, พระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้งปวง, แท้จริงแล้ว, ความเจ็บปวดขของชาวโลกที่มีชีวิตทุกคน, ทั้งชาย, หญิง, และเด็ก, ที่เป็นของครอบครัวอาดัมค.
(Matthew 4:1-4) His meager possessions were evidence that he did not profit materially from the use of his power.
(มัดธาย 4:1-4) การ ที่ พระองค์ มี ทรัพย์ สมบัติ น้อย เป็น หลักฐาน แสดง ว่า พระองค์ มิ ได้ หา ผล กําไร ทาง วัตถุ จาก การ ใช้ อํานาจ ของ พระองค์.
Jehovah strongly censured those who flouted his direction by offering lame, sick, or blind animals for sacrifice. —Mal.
พระ ยะโฮวา ทรง ประณาม คน ที่ จงใจ ไม่ ทํา ตาม คํา สั่ง นี้ โดย ถวาย สัตว์ พิการ, ป่วย, หรือ ตา บอด เป็น เครื่อง บูชา.—มลคี.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ his ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ his

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว