for ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า for ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ for ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า for ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เพื่อ, สําหรับ, เป็นเวลา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า for

เพื่อ

conjunctionadposition (because)

สําหรับ

adposition (directed at, intended to belong to)

เป็นเวลา

adposition (over a period of time)

I'm going to study French for one semester.
ฉันจะเรียนภาษาฝรั่งเศษเป็นเวลาหนึ่งเทอม

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

2 For the building of mine ahouse, and for the laying of the foundation of Zion and for the priesthood, and for the debts of the Presidency of my Church.
เพื่อการสร้างนิเวศน์กของเรา, และเพื่อการวางรากฐานของไซอันและเพื่อฐานะปุโรหิต, และเพื่อหนี้สินของฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของเรา.
• How can we show tender regard for aging fellow worshippers?
• เรา จะ แสดง ความ ห่วงใย ต่อ เพื่อน ผู้ นมัสการ ที่ สูง อายุ ได้ โดย วิธี ใด?
I'm not looking for an excus anymore.
ฉันไม่ต้องการคําแก้ตัวอะไรอีกแล้ว
(Isaiah 30:21; Matthew 24:45-47) Gilead School helped the graduates to grow in appreciation for that slave class.
(ยะซายา 30:21; มัดธาย 24:45-47, ล. ม.) โรง เรียน กิเลียด ได้ สนับสนุน นัก เรียน ที่ สําเร็จ การ ศึกษา ให้ หยั่ง รู้ ค่า ชน ชั้น ทาส มาก ขึ้น.
40 You will equip me with strength for the battle;+
40 พระองค์ จะ ทํา ให้ ผม มี กําลัง เพื่อ ไป รบ+
I knew of God’s high regard for the human body, but even this did not deter me.” —Jennifer, 20.
ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
You have questioned the Generalissimo enough for one night.
คําถามสําหรับท่านนายพล พอแล้วสําหรับคืนนี้
We didn’t have money for railway tickets, so Leona and I, along with two other girls, hitchhiked our way across Canada to Montreal, Quebec.
เรา ไม่ มี เงิน ค่า ตั๋ว รถไฟ ฉะนั้น ลีโอนา กับ ดิฉัน พร้อม กับ หญิง สาว อีก สอง คน จึง โบก รถ ขอ อาศัย เดิน ทาง สู่ มอนตรีออล ควิเบก.
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
I'm concerned for your safety.
ฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอ
But it's close enough for you to know that you're dealing with mercury chloride.
แต่มันใกล้พอที่เธอจะกา กับเมอร์คิวรีคลอไรด์
Why would you want to fight for a man like that?
ทําไมเจ้าต้องการสู้เพื่อผู้ชายอย่างนั้น?
And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.
และ อธิษฐาน ขอ ความ ช่วยเหลือ จาก พระเจ้า เพื่อ พัฒนา ความ รัก ชนิด สูง ส่ง นี้ ซึ่ง เป็น ผล แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า.—สุภาษิต 3:5, 6; โยฮัน 17:3; ฆะลาเตีย 5:22; เฮ็บราย 10:24, 25.
In preparation for welcoming many more interested ones to our meetings, however, we were encouraged to refer to one another by family names.
อย่าง ไร ก็ ตาม เพื่อ เตรียม เรา พร้อม ที่ จะ ต้อนรับ คน ใหม่ ๆ อีก หลาย คน ผู้ ซึ่ง จะ หลั่งไหล มา ยัง การ ประชุม ต่าง ๆ ของ พวก เรา เรา ได้ รับ คํา แนะ นํา ให้ เรา ใช้ นามสกุล ใน การ เรียก ซึ่ง กัน และ กัน.
12 Ezekiel was given visions and messages for various purposes and audiences.
12 ยะเอศเคล ได้ รับ นิมิต และ ข่าวสาร ต่าง ๆ เพื่อ จุด ประสงค์ หลาย อย่าง และ ผู้ ฟัง หลาย ชนิด.
If you aim for his shirt, you might miss by 2 feet.
หากคุณมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสื้อของเขา คุณอาจจะพลาดจาก 2 ฟุต
But, as behavioral scientist Robert Plomin notes, researchers “have only identified a chromosomal region, not a gene for reading disability.”
แต่ ดัง ที่ โรเบิร์ต โพล มิน นัก พฤติกรรม ศาสตร์ ตั้ง ข้อ สังเกต นัก วิจัย “แค่ ระบุ บริเวณ โครโมโซม เท่า นั้น ไม่ ใช่ ระบุ ยีน ที่ ทํา ให้ ไร้ ความ สามารถ ใน การ อ่าน.”
Afterward, they are peeled by machine, classified according to size, and cut into slices for use in button manufacturing.
หลัง จาก นั้น ใช้ เครื่อง มือ กะเทาะ เปลือก แยก คัด ขนาด และ หั่น เป็น ชิ้น บาง ๆ เพื่อ นํา ไป ผลิต เป็น กระดุม.
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
(Luke 21:37, 38; John 5:17) They no doubt sensed that he was motivated by deep-rooted love for people.
(ลูกา 21:37, 38; โยฮัน 5:17) พวก เขา มอง ออก อย่าง แน่นอน ว่า พระองค์ ได้ รับ การ กระตุ้น จาก ความ รัก อัน ลึกซึ้ง ที่ มี ต่อ ผู้ คน.
For the life of the flesh is in the blood.” —Leviticus 17:11
เพราะ ชีวิต อยู่ ใน เลือด”—เลวีนิติ 17:11
Not only has the consumption of alcohol in Germany tripled since 1950 but as the center further estimates, some 2.5 million persons are in need of treatment for alcohol abuse.
กล่าว กัน ว่า หลัง จาก ที่ เผา ด้วย อุณหภูมิ ราว ๆ 1,000 ถึง 2,000 องศา เซลเซียส แล้ว อิฐ เหล่า นั้น “ถูก หลัก สุขอนามัย ไม่ แพ้ อิฐ ธรรมดา.”
And I'll keep doing this for Patrícia, my namesake, one of the first tapirs we captured and monitored in the Atlantic Forest many, many years ago; for Rita and her baby Vincent in the Pantanal.
ฉันจะทําไปเรื่อยๆ เพื่อแพทริเซีย สมเสร็จตัวนึงที่เราจับและติดตามมันที่ป่าแอตแลนติก เมื่อหลายปีก่อน เพื่อริตาและลูกน้อยของมัน วินเซ็นท์ ที่แพนทานัล
Our home became a sort of hospitality center for many traveling speakers.
บ้าน ของ เรา เป็น ศูนย์ ต้อนรับ หลาย ต่อ หลาย คน ที่ เดิน ทาง มา ให้ คํา บรรยาย.
Moira Queen, you're under arrest for conspiracy.
มอยร่า ควีน คุณโดนจับแล้ว ข้อหาสมรู้ร่วมคิด

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ for ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ for

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว