best ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า best ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ best ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า best ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ดีที่สุด, ที่ดีที่สุด, ดี, ชาร์ลส์ เฮอร์เบิร์ต เบสต์, ซี.เอช. เบสต์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า best

ดีที่สุด

adjective (superlative of the adjective good)

The simplest solutions are always the best.
ทางแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดมักจะเป็นทางที่ดีที่สุดเสมอ

ที่ดีที่สุด

adjectiveadverb (superlative of the adverb well)

The simplest solutions are always the best.
ทางแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดมักจะเป็นทางที่ดีที่สุดเสมอ

ดี

adverb

The simplest solutions are always the best.
ทางแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดมักจะเป็นทางที่ดีที่สุดเสมอ

ชาร์ลส์ เฮอร์เบิร์ต เบสต์

noun

ซี.เอช. เบสต์

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Our last years together were the best ones.
ชีวิต บั้น ปลาย ที่ เรา มี ร่วม กัน นับ ว่า เป็น ช่วง ชีวิต ที่ ดี เยี่ยม.
' You did what you thought best.
เจ้าทําในสิ่งที่เจ้าคิดว่าดีที่สุด
So John's test score was the best.
So John's test score was the best. ดังนั้น คะแนนสอบของจอห์น ดีที่สุด
This could be our best shot of getting out of here.
มันอาจเป็นโอกาสเดียวของเราที่จะออกไปจากที่นี่ได้
They're doing the best they can do.
พวกเธอกําลังพยายามเต็มที่เท่าที่จะทําได้ครับ
Wayne, we think it might be best if you... took some time to sort out your personal issues.
ใช้เวลาไปจัดการเรื่องส่วนตัวของคุณ
This is by far the best proof that Jesus was who he said he was.
นี่ เป็น ข้อ พิสูจน์ ที่ หนักแน่น ที่ สุด ว่า พระ เยซู เป็น พระ บุตร ของ พระเจ้า อย่าง ที่ พระองค์ ตรัส.
But we're also the ones best qualified to defend it.
แต่เรายังมีคนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่จะปกป้องมัน
The best dried figs in Rome came from Caria, in Asia Minor.
มะเดื่อ เทศ แห้ง ที่ ดี ที่ สุด ใน กรุง โรม มา จาก คาเรีย ใน เอเชีย ไมเนอร์.
That was the best I ever had.
นั้นคือที่ดีที่สุดของฉันแล้ว
I'm not sure that keeping both of our detectives in the dark is the best course of action.
คุณรีส ผมไม่ค่อยแน่ใจว่า การที่ปกปิดพวกเขาทั้งคู่ จะเป็นผลดีซักเท่าไร
Rather than assume that you know the best way to show consideration for your spouse, why not ask him or her what would be most appreciated?
แทน ที่ จะ คิด เอา เอง ว่า คุณ รู้ ดี ที่ สุด ว่า ควร ดู แล คู่ สมรส อย่าง ไร คง จะ ดี กว่า ที่ จะ ถาม คู่ ของ คุณ ว่า เขา ต้องการ อะไร มาก ที่ สุด.
Look, just do the best that you can.
ฟังนะ แค่ทําให้ดีที่สุด เท่าที่คุณจะทําได้
The Kingdom was the best of news back then.
ราชอาณาจักร เป็น ข่าว ดี ที่ สุด ย้อน หลัง ไป ใน สมัย นั้น.
(James 4:8) What could make you feel more secure than having a close bond with Jehovah God, the best Father imaginable?
(ยาโกโบ 4:8) จะ มี อะไร อีก หรือ ที่ จะ ทํา ให้ คุณ รู้สึก มั่นคง ปลอด ภัย มาก ไป กว่า การ มี ความ ผูก พัน แนบแน่น กับ พระ ยะโฮวา พระเจ้า พระ บิดา องค์ เลิศ ล้ํา เท่า ที่ เรา จะ นึก ภาพ ได้?
Jesus, you're the best foreman I've ever fucking worked with!
พระเยซูคุณหัวหน้าที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทํางานร่วมเพศด้วย!
While I was pondering this question, I came across this urban legend about Ernest Hemingway, who allegedly said that these six words here: "For sale: baby shoes, never worn," were the best novel he had ever written.
ระหว่างที่ผมนั่งครุ่นคิดอยู่ ผมไปพบคําพูดของ Ernest Hemingway ที่กล่าวว่าคํา 6 คํานี้: "ต้องการขาย: รองเท้าเด็ก, ใหม่เอี่ยม" เป็นนิยายที่ดีที่สุดที่เขาเคยเขียนมา
It also examines some sage advice that can help them make the best of their teen years.”
วารสาร นี้ ยัง พิจารณา คํา แนะ นํา ที่ สุขุม บาง อย่าง ซึ่ง จะ ช่วย พวก เขา ให้ ใช้ ประโยชน์ จาก ช่วง วัยรุ่น อย่าง คุ้มค่า ที่ สุด.”
According to his best judgment, his patient desperately needed an operation in order to save her life.
ตาม การ วินิจฉัย อัน ดี ที่ สุด ของ เขา นั้น คนไข้ จําเป็น อย่าง ยิ่ง ต้อง ได้ รับ การ ผ่าตัด เพื่อ ช่วย ชีวิต ของ เธอ ให้ รอด.
I mean, she's the best thing that ever happened to me.
หมายถึง เธอเป็นสิ่งที่ดีสุด เท่าที่เคยเกิดขึ้นกับผม
(Galatians 6:10) Of course, the best way that we can “work what is good” toward others is to cultivate and satisfy their spiritual needs.
(ฆะลาเตีย 6:10, ล. ม.) แน่นอน วิธี ดี ที่ สุด ที่ เรา สามารถ “ทํา การ ดี” ต่อ ผู้ อื่น คือ การ ปลูกฝัง และ สนอง ความ ต้องการ ฝ่าย วิญญาณ ของ พวก เขา.
Be assured that you can find the best of friends if you choose them according to the standards of God’s Word.
ถ้า คุณ เลือก เพื่อน ตาม มาตรฐาน ของ พระเจ้า คุณ มั่น ใจ ได้ เลย ว่า จะ ได้ เพื่อน ที่ ดี ที่ สุด.
I think it's the best way.
ฉันคิดว่ามันถูกวิธีที่ดีที่สุด
Perhaps the best-known sweat bath is the Finnish sauna.
อาจ เป็น ได้ ว่า ห้อง อบ ไอ น้ํา ที่ รู้ จัก กัน ดี ที่ สุด คือ ห้อง เซาน่า ของ ชาว ฟินแลนด์.
In the end, they will make the best kind of friends!
ใน ที่ สุด ผู้ ที่ ดําเนิน ชีวิต โดย มาตรฐาน ของ พระเจ้า จะ ได้ เพื่อน ที่ ดี ที่ สุด!

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ best ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ best

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว