thought ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า thought ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ thought ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า thought ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ความคิด, ความเห็น, แนวคิด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า thought

ความคิด

noun (form created in the mind)

I still can't believe they had a snow leopard in that zoo. I thought they were an endangered species.
นยังคงไม่เชื่อ ว่ามีเสือดาวหิมะที่อยู่ในสวนสัตว์ ฉันคิดว่าพวกมันคงเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

ความเห็น

noun

แนวคิด

noun

Point out that we use words to communicate and express thoughts, feelings, and ideas to others.
ชี้ให้เห็นว่าเราใช้คําเพื่อสื่อสารและเพื่อแสดงความคิด ความรู้สึก และแนวคิดกับคนอื่น

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Obviously, she did not understand why I wept, but at that moment I resolved to stop feeling sorry for myself and dwelling on negative thoughts.
ดู เหมือน ซูซันนา ไม่ เข้าใจ ว่า ทําไม ดิฉัน ร้องไห้ แต่ ใน ตอน นั้น เอง ดิฉัน หยุด สงสาร ตัว เอง และ เลิก ครุ่น คิด ใน แง่ ลบ.
And wondered what he thought of and felt as he read them?
เค้าคิด และรู้สึกอะไรในขณะที่เค้าอ่านมัน?
I thought we had everybody.
ฉันคิดว่าเรามีทุกคน
I thought you might like some coffee.
คิดว่าคุณคงอยากดื่มกาแฟ
' You did what you thought best.
เจ้าทําในสิ่งที่เจ้าคิดว่าดีที่สุด
Such reading opens up our minds and hearts to Jehovah’s thoughts and purposes, and a clear understanding of these gives meaning to our lives.
การ อ่าน พระ คํา นั้น ทํา ให้ จิตใจ และ หัวใจ เรา เปิด รับ ความ คิด และ พระ ประสงค์ ของ พระ ยะโฮวา และ การ เข้าใจ ชัด แจ้ง ใน สิ่ง เหล่า นี้ ทํา ให้ ชีวิต เรา มี ความ หมาย.
The apostle Paul drew attention to the value of this provision, saying: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.”
อัครสาวก เปาโล เน้น ถึง ความ สําคัญ ของ การ อธิษฐาน เมื่อ ท่าน กล่าว ว่า “อย่า กระวนกระวาย ใน เรื่อง ใด ๆ เลย แต่ จง ทูล ขอ ทุก สิ่ง ต่อ พระเจ้า ด้วย การ อธิษฐาน และ การ อ้อน วอน พร้อม กับ การ ขอบพระคุณ แล้ว สันติ สุข ของ พระเจ้า ซึ่ง เกิน ความ เข้าใจ จะ ปก ป้อง ความ คิด จิตใจ ของ ท่าน ไว้ ใน พระ เยซู คริสต์.”
I thought you were going to be up late.
ฉันคิดว่านายจะไม่นอนซะอีก
Your main objective should be to express thoughts in a clear, understandable way.
เป้าหมาย หลัก ของ คุณ ควร เป็น การ พูด ที่ ชัดเจน และ เข้าใจ ได้.
8 “The calamitous days” of old age are unrewarding —perhaps very distressing— to those who give no thought to their Grand Creator and who have no understanding of his glorious purposes.
8 “ยาม ทุกข์ ร้อน” แห่ง วัย ชรา นั้น ไม่ น่า ชื่นชม—อาจ ถึง กับ เป็น ทุกข์ มาก—สําหรับ คน ที่ ไม่ คิด ถึง พระ ผู้ สร้าง องค์ ยิ่ง ใหญ่ ของ ตน และ คน ที่ ไม่ เข้าใจ พระ ประสงค์ อัน ยอด เยี่ยม ของ พระองค์.
She accepted my invitation to come in, and after I shared several encouraging thoughts from the Bible with her, she immediately accepted my offer of a Bible study.
หลัง จาก ที่ ฉัน เปิด ข้อ คัมภีร์ ที่ หนุน ใจ อ่าน ให้ เธอ ฟัง หลาย ข้อ เธอ ก็ ตอบรับ การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล ทันที.
Jehovah knows our activities, our thoughts, and our words even before we speak them.
พระ ยะโฮวา ทรง ทราบ การ กระทํา, ความ คิด, และ คํา พูด ของ เรา แม้ ก่อน ที่ เรา จะ พูด ด้วย ซ้ํา.
You guys thought that butthole flag was so funny.
พวกคุณคิดว่าธงรูปก้นนั่นเป็นเรื่องตลก
If I had told you what you'd find out there, you would have thought I was crazy.
ถ้าฉันบอกคุณ ว่าจะเจออะไรข้างนอกนั่น คุณคงคิดว่าฉันคงบ้าไปแล้ว
Now, Junior and I have no thoughts of retiring.
ตอน นี้ ฉัน กับ จูเนียร์ ไม่ คิด ที่ จะ ปลด เกษียณ.
I-I thought you were in prison.
ชั้นคิดว่าคุณยังอยู่ในคุกเสียอีก
And here I thought it was all about us.
ไอ้เราก็หลงนึกว่ามันคิดถึงเพื่อน
Be sure that your conclusion is directly related to the thoughts you have already presented.
ให้ แน่ ใจ ว่า คํา ลง ท้าย ของ คุณ เกี่ยว ข้อง โดย ตรง กับ แนว คิด ที่ คุณ ได้ เสนอ ไป แล้ว.
That's what I thought.
แล้วเธอคิดอะไรอยู่
When the name was first coined from the Greek words meaning “terrible lizard,” they were thought of as being fearfully large because the then known dinosaur fossils were large.
เมื่อ ชื่อ นี้ ถูก แปลง มา จาก คํา ภาษา กรีก ที่ มี ความ หมาย ว่า “กิ้งก่า ยักษ์” มี การ นึก คิด ว่า เป็น สัตว์ ใหญ่ โต มโหฬาร ที่ น่า กลัว เพราะ ฟอสซิล ที่ ขุด พบ มี ขนาด ใหญ่ มาก.
I just thought he was crazy.
ผมแค่คิดว่าเขา เพี้ยน
CA: I thought that was the sped-up version.
ผมคิดว่านี่เป็นภาพที่เร่งความเร็วแล้ว
While these past weeks have been a time of national exhilaration in this country, it would be tragic if you thought this meant your job was done.
ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ได้เป็นช่วงเวลา ของความรื่นเริงระดับชาติในประเทศนี้ มันคงจะน่าสลดใจ ถ้าคุณคิดไปว่านี่หมายความว่า งานของคุณได้เสร็จสิ้นแล้ว
But I thought, there had to be a way to reverse engineer a voice from whatever little is left over.
แต่ฉันคิดว่า มันจะต้องมีหนทาง ที่จะเปลี่ยนเสียงที่ทําขึ้น ย้อนกลับไปหาสิ่งที่ยังเหลืออยู่เล็กน้อย
I thought you might enjoy looking at them.
ฉันหวังว่าเธอคงจะชอบ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ thought ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ thought

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว