parents ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า parents ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ parents ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า parents ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง พ่อแม่, บิดามารดา, บุพการี, ผู้บังเกิดเกล้า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า parents

พ่อแม่

noun (one's mother and father)

Gosh, ever since your parents split up, you have your dad wrapped around your little finger.
พระเจ้า ตั้งแต่พ่อแม่เธอแยกทางกัน เธอมีพ่อเธอห่วงใยมาตั้งแต่ตีนเท้าฝาหอย

บิดามารดา

noun

How can parents set a good example for their children by the type of entertainment they choose?
บิดามารดาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกๆ โดยการเลือกรูปแบบของสิ่ง บันเทิงอย่างไร?

บุพการี

noun

ผู้บังเกิดเกล้า

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

It requires both parents to give you their blood.
มันจึงต้องมีทั้งพ่อและแม่ที่จะให้เลือดของเราแก่ลูก
(Ephesians 6:1-3) He expects parents to instruct and correct their children.
(เอเฟโซ 6:1-3) พระองค์ ทรง คาด หมาย ให้ บิดา มารดา สั่ง สอน และ แก้ไข ลูก ๆ ของ เขา.
Parental Responsibility
หน้า ที่ รับผิดชอบ ของ บิดา มารดา
“Now,” he continues, “we and my parents respect one another.
เขา พูด ต่อ ไป ว่า “บัด นี้ เรา และ คุณ พ่อ คุณ แม่ นับถือ ซึ่ง กัน และ กัน.
When my parents would ask what I would do if they were put in jail for preaching the good news, I would say, ‘I’ll serve Jehovah.’
เมื่อ คุณ พ่อ คุณ แม่ ถาม ว่า ดิฉัน จะ ทํา อย่าง ไร ถ้า ท่าน ถูก จับ ขัง คุก เพราะ การ ประกาศ ข่าว ดี ดิฉัน ก็ จะ พูด ว่า ‘หนู จะ รับใช้ พระ ยะโฮวา.’
These parents are not plagued by feelings of guilt or an unresolved sense of sadness and loss.
พ่อ แม่ เหล่า นี้ ไม่ ต้อง ตรม ทุกข์ เพราะ ความ รู้สึก ผิด หรือ ความ เศร้า ใจ และ การ สูญ เสีย ที่ ไม่ อาจ แก้ไข ได้.
“Even though I don’t get presents on my birthday, my parents still buy me gifts on other occasions.
“ถึง ผม จะ ไม่ ได้ รับ ของ ขวัญ ใน วัน เกิด คุณ พ่อ คุณ แม่ ก็ ซื้อ ของ ขวัญ ให้ ผม ใน โอกาส อื่น.
And his parents can deal with him.
แล้วพ่อแม่เขาก็จะจัดการเอง
Most parents, they'd just throw their kids in the back, they'd bounce around like laundry, but not me.
พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจับลูกนั่งหลัง ให้เด้งดึ๋งดัง๋ตลอดทาง แต่ไม่ใช่ฉัน
Why Parents Might Say No
เหตุ ผล ที่ พ่อ แม่ ไม่ ยอม ให้ ไป
We're not parent material.
เราไม่ใช่พ่อแม่ตัวอย่าง
Later my parents helped me realize that I had done all I could do in preparing for the tests and that now I needed to worry more about taking care of myself.
หลัง จาก นั้น พ่อ กับ แม่ ช่วย ผม ให้ ตระหนัก ว่า ผม ทํา สุด กําลัง แล้ว ใน การ เตรียม ตัว สอบ และ ขณะ นี้ เป็น เวลา ที่ ผม ควร เป็น ห่วง เรื่อง การ เอา ใจ ใส่ ตัว เอง มาก กว่า.
Witness children were expelled from schools, parents were arrested, and mobs ran Witnesses out of town.
ลูก ๆ ของ พยาน ฯ ถูก ไล่ ออก จาก โรง เรียน บิดา มารดา ถูก จับ และ ฝูง ชน ขับ ไล่ พยาน ฯ ออก จาก เมือง.
Present-day Christian parents should remember that their children are their most important disciples.
บิดา มารดา คริสเตียน ใน สมัย นี้ ควร จํา ไว้ ว่า บุตร เป็น ผู้ ติด ตาม ที่ สําคัญ ที่ สุด ของ ตน.
My parents will be a guiding force in my life for as long as I live.”
พ่อ แม่ จะ คอย ชี้ แนะ ฉัน ต่อ ไป ตราบ เท่า ที่ ฉัน จะ มี ชีวิต อยู่.”
When you have to discipline a child, first reason with him, show him what he did wrong, and point out how displeasing his action was to Jehovah and to his parents.
เมื่อ คุณ ต้อง ตี สอน ลูก ก่อน อื่น หา เหตุ ผล กับ เขา แสดง ให้ เห็น ว่า เขา ทํา ผิด อะไร และ ชี้ ว่า การ กระทํา นั้น พระ ยะโฮวา ไม่ พอ พระทัย เพียง ไร และ พ่อ แม่ ก็ เช่น กัน.
OUR parents —our father and mother— can be a valuable source of encouragement, support, and counsel.
บุพการี ของ เรา—บิดา มารดา ของ เรา—เป็น แหล่ง การ หนุน ใจ, การ เกื้อ หนุน, และ คํา แนะ นํา ที่ มี ค่า.
Consider our first human parents, Adam and Eve.
ขอ พิจารณา อาดาม และ ฮาวา บิดา มารดา คู่ แรก.
His parents once lived there, but neither they nor their children could enter now.
พ่อ แม่ ของ เขา เคย อยู่ ใน สวน นั้น แต่ ตอน นี้ ไม่ มี ใคร ใน ครอบครัว เขา จะ เข้า ไป ที่ นั่น ได้.
Confide in a parent or another trusted adult.
ให้ บอก พ่อ แม่ หรือ ผู้ ใหญ่ คน อื่น ที่ คุณ ไว้ ใจ.
His parents took him to Jerusalem for the Passover.
บิดา มารดา พา พระองค์ ไป ร่วม เทศกาล ปัศคา ที่ กรุง ยะรูซาเลม.
One was a parenting information leaflet that had basic advice and information that normalized to the parent what they might be experiencing, and what their child might be experiencing.
แผ่นแรก คือใบข้อมูล และคําแนะนําขั้นพื้นฐานในการเลี้ยงดูบุตร ที่จะช่วยให้สิ่งที่ผู้เป็นพ่อแม่อาจต้องเจอ และสิ่งที่ลูก ๆ ของพวกเขาอาจต้องเจอ กลับสู่สภาวะปกติ
Either way, by the way, if you think it's hard for traditional families to sort out these new roles, just imagine what it's like now for non-traditional families: families with two dads, families with two moms, single-parent households.
อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกคุณคิดว่ามันเป็นการยากที่ครอบครัวแบบเก่า จะเปลี่ยนบทบาทใหม่ ลองจินตนาการดู สําหรับครอบครัวสมัยใหม่ ครอบครัวที่มี คุณพ่อสองคน ครอบครัวที่มีคุณแม่สองคน ครอบครัวที่มีพ่อ หรือแม่เพียงคนเดียว
(b) How did the parents stay spiritually strong?
(ข) พ่อ แม่ ของ ครอบครัว นี้ ได้ รักษา ความ สัมพันธ์ ที่ ดี กับ พระ ยะโฮวา ต่อ ไป ได้ อย่าง ไร?
Your parents never stop being a mother and a father.
ความ รู้สึก ของ การ เป็น พ่อ และ แม่ ไม่ เคย หมด ไป จาก ใจ ท่าน.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ parents ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ parents

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว