know ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า know ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ know ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า know ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง รู้, รู้จัก, ทราบ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า know

รู้

verb (be certain or sure about (something)

I don't know if you know or not, but here in America you're expected to tip the waiter.
ฉันไม่รู้ว่าคุณรู้หรือไม่ แต่ในอเมริกานี้คุณควรจะให้ทิปเด็กเสิร์ฟนะ

รู้จัก

verb (be acquainted or familiar with)

Do you know me? - No, I do not know you.
คุณรู้จักผมไหม — ไม่ ฉันไม่รู้จักคุณ

ทราบ

verb (be certain or sure about (something)

I don't know why you think so, but I'm not an assassin.
ข้าไม่ทราบว่าทําไมท่านคิดเช่นนั้น แต่ข้าไม่ใช่นักฆ่า

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Yes, I know that hurts.We' re gonna take care of that
ใช่ หมอรู้ว่ามันเจ็บ เดี๋ยวเราจะจัดการกับมัน
But it's close enough for you to know that you're dealing with mercury chloride.
แต่มันใกล้พอที่เธอจะกา กับเมอร์คิวรีคลอไรด์
The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.
คํา พยากรณ์ เกี่ยว กับ พินาศกรรม ของ กรุง เยรูซาเลม ให้ ภาพ อย่าง ชัดเจน เกี่ยว กับ พระ ยะโฮวา ฐานะ พระเจ้า ผู้ ทรง ‘ประกาศ สิ่ง เหล่า นั้น ให้ ผู้ คน รู้ ก่อน สิ่ง เหล่า นั้น ได้ เกิด ขึ้น.’—ยะซายา 42:9.
I know where this is going. Yep!
ผมรู้เลยว่ามันจะมาแนวไหน ใช่เลย!
Although, God knows, of late, in our hubris, we seem to have drifted away.
แม้ว่า,พระเจ้ารู้ดี,ไม่นานมานี้,ในความหยิ่งจองหองของเรา เราดูเหมือนจะล่องลอยไป
Poor people are tough, you know.
แกรู้มั้ย, คนห่วยนี่แหละแข็งแกร่ง
You know what I think?
รู้มั้ยฉันคิดอะไร?
So I guess he, I don't know, he couldn't have been the person who put the poison and J- Cub's drink.
บางทีเขาอาจจะไม่ใช่ คนที่วางยาเจคอบก็ได้.
But do you know that?
แต่คุณรู้อะไรมั๊ย?
I know my brother was a good man.
ผมรู้ว่าน้องชายผมเป็นคนดี
“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you do that this tested quality of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.
“พี่ น้อง ของ ข้าพเจ้า จง ถือ ว่า เป็น ความ ยินดี ทั้ง สิ้น เมื่อ ท่าน ทั้ง หลาย เผชิญ กับ การ ทดลอง ต่าง ๆ เพราะ อย่าง ที่ ท่าน ทั้ง หลาย รู้ อยู่ ว่า คุณภาพ ของ ความ เชื่อ ของ ท่าน ที่ ผ่าน การ ทดสอบ แล้ว ทํา ให้ เกิด ความ อด ทน.”—ยาโกโบ 1:2, 3, ล. ม.
Every time you buy an item from your account, you’ll see a message letting you know if you’re getting close to or are over your budget.
ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าจากบัญชีก็จะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณใช้จ่ายเกือบเต็มงบประมาณหรือเกินงบประมาณไปแล้ว
The only thing we know at this point is how much we don't know.
สิ่งเดียวที่เรารู้ ณ จุดนี้ คือเราไม่รู้อะไร มากแค่ไหน
Did he ever say anything to you that I should know?
เขาเคยพูดอะไรกับคุณ ที่ผมควรรู้บ้างไหม
You know, I think I'm just gonna go get my supervisor right now.
นายรู้ไหม ฉันต้องไป บอกเจ้านายฉัน ตอนนี้แล้วล่ะ
I know. I just have so many questions.
ข้ารู้ ข้าเพียงมีคําถาม
Now, look, I know you got issues.
ตอนนี้ ฟังนะ... ฉันรู้ ว่านายมีปัญหา
I know that seems impossible, but I have to try.
ฉันรู้ว่ามันดูเป็นไปไม่ได้ แต่ฉันจะพยายาม
You have to know your " date " date... to send out your save-the-dates. Oh.
ถึงจะส่งใบนัดวันแขกได้
“Reducing the cost burden on road users can help bring down logistics costs and increase Thailand’s competitiveness in the long run,” said Annette Dixon, the World Bank Country Director for Thailand. “We know that countries that have invested in infrastructure have reaped the benefits by increasing their economic growth as well as their position in the global market.”
“การช่วยลดภาระด้านต้นทุนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นจะมีส่วนช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าถูกลง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อศักยภาพในการแข่งขันของไทยในระยะยาว” นางแอนเน็ต ดิกสัน ผู้อํานวยการธนาคารโลกประจําประเทศไทยกล่าว
Bad enough to know I'm still alive.
แย่พอที่จะรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่
You already know my number.
ถ้าเธออยากได้คืน โทรหาฉัน เธอรู้ชื่อฉันแล้วนี่
I don't know what the hell you're doing here, reverend, but you and your men better stand down.
ผมไม่รู้ว่า คุณมาทําบ้าอะไรกันที่นี่ บาทหลวง แต่คุณกับพวก ให้ดีควรจะลดปืนลง
I didn't know we were a fait accompli.
ผมไม่คิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้น
Do you know how I've managed to endure all this while?
พวกแกรู้หรือไม่ว่า ข้าต้องจัดการยังไงที่จะ อดทนกับเรื่องนี้มาตลอดเวลา?

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ know ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ know

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว