bed ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า bed ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ bed ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า bed ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เตียง, เตียงนอน, เฅียง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า bed

เตียง

noun (piece of furniture)

That way, the Nazis would not find a warm, empty bed.
ด้วย วิธี นี้ พวก นาซี ก็ จะ ไม่ พบ เตียง ว่าง ที่ ยัง อุ่น อยู่.

เตียงนอน

noun (A piece of furniture, made for a person to sleep on.)

After we lit the oil lamp, we saw that the bed was covered with hundreds of bedbugs.
หลัง จาก เรา จุด ตะเกียง น้ํามัน เรา เห็น เรือด นับ ร้อย ตัว ไต่ บน เตียง นอน เต็ม ไป หมด.

เฅียง

verb (A piece of furniture, made for a person to sleep on.)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

He was born two and a half years ago, and I had a pretty tough pregnancy because I had to stay still in a bed for, like, eight months.
เขาเกิดเมื่อสองปีครึ่งที่ผ่านมา แล้วช่วงที่ฉันท้องเขานั้นมันยากเอาเรื่อง เพราะฉันต้องอยู่นิ่ง ๆ บนเตียง สักประมาณ แปดเดือน
This will be your bed up here, Timmy.
บบนั้นจะเป็นเตียงของเธอ ทิมมี่
In the long term, people who got the free bed nets, one year later, were offered the option to purchase a bed net at two dollars.
ในระยะยาว คนที่ได้รับมุ้งฟรี หนึ่งปีให้หลัง ได้รับข้อเสนอ ให้ซื้อมุ้งได้ในราคา 2 เหรียญ
Me, you, the bed, the house.
คุณ, ผม เตียง, บ้าน
I made up my sofa bed for you.
ฉันจัดเตียงโซฟาเพื่อคุณ
You urinated in your bed?
คุณฉี่รดที่นอนงั้นรึ
The principle recorded at Hebrews 13:4 is a good example: “Let marriage be honorable among all, and the marriage bed be without defilement.”
หลักการ ที่ บันทึก ไว้ ใน เฮ็บราย 13:4 เป็น ตัว อย่าง ที่ ดี ประการ หนึ่ง ดัง นี้: “จง ให้ การ สมรส มี เกียรติ ท่ามกลาง คน ทั้ง ปวง และ ให้ ที่ นอน ปราศจาก มลทิน.”
You know, you make the same noises in bed.
รู้มั้ย คุณร้องเสียงเหมือนเธอเลย
I'm in the midst of getting out of bed.
ผมอยู่ในท่ามกลางของการออกจากเตียง
Pick her up and carry her to her wedding bed.
อุ้มนางไปขึ้นเตียงกัน
A common policy found in healthy families is that “nobody goes to bed angry at another,” noted the author of the survey.6 Yet, over 1,900 years ago, the Bible advised: “Be wrathful, and yet do not sin; let the sun not set with you in a provoked state.”
ผู้ เขียน รายงาน การ สํารวจ นี้ ให้ ข้อ สังเกต ว่า แนว ปฏิบัติ เหมือน ๆ กัน ที่ พบ ใน ครอบครัว ที่ มั่นคง คือ “ไม่ มี ใคร เข้า นอน ขณะ ที่ ยัง โกรธ กัน อยู่.” 6 กระนั้น กว่า 1,900 ปี มา แล้ว คัมภีร์ ไบเบิล แนะ นํา ดัง นี้: “โกรธ เถิด, แต่ อย่า ให้ เป็น การ บาป อย่า ให้ ถึง ตะวัน ตก ท่าน ยัง โกรธ อยู่.”
Was in the bed with our victim.
อยู่บนเตียงกับเหยื่อของเรา
I want the kids in bed by nine, the dog fed, the yard watered, the gate locked.
ให้ลูกเข้านอนสามทุ่ม ให้อาหารหมา รดน้ําสนามหญ้า ล็อคประตูรั้ว
When we went to bed the night of our arrival in England, we were excited and kept talking about how we Africans had been received so hospitably by white people.
เมื่อ เรา เข้า นอน ใน คืน นั้น ที่ มา ถึง อังกฤษ เรา คุย กัน ด้วย ความ ตื่นเต้น ใน เรื่อง ของ เรา คน แอฟริกัน ได้ รับ การ ต้อนรับ อย่าง เอื้อ อารี มาก เพียง ไร จาก คน ผิว ขาว.
That way, the Nazis would not find a warm, empty bed.
ด้วย วิธี นี้ พวก นาซี ก็ จะ ไม่ พบ เตียง ว่าง ที่ ยัง อุ่น อยู่.
Then she began calling me for her study, sometimes before I was even out of bed in the morning and sometimes twice a day.
หลัง จาก นั้น เธอ ก็ เริ่ม เป็น ฝ่าย โทรศัพท์ หา ดิฉัน เพื่อ จะ ศึกษา ด้วย กัน บาง ครั้ง โทร ฯ มา แต่ เช้า ตอน ที่ ดิฉัน ยัง ไม่ ได้ ลุก จาก เตียง เสีย ด้วย ซ้ํา และ บาง วัน ก็ โทร ฯ มา สอง ครั้ง.
If O'Neill lied to you, means Belfast could be in bed with Jimmy.
ถ้าหากโอเนลโกหกนาย หมายความว่าคนที่เบลฟาสต์เป็นพวกเดียวกันกับจิมมี่แล้ว
Where can you go to pray to Jehovah alone?— Maybe you can talk to God alone before you go to bed at night.
ลูก จะ ไป อธิษฐาน ถึง พระ ยะโฮวา โดย ลําพัง ได้ ที่ ไหน?— บาง ที ลูก อาจ จะ พูด กับ พระเจ้า โดย ลําพัง ก่อน เข้า นอน ตอน กลางคืน ก็ ได้.
They have to do a bed count.
พวกเขาจะเช็คยอด.
All we really need is a good bed, a table, and a few other basics.
สิ่ง จําเป็น ต้อง มี คือ ที่ นอน ที่ เรา นอน ได้ สบาย, โต๊ะ สัก ตัว หนึ่ง, และ ของ ใช้ จําเป็น ไม่ กี่ ชิ้น.
Baby, you need to get back to bed.
ที่รัก กลับไปนอนเถอะจ้ะ
You can take the bed.
คุณนอนเตียงนี่
Mercifully, her ladies help her to bed.
ด้วย ความ กรุณา นาง กํานัล จึง ช่วย พระ นาง ให้ เข้า ที่ บรรทม.
At the end of the day, as the children would ready themselves for bed, a skinned knee might be daubed with soothing oil.
ตอน ค่ํา เมื่อ เด็ก ๆ เตรียม ตัว เข้า นอน พ่อ แม่ ก็ จะ เอา น้ํามัน ทา หัวเข่า ที่ ถลอก ให้ ลูก.
They made your bed for you.
พวกเค้าทําเตียงให้คุณนะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ bed ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ bed

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว