looked ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า looked ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ looked ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า looked ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ดู, มอง, เกี่ยวข้อง, วีซา, จ้องมอง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า looked

ดู

มอง

เกี่ยวข้อง

วีซา

จ้องมอง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I'm not looking for an excus anymore.
ฉันไม่ต้องการคําแก้ตัวอะไรอีกแล้ว
You're supposed to make it look real.
คุณควรจะ ทําให้มันดูจริง
And there's no way of looking into the future.
และมีวิธีการมอง ไปในอนาคตไม่มี
The police will find blood samples to support our deaths, and no one will come looking for us.
เพื่อการตายของเราจะน่าเชื่อถือมากขึ้น แล้วก็จะไม่มีใครมาตามหาเรา
You look great.
ดูดีมาก
Look at the date.
ดูวันที่ซิ
(Laughter) This is a chart of what it looked like when it first became popular last summer.
(เสียงหัวเราะ) นี่คือแผนภาพโดยประมาณของมัน ตอนที่มันเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมา
We'll impact it very heavily with cattle to mimic nature, and we've done so, and look at that.
เราจะปล่อยวัวเข้าไปเป็นจํานวนมาก เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ และเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้
Now, look, I know you got issues.
ตอนนี้ ฟังนะ... ฉันรู้ ว่านายมีปัญหา
Space and time on this epic scale mean that mirror images would look nothing like one another.
อวกาศและเวลานี้ระดับมหากาพย์ หมายความว่าภาพสะท้อนจะดูไม่มี อะไรเหมือนคนอื่น
So he looked for the book, and upon finding it, he passed it on to his son.
ดัง นั้น เขา จึง ค้น หา หนังสือ นั้น และ เมื่อ ได้ พบ แล้ว จึง ให้ ลูก ชาย เอา ไป อ่าน.
Hey, look, there ain't no use in tracking him, okay?
เฮ้ ฟังนะ ไม่จําเป็นต้องตามรอยเขา โอเคไหม?
Or would he leave the 99 sheep in a safe place and go looking for just the one?
หรือ เขา จะ ละ แกะ 99 ตัว ไว้ ใน ที่ ปลอด ภัย และ ไป ตาม หา แกะ ตัว เดียว นั้น?
Believe it or not, I'm looking for Blair.
เชื่อหรือไม่ก็ตาม ฉันมาหาแบลร์
You look like a woman on her way to the guillotine.
เธอดูเหมือนผู้หญิงที่กําลังจะไปโดนกิโยติน ตัดคอเลย
And as you noticed, it almost looks around, "Where am I?" -- and then walks straight to that hole and escapes.
อย่างที่คุณสังเกตได้ มันดูเหมือนกําลังคิดว่า "ฉันอยู่ตรงไหน" หลังจากนั้นมันก็เดินตรงไปยังหลุมนั้น และหนีลงรูไป
I--this is not what it looks like.
มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
Live here in heaven, and may look on her; But Romeo may not. -- More validity,
อาศัยอยู่ที่นี่ในสวรรค์และอาจจะดูกับเธอ; แต่โรมิโออาจจะไม่ได้. -- ความถูกต้องเพิ่มเติม
He doesn't look very dangerous.
ดูไม่เห็นว่ามันจะอันตรายตรงไหน
It looked like an inverted bracket, and we would drop whatever we were doing and we would follow, and then we would come around the corner, and there she would be with her herd.
มันดูเหมือนวงเล็บกลับหัว เราจะหยุดทําทุกอย่างตอนนั้น และตามไปดู เราตามไปไม่ไกลนัก ก็เจอเธออยู่กับฝูง
Yeah, looks that way.
ใช่ ดูเหมือนอย่างนั้น
Got a pretty good look.
เห็นหน้าได้อย่างชัดเจนเลย
When the unexpected occurs, you and your spouse will look for solutions, not for the nearest exit.
เมื่อ เกิด เรื่อง ที่ ไม่ คาด คิด ขึ้น คุณ กับ คู่ สมรส จะ ช่วย กัน แก้ไข ปัญหา ไม่ ใช่ เอา เรื่อง นั้น มา เป็น ข้อ อ้าง ที่ จะ เลิก กัน.
Why do you look pretty even when you're mad?
ทําไมเธอดูน่ารักเวลาเธอโมโหเนี๊ยะ?
I'm looking for answers.
ฉันมองหาคําตอบ.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ looked ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ looked

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว