all ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า all ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ all ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า all ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทั้งหมด, ทุกคน, ทุก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า all

ทั้งหมด

determineradjectiveadverb (throughout the whole of (a stated period of time)

In spite of all his efforts, he failed the exam.
ทั้งๆที่เขาใช้ความพยายามทั้งหมด เขาล้มเหลวในการสอบ

ทุกคน

pronounnoun

Encourage all to share in field service on Sunday.
สนับสนุน ทุก คน ให้ มี ส่วน ใน การ ประกาศ วัน อาทิตย์.

ทุก

determineradjective

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I'm sorry, did I just say that all out loud?
ขอโทษนะฉันพูดดังไปรึเปล่า?
The Kingdom will crush all man-made rulerships and become earth’s sole government.
ราชอาณาจักร นี้ จะ ทําลาย การ ปกครอง ทั้ง สิ้น ที่ มนุษย์ ได้ ตั้ง ขึ้น และ จะ กลาย เป็น รัฐบาล เดียว บน แผ่นดิน โลก.
* I, God, rested on the seventh day from all my work, Moses 3:1–3 (Gen.
* เรา, พระผู้เป็นเจ้า, พักผ่อนจากงานทั้งหมดของเราในวันที่เจ็ด, โมเสส ๓:๑–๓ (ปฐก.
To peel back all the layers of people you hide behind.
ที่จะเข้าถึงคุณได้ จากคนที่คอยปกปิดคุณไว้
This kind of thing happens all the time
สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
It was all about this dagger!
ทั้งหมดก็เพราะ กริชเล่มนี้
And worst of all, I lied to my wife.
และที่เลวร้ายที่สุด ผมโกหกต่อภรรยาของผมเอง
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
“But all is not lost.
“แต่ยังไม่สิ้นหวัง
But put them all together for speech and they work the way fingers of expert typists and concert pianists do.
แต่ เมื่อ ให้ ทุก ส่วน ทํา งาน ร่วม กัน เพื่อ จะ พูด อวัยวะ เหล่า นี้ ก็ จะ ทํา งาน ได้ เช่น เดียว กับ นิ้ว ของ นัก พิมพ์ดีด ที่ ชํานาญ หรือ นัก เล่น เปียโน คอนเสิร์ต.
Your plan jeopardizes the existence of us all.
แผนของเจ้า เสี่ยงต่อการมีตัวตนของพวกเราทุกคน
Let's all be happy
ทุกคนจะได้มีความสุข
A Conversation With a Neighbor —Do All Good People Go to Heaven?
การ สนทนา กับ เพื่อน บ้าน—คน ดี ทุก คน ไป สวรรค์ ไหม?
“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you do that this tested quality of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.
“พี่ น้อง ของ ข้าพเจ้า จง ถือ ว่า เป็น ความ ยินดี ทั้ง สิ้น เมื่อ ท่าน ทั้ง หลาย เผชิญ กับ การ ทดลอง ต่าง ๆ เพราะ อย่าง ที่ ท่าน ทั้ง หลาย รู้ อยู่ ว่า คุณภาพ ของ ความ เชื่อ ของ ท่าน ที่ ผ่าน การ ทดสอบ แล้ว ทํา ให้ เกิด ความ อด ทน.”—ยาโกโบ 1:2, 3, ล. ม.
21 And he cometh into the world that he may asave all men if they will hearken unto his voice; for behold, he suffereth the pains of all men, yea, the bpains of every living creature, both men, women, and children, who belong to the family of cAdam.
๒๑ และพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อพระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดกหากพวกเขาจะสดับฟังสุรเสียงของพระองค์; เพราะดูเถิด, พระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้งปวง, แท้จริงแล้ว, ความเจ็บปวดขของชาวโลกที่มีชีวิตทุกคน, ทั้งชาย, หญิง, และเด็ก, ที่เป็นของครอบครัวอาดัมค.
Focus all of your time and attention on the kids who are on the bubble, the so-called "bubble kids" -- kids where your intervention can get them just maybe over the line from failing to passing.
ที่ปรึกษาแนะให้ครูทุ่มเทเวลาและสมาธิทั้งหมด ไปกับเด็กที่อยู่บนฟองสบู่ เด็กที่เรียกกันว่า เด็กฟองสบู่ -- เด็กที่การกระทําของครู อาจช่วยพยุงให้พวกเขาข้ามเส้น จากสอบตกเป็นสอบผ่าน
So for all of these reasons, all of these ecosystem services, economists estimate the value of the world's coral reefs in the hundreds of billions of dollars per year.
ฉะนั้น ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ด้วยการรับใช้ระบบนิเวศทั้งหมดนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดคะเนมูลค่าของแนวปะการัง ไว้อยู่ที่หลักแสนล้านดอลลาร์ต่อปี
The aggregate ease of doing business rankings are based on 10 indicators and cover 185 economies. Doing Business does not measure all aspects of the business environment that matter to firms and investors. For example, it does not measure the quality of fiscal management, other aspects of macroeconomic stability, the level of skills in the labor force, or the resilience of financial systems. Its findings have stimulated policy debates worldwide and enabled a growing body of research on how firm-level regulation relates to economic outcomes across economies. This year’s report marks the 10th edition of the global Doing Business report series.
รายงาน Doing Business วิเคราะห์กฎข้อบังคับที่ใช้กับธุรกิจในประเทศ ตลอดวัฏจักรธุรกิจ ซึ่งรวมถึง การก่อตั้งบริษัทและการเริ่มกิจการ การค้าข้ามพรมแดน การชําระภาษี และการคุ้มครองนักลงทุน โดยความยากง่ายโดยรวมในการประกอบธุรกิจจะถูกวัดจาก 10 ตัวชี้วัด และครอบคลุม 185 ประเทศ Doing Business ไม่ได้ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจส่งผลต่อบริษัทและนักลงทุน ในทุกแง่มุมของ ตัวอย่างเช่น ไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพของการบริหารจัดการทางการคลัง แง่มุมอื่น ๆเกี่ยวกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ระดับทักษะแรงงาน หรือความแข็งแกร่งของระบบการเงิน ซึ่งผลของรายงาน ได้ก่อให้เกิดการอภิปรายเชิงนโยบายเป็นวงกว้าง และได้ช่วยนําไปสู่การวิจัยในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบในระดับองค์กรต่อผลทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในปีนี้ รายงาน ชุด Doing Business เป็นรายงานฉบับที่ 10
All right, well, now you're from there.
เอาล่ะ นายมาจากที่นั่น
For the first time since all that Ice-Truck Killer shit, I feel like I'm back.
เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่เกิดเรื่องนักฆ่าห้องเย็นนั่น รู้สึกกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง
Of course, not all young people who seek to please Jehovah have ideal family circumstances.
แน่นอน ใช่ ว่า หนุ่ม สาว ทุก คน ซึ่ง พยายาม ทํา ให้ พระ ยะโฮวา พอ พระทัย นั้น มี สภาพ แวด ล้อม ใน ครอบครัว ดี เลิศ.
“The more clearly we can see the universe in all its glorious detail,” concludes a senior writer for Scientific American, “the more difficult it will be for us to explain with a simple theory how it came to be that way.”
นัก เขียน อาวุโส คน หนึ่ง ของ วารสาร ไซเยนติฟิก อเมริกัน ลง ความ เห็น ว่า “ยิ่ง เรา สามารถ เห็น ราย ละเอียด อัน สง่า งาม ของ เอกภพ ได้ ชัดเจน ขึ้น เท่า ใด ก็ ยิ่ง ยาก ขึ้น เท่า นั้น ที่ พวก เรา จะ อธิบาย ด้วย ทฤษฎี ง่าย ๆ ว่า เอกภพ เป็น เช่น นั้น ได้ อย่าง ไร.”
In the fight between money and love, all too often money wins hands down.
ใน การ ต่อ สู้ ระหว่าง เงิน กับ ความ รัก บ่อย เหลือ เกิน ที่ เงิน เป็น ฝ่าย ชนะ ราบ คาบ.
All right, so Saturday at 6:00 was telling the truth.
ถ้างั้นวันเสาร์หกโมง ก็พูดจริง
Jehovah had commanded the Israelites to demolish the cities of seven nations in the land of Canaan, killing all their inhabitants.
พระ ยะโฮวา ทรง บัญชา ให้ ชาว อิสราเอล ทําลาย เมือง ของ เจ็ด ชน ชาติ ใน แผ่นดิน คะนาอัน และ ให้ ฆ่า ชาว เมือง เหล่า นั้น ทั้ง หมด.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ all ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ all

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว