pool ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า pool ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ pool ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า pool ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง พูล, สระน้ํา, ตะพัง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า pool

พูล

noun (family of cue sports)

In pool, you have several good shots to win the game.
เวลาเล่นพูล คุณต้องแทงลูกให้แม่นหลายๆครั้งจะได้ชนะ

สระน้ํา

noun (body of water)

I was afraid that you fell into the pool or got bitten by a snake or something!
ฉันกลัวว่าเธอจะตกลงไปในสระน้ํา หรือถูกงูกัด หรืออะไรซักอย่าง

ตะพัง

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

(Ecclesiastes 2:10) Solomon built houses for himself, planted vineyards, and made gardens, parks, and pools of water for himself.
(ท่าน ผู้ ประกาศ 2:10) ซะโลโม ได้ สร้าง ปราสาท หลาย หลัง สําหรับ ตัว เอง, ทํา สวน องุ่น, และ สวน ผลไม้, สวน พฤกษชาติ, และ สร้าง สระ น้ํา หลาย สระ สําหรับ ตัว เอง.
No, it's a continuous pool.
ไม่หรอก มันเป็นเลือดนองเลยล่ะ
You're just banned from certain campus amenities, uh, water fountains, swimming pools... huh.
แค่ห้ามไม่ให้ใช้สิ่งอํานวยความสะดวก บางอย่างของวิทยาลัย
Did you see the amount of work through a pool of tears?
คุณพิจารณาปริมาณงานด้วยคราบน้ําตาหรือ?
During our visit it was nearing completion on its former site, which had for years been the location of a huge outdoor heated swimming pool.
ระหว่าง การ เยี่ยม ชม ของ เรา การ บูรณะ โบสถ์ นี้ ขึ้น ใหม่ บน ที่ เดิม ใกล้ จะ แล้ว เสร็จ ซึ่ง ที่ นี้ เคย ใช้ เป็น สระ ว่าย น้ํา อุ่น กลางแจ้ง ขนาด มหึมา เป็น เวลา หลาย ปี.
Ah, pretty sure I had that one in the office pool.
ค่อนข้างมั่นใจ ฉันเคยมีอันนึงในห้องทํางาน
When you go to the exhibition, you'll see the Mermaid and the pool.
เวลาคุณไปงานนิทรรศการ คุณจะเห็นเงือกและสระน้ํา
The chances of becoming infected are high wherever people walk barefoot in a confined area—such as at saunas, swimming pools, or even some religious edifices.
โอกาส ติด เชื้อ มี สูง ใน ที่ ใด ก็ ตาม ที่ ผู้ คน เดิน เท้า เปล่า ใน พื้น ที่ ปิด—เช่น ห้อง อบ เซา นา, สระ ว่าย น้ํา, หรือ แม้ กระทั่ง สถาน ที่ ทาง ศาสนา บาง แห่ง.
• Participating in car pools
• ใช้ รถยนต์ ร่วม กัน
To remove the fibers embedded in the plant stem, the stems were soaked in pools of stagnant water for about two weeks to let the woody bark of the stem rot.
เพื่อ จะ เอา เส้นใย ออก มา จาก ลําต้น ต้น แฟลกซ์ จะ ถูก แช่ ใน บ่อ น้ํา ประมาณ สอง สัปดาห์ เพื่อ ให้ เปลือก ไม้ เปื่อย.
You're on the car pool this afternoon.
เย็นนี้พ่อต้องมารับคนกลับด้วย.
The ravages of time, sun, and desert sand have not completely faded the striking colors that adorn the columns that surround the pool.
ความ เสื่อม โทรม อัน เนื่อง มาจาก กาล เวลา แสง แดด และ ทราย จาก ทะเล ทราย มิ ได้ ทํา ให้ สี สัน สะดุด ตา ที่ ตกแต่ง เสา รอบ สระ นี้ จืด จาง ไป เสีย ทั้ง หมด.
It's the largest prize pool of any gaming competition to date.
มันคือรางวัลที่เยอะที่สุดในบรรดา การแข่งขันเล่นเกมในขณะนั้น
King Hezekiah stopped up this spring and built a tunnel to a pool on the west side. —2Ch 32:4, 30.
กษัตริย์ ฮิศคียาห์ ให้ ปิด บ่อ น้ําพุ เหล่า นี้ และ ให้ สร้าง อุโมงค์ เชื่อม ไป ถึง สระ ที่ อยู่ ฝั่ง ตะวัน ตก ของ เมือง.—2 โคร. 32: 4, 30.
This genetic pool is becoming increasingly important.
กลุ่ม พันธุกรรม นี้ กลาย เป็น สิ่ง ที่ สําคัญ มาก.
It has been said that “an equivalent weight of water could fill 68,000 Olympic-size pools.”
กล่าว กัน ว่า “น้ํา ที่ มี น้ําหนัก เท่า กับ ขยะ เหล่า นั้น จะ สามารถ ใส่ สระ ว่าย น้ํา ที่ มี ความ ยาว 50 เมตร จน เต็ม ได้ ถึง 68,000 สระ.”
Mr. Poole, something very wonderful has happened...
เกิดบางสิ่งสุดแสนวิเศษขึ้นแล้วค่ะ
Many of Jehovah’s Witnesses in modern times have been baptized by total immersion in small swimming pools or even bathtubs.
พยาน พระ ยะโฮวา หลาย คน ใน สมัย ปัจจุบัน รับ บัพติสมา โดย การ จุ่ม ตัว มิด ใน สระ น้ํา เล็ก ๆ หรือ แม้ แต่ ใน อ่าง อาบ น้ํา.
I didn't get a chance to give you my phone number at the pool party.
ผมไม่มีโอกาสให้เบอร์โทรศัพท์กับคุณ ที่ปาร์ตี้ริมสระน้ําวันนั้นเลย.
Those pool cleaners have been parked out there for four hours.
พวกล้างสระจอดรถตรงนั้น มาสี่ชั่วโมงแล้ว
The pool's too deep.
แอ่งนั่นมันลึกเกินไป
Well done, Mr Poole.
เก่งมาก คุณพูล
I'm glad you're better, Mr. Poole.
หนูดีใจที่คุณหายป่วยค่ะ
The plants, the water in those pools, the very ground itself.
ทั้งต้นไม้ น้ํา สระนั่น แม้แต่พื้นดิน
Why did you not tell me, Mr. Poole?
ทําไมถึงไม่บอกฉันล่ะคะคุณพูล

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ pool ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ pool

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว