fire ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า fire ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ fire ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า fire ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ไฟ, ยิง, เพลิง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า fire

ไฟ

noun (one of the basic elements)

How do fire and snow accomplish Jehovah’s will?
ไฟ และ หิมะ ทํา ให้ พระทัย ประสงค์ ของ พระ ยะโฮวา สําเร็จ อย่าง ไร?

ยิง

verb (sport: to shoot, to attempt to score a goal)

To end the funeral proceedings, a gun is fired once toward the sky.
เพื่อ ให้ พิธี ฝัง ศพ เสร็จ สิ้น ลง มี การ ยิง ปืน ขึ้น ฟ้า หนึ่ง นัด.

เพลิง

noun (occurrence of fire in a certain place)

You think we should override Hal and fire the engines manually?
คุณคิดว่าเราควรแทนที่ แฮล และรถดับเพลิงด้วยตนเอง?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

That's where he stood when he started the fire.
นั่นคือที่ที่เขายืน ตอนที่เขาเริ่มจุดไฟ
Kamaji lit the fires already.
คามาจิก่อไฟแล้ว?
We gathered enough material to make a fire, cooked the last food we had, and started back on foot.
เรา เก็บ รวบ รวม ไม้ พอ ที่ จะ ก่อ ไฟ และ ทํา อาหาร จาก เสบียง ที่ เหลือ อยู่ และ เดิน ทาง กลับ ด้วย เท้า.
“On Monday, September 17, we pulled out the bodies of some fire fighters who had rushed into the building on the previous Tuesday.
“วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน เรา พบ ร่าง ของ เจ้าหน้าที่ ดับ เพลิง บาง คน ที่ รีบ เข้า ไป ใน ตึก เมื่อ วัน อังคาร ก่อน.
Are you firing me?
คุณไล่ฉันออก
Well, you don't say, Juliet is the sun, does that mean she's a glowing ball of fire?
คุณคงไม่พูดว่า จูเลียตเป็นดั่งดวงอาทิตย์ นั่นแปลว่า จูเลียตคือลูกไฟดวงใหญ่หรือเปล่า
She said she'd help me find stuff out about the fire that killed my dad, and then she just disappeared.
เธอบอกว่าเธอจะช่วยฉัน หาความจริงเกี่ยวกับ ระเบิดที่ฆ่าพ่อฉัน
Was the fire drawing too much attention, or does a chemical burn fulfill another purpose?
ไฟทําให้ได้รับความสนใจมากไป หรือใช้สารเคมีเผาจะทําให้ บรรลุความต้องการอื่นได้
How do fire and snow accomplish Jehovah’s will?
ไฟ และ หิมะ ทํา ให้ พระทัย ประสงค์ ของ พระ ยะโฮวา สําเร็จ อย่าง ไร?
Weapons conn, we have an authenticated fire order.
อาวุธ จากห้องควบคุม เราได้ คําสั่งยืนยัน การจริงจรวด
Get down! Fire!
เจอกัน ที่ ฐานบลูมมิงตัน
I'm helping out with the fire and ice winter dance.
ฉันกําลังช่วยจัดงาน ไฟร์แอนด์ไอซ์ วินเตอร์แดนซ์ อยู่
Nephi declared, “For the gate by which ye should enter is repentance and baptism by water; and then cometh a remission of your sins by fire and by the Holy Ghost.” 24
นีไฟอธิบายว่า “เพราะประตูซึ่งโดยทางนั้นท่านต้องเข้าไปคือการกลับใจและบัพติศมาโดยน้ํา; และเมื่อนั้นการปลดบาปของท่านจะมาถึงโดยไฟและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”24
My friends at the bakery got up a petition, and I got fired.
เพื่อนของฉันที่เบเกอรี่ลุกขึ้น คําร้องและผมโดนไล่ออก
But with my little stick and my highly evolved brain, I shall create fire.
แต่ด้วนไม่ซีกกับสมองอันชาญชลาดของฉัน ฉันสามารถก่อไฟได้.
That is the day we will win this war and prove the Fire Nation's dominance.
นั่นจะเป็นวันที่เราจะชนะในสงครามนี้ และจะนําชนชาติไฟไปเป็นผู้ปกครองแดนดิน
So, you can fire my ass.
ดังนั้นคุณสามารถยิงตูดของฉัน.
Fire more of them!
ปล่อยมาอีกเลยเซ่
She needed to build a fire so that she could cook a meager meal—probably the last meal that she and her young son would eat.
นาง ต้อง ก่อ ไฟ ทํา อาหาร ซึ่ง ยัง มี เหลือ อยู่ เล็ก น้อย—อาจ เป็น อาหาร มื้อ สุด ท้าย ที่ นาง กับ บุตร ชาย จะ ได้ กิน.
Moreover, people around us may encourage an opposite viewpoint, saying that a person has to “fight fire with fire.”
นอก จาก นั้น ผู้ คน ที่ อยู่ รอบ ตัว เรา อาจ กระตุ้น ส่ง เสริม ทัศนะ ที่ ตรง กัน ข้าม โดย บอก ว่า ต้อง “ใช้ ไฟ ดับ ไฟ.”
Simon is going to fire you.
ไซมอนกําลังจะจัดการคุณ
“But they aren’t made to the same safety standards, so they will explode, cause house fires and make the whole installation unsafe,” said one safety engineer.
วิศวกร ด้าน ความ ปลอด ภัย คน หนึ่ง กล่าว ว่า “แต่ สินค้า เหล่า นี้ ไม่ ได้ ผลิต ตาม มาตรฐาน ความ ปลอด ภัย ดัง กล่าว ยัง ผล ให้ ผลิตภัณฑ์ นั้น ๆ ระเบิด, เป็น ต้น เหตุ ให้ ไฟ ไหม้ บ้าน และ ทํา ให้ การ ติด ตั้ง ทั้ง หมด ไม่ ปลอด ภัย.”
(Revelation 19:11-16, 19-21) This is confirmed by what the apostle Peter said when he looked forward to the events signified by the opening of the sixth seal: “The heavens and the earth that are now are stored up for fire and are being reserved to the day of judgment and of destruction of the ungodly men.”
(วิวรณ์ 19:11-16, 19-21) เรื่อง นี้ ได้ รับ การ ยืน ยัน โดย สิ่ง ที่ อัครสาวก เปโตร กล่าว เมื่อ ท่าน ตั้ง ตา คอย เหตุ การณ์ ซึ่ง ให้ สัญลักษณ์ ไว้ โดย การ แกะ ดวง ตรา ที่ หก ดัง นี้: “ฟ้า สวรรค์ และ แผ่นดิน โลก ที่ อยู่ เดี๋ยว นี้ ถูก เก็บ ไว้ สําหรับ ไฟ เผา และ สงวน ไว้ จน ถึง วัน แห่ง การ พิพากษา และ วัน พินาศ แห่ง บรรดา คน ที่ ดูหมิ่น พระเจ้า.”
They're ashes from the fire.
ขี้เถ้าจากออกไฟของพวกเขา
A line of fire fountains on the east rift of Kilauea
แนว น้ําพุ ไฟ ไหล ตาม รอย แยก ด้าน ตะวัน ออก ของ ภูเขา ไฟ คิเลาเออา

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ fire ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ fire

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว