where ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า where ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ where ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า where ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ที่ไหน, ไหน, ที่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า where

ที่ไหน

conjunctionadverb (at what place; to what place; from what place)

Where does he live?
เขาอยู่ที่ไหนครับ

ไหน

conjunction (at or in which place)

I wonder where to hang this picture that Tom gave me.
ฉันสงสัยว่าจะแขวนรูปที่ทอมให้มาตรงไหนดี

ที่

conjunctionadverb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Marco: “Is this where the gladiators fought?”
มาร์โค: “เหล่า นัก ดาบ ทํา การ ต่อ สู้ ที่ นี่ ใช่ ไหม?”
That's where he stood when he started the fire.
นั่นคือที่ที่เขายืน ตอนที่เขาเริ่มจุดไฟ
Okay. Where is it?
โอเค อยู่ไหนหล่ะ
I know where this is going. Yep!
ผมรู้เลยว่ามันจะมาแนวไหน ใช่เลย!
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
Everyone, stay where you are and remain calm.
ทุกคนอยู่กับที่ พยายามอย่าแตกตื่น
Where are you from?
ลูกใครน่ะ
Focus all of your time and attention on the kids who are on the bubble, the so-called "bubble kids" -- kids where your intervention can get them just maybe over the line from failing to passing.
ที่ปรึกษาแนะให้ครูทุ่มเทเวลาและสมาธิทั้งหมด ไปกับเด็กที่อยู่บนฟองสบู่ เด็กที่เรียกกันว่า เด็กฟองสบู่ -- เด็กที่การกระทําของครู อาจช่วยพยุงให้พวกเขาข้ามเส้น จากสอบตกเป็นสอบผ่าน
Where's the computer going?
คอมพิวเตอร์จะถูกส่งไปที่ไหน?
Hey, where are you going?
เฮ้ นายกําลังจะไปไหน
Where is she?
เธออยู่ไหน?
Should I ask where you got these?
ฉันควรจะถามมั้ยว่า คุณไปเอามาจากไหน
If you stop at the hospital, one of the doctors might tell you that there are a few clinics in the camp where general cases are treated; emergencies and severe cases are referred to the hospital.
หาก คุณ แวะ ที่ โรง พยาบาล หมอ คน หนึ่ง อาจ บอก คุณ ว่า มี คลินิก สอง สาม แห่ง ใน ค่าย ที่ รักษา โรค ทั่ว ไป; กรณี ฉุกเฉิน และ คนไข้ อาการ หนัก ถูก แนะ ให้ ไป โรง พยาบาล.
And as you noticed, it almost looks around, "Where am I?" -- and then walks straight to that hole and escapes.
อย่างที่คุณสังเกตได้ มันดูเหมือนกําลังคิดว่า "ฉันอยู่ตรงไหน" หลังจากนั้นมันก็เดินตรงไปยังหลุมนั้น และหนีลงรูไป
Where do you store goodies for anniversary five?
คุณเก็บของเหล่านั้นไว้สําหรับการครบรอบแต่งงานครั้งที่ 5 หรือ?
We have him right where we want him.
เรามีเขา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ตามที่เราต้องการ
11 And it came to pass that the army of Coriantumr did pitch their tents by the hill Ramah; and it was that same hill where my father Mormon did ahide up the records unto the Lord, which were sacred.
๑๑ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือกองทัพของโคริแอนทะเมอร์ตั้งกระโจมของพวกเขาใกล้เนินเขาเรมาห์; และมันเป็นเนินเขาเดียวกับที่มอรมอนบิดาข้าพเจ้าได้ซ่อนกบันทึกไว้กับพระเจ้า, ซึ่งเป็นบันทึกศักดิ์สิทธิ์.
So where do we go from here?
แล้วเราจะทําอย่างไรต่อไป
We've still got to figure out where we're going to spread the ashes.
เรายังคงต้องคิดนะว่าจะเอาเถ้าไปโปรยที่ไหน
Now that one is back, I know where to find the other.
ได้คืนมาอย่างแล้ว สังหรณ์ว่าจะหาอีกอย่างได้ที่ไหน
Where is that?
ที่ไหนล่ะ
Where are you?
อยู่ไหนๆ
Note: Whoever you invite will be able to edit any part of your form, including responses and where they are saved.
หมายเหตุ: ผู้ที่คุณเชิญจะแก้ไขส่วนใดของแบบฟอร์มก็ได้ รวมถึงคําตอบและตําแหน่งที่บันทึกแบบฟอร์มด้วย
(1) What is the main reason why Jehovah’s Witnesses refuse blood transfusions, and where is that principle found in the Bible?
(1) อะไร คือ เหตุ ผล หลัก ที่ พยาน พระ ยะโฮวา ไม่ รับ เลือด และ จะ พบ หลักการ นี้ ได้ ที่ ไหน ใน คัมภีร์ ไบเบิล?
Do you know where he is now?
แม่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ where ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ where

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว