lost ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า lost ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ lost ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า lost ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง สูญหาย, ที่พ่ายแพ้, พลาด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า lost

สูญหาย

adjective

Its correct pronunciation was thus lost —or was it?
ดัง นั้น การ ออก เสียง พระ นาม นี้ อย่าง ถูก ต้อง จึง สูญ หาย ไป—เป็น อย่าง นั้น หรือ เปล่า?

ที่พ่ายแพ้

adjective

Why may it be said that the past has been won or lost?
เหตุ ใด อาจ กล่าว ได้ ว่า อดีต เป็น ชัย ชนะ หรือ ไม่ ก็ ความ พ่าย แพ้?

พลาด

verb

He lost the first transaction, but he was ready for the second.
เขาพลาดการทําธุรกรรมครั้งแรก แต่ว่าเขาพร้อมสําหรับครั้งที่สอง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

“But all is not lost.
“แต่ยังไม่สิ้นหวัง
I lost a towel here a long time ago.
ฉันเคยทําผ้าเช็ดตัวหล่นตรงนี้เมื่อนานมาแล้ว
Oh, just helping a lost traveler.
โอ้ แค่ช่วยนักท่องเที่ยวหลงทางนะ
Although I lost my husband, I am not alone.
ถึง แม้ สามี ล่วง ลับ ไป แล้ว แต่ ฉัน ไม่ อยู่ เดียว ดาย.
I lost all dignity.
ผม สูญ เสีย ศักดิ์ศรี ทั้ง หมด ที่ เคย มี.
We've lost all Nav-com, Captain!
เราได้หายไปทั้งหมด Nav คอมกัปตัน!
Would important instructions be lost because of their imperfect memories?
เนื่อง จาก มี ข้อ จํากัด ด้าน ความ จํา พวก เขา จะ ลืม คํา สั่ง ที่ สําคัญ ๆ ไป ไหม?
If you do not replenish the water that is lost through perspiration, the heart has to work harder to circulate the blood.
ถ้า คุณ ไม่ ชดเชย น้ํา ใน ร่าง กาย ที่ เสีย ไป กับ เหงื่อ หัวใจ ก็ ต้อง ทํา งาน หนัก ขึ้น เพื่อ สูบ ฉีด โลหิต.
One day a woman named Mrs. Ukoli said to one of Bintu’s friends: “Bring the woman who lost two children at the same time and is still preaching the Bible’s message.
วัน หนึ่ง สตรี คน หนึ่ง ชื่อ อูโคลี พูด กับ เพื่อน ของ บิน ตู ว่า “ฉัน อยาก พบ ผู้ หญิง ที่ ลูก สอง คน เสีย ชีวิต พร้อม กัน และ ก็ ยัง คง ประกาศ ข่าวสาร จาก คัมภีร์ ไบเบิล ได้.
Your mom lost her job.
แม่ของลูกตกงาน
His real name, though, is lost to history.
แต่ ชื่อ จริง ๆ ของ เขา ถูก ลืม ไป แล้ว ใน ประวัติศาสตร์.
The way the cost of what I squander, what is lost,
คิดต้นทุนของสิ่งที่ข้าปล้น ที่ทุกคนถลุงสิ้นสรรพสิ่ง
Often, what is lost is innocence —through sexual exploitation.
บ่อย ครั้ง สิ่ง ที่ สูญ เสีย ไป คือ ความ ไร้เดียงสา เนื่อง จาก การ แสวง หา ประโยชน์ ทาง เพศ.
If you’ve lost your phone, you might be able to buy a new phone with the same phone number from your carrier or purchase a new SIM card.
หากโทรศัพท์หายไป ก็อาจซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่มีหมายเลขเดิมจากผู้ให้บริการหรือซื้อซิมการ์ดใหม่ได้
And the trick here is to use a single, readable sentence that the audience can key into if they get a bit lost, and then provide visuals which appeal to our other senses and create a deeper sense of understanding of what's being described.
และเคล็ดลับของมันอยู่ที่ใช้ประโยคที่อ่านง่ายอันเดียว ไว้เป็นหลัก เมื่อผู้ชมเริ่มหลงเนื้อหา และใส่รูปภาพที่ทําให้พวกเราสัมผัส... และสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น กับสิ่งที่เรากําลังพยายามอธิบาย
Ya see, you haven't lost your sense of humor!
ยาเห็นคุณยังไม่ได้หายไปของความอารมณ์ขัน!
We've lost them.
เราสูญเสียพวกเขา
It is said that when hatched by a hen they will directly disperse on some alarm, and so are lost, for they never hear the mother's call which gathers them again.
ว่ากันว่าเมื่อฟักโดยไก่ที่พวกเขาโดยตรงจะแยกย้ายกันเกี่ยวกับการเตือนภัยบางส่วนและ จึงจะหายไปสําหรับพวกเขาไม่เคยได้ยินการเรียกร้องของแม่ที่รวบรวมพวกเขาอีกครั้ง
After the surgery, the patient breathes through this opening—but has lost his voice.
หลัง การ ผ่าตัด คนไข้ จะ หายใจ ผ่าน ทาง ช่อง นี้ แต่ จะ ไม่ สามารถ เปล่ง เสียง ได้.
If I lost 3 of them I would have 1 left.
หรือทําหายไป 3 ชิ้น ผมก็จะเหลืออยู่ 1 ชิ้น
My father was falsely charged with collaborating with the enemy during the war and lost his job.
พ่อ ถูก ตั้ง ข้อ หา เท็จ ว่า สม คบ กับ พวก ศัตรู ใน ระหว่าง สงคราม และ ต้อง ออก จาก งาน.
I did this and lost 40 pounds, weirdly while exercising less.
ผมทําเช่นนั้นและลดนํ้าหนักไป 40 ปอนด์ น่าแปลกนะครับ ในขณะที่ออกกําลังกายน้อยลง
When I lost my practice, I lost people's respect.
ตอนที่ผมเสียมันไป ผมก็หมดความเคารพในตัวผู้คนไปด้วย
for every lost dream.
สําหรับฝันหายไปทุกคืน
He and his family had been forced to return here years earlier after he unexpectedly lost his employment.
ตัว เขา กับ ครอบครัว จํา ต้อง กลับ มา อยู่ ที่ นี่ เมื่อ หลาย ปี ก่อน หลัง จาก ตก งาน อย่าง คาด ไม่ ถึง.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ lost ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ lost

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว