come ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า come ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ come ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า come ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง มา, เสร็จ, ถึงจุดสุดยอด หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า come

มา

verb (to move nearer)

เสร็จ

verb (to orgasm)

But you'll stay in jail until the results come out.
แต่นายยังต้องอยู่ที่นี่ จนกว่าการสืบสวนจะแล้วเสร็จ

ถึงจุดสุดยอด

verb (to orgasm)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Yeah, well, maybe the mistake I made was coming home.
ใช่ บางทีเรื่องผิดพลาด คือการที่ผมกลับมาบ้าน
Come back.
กลับมา
“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
I figured that if his father made him come home, then he wanted to leave everything from this life behind.
ใช่ ฉันแค่ ฉันบอกว่าถ้าพ่อของเขา ทําให้เขากลับบ้าน แล้วเขาต้องการทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง จากชีวิตไว้ข้างหลัง
The Gospel writers knew that Jesus had lived in heaven before coming to earth.
ผู้ เขียน พระ ธรรม กิตติคุณ ทราบ ว่า พระ เยซู เคย มี พระ ชนม์ ชีพ ใน สวรรค์ ก่อน เสด็จ มา ยัง แผ่นดิน โลก.
Come on, we've talked about our past.
เถอะน่า เราคุยเรื่องอดีตกันแล้วนะ
Oh, come, come unto Him.
โอ้ จง มา หา พระ องค์
He'll come to me.
ฉันไม่ต้องตามเขา / เขาจะมาหาฉันเอง
I think it's coming from them.
ฉันคิดว่า มันน่าจะมาจากพวกเขามากกว่าน่ะ
If he's getting these readings on the web, his next inspiration could come from anywhere.
ถ้าเขาอ่านพวกมันจอกในเว็บ แรงบันดาลใจต่อไปของเขาอาจมาจากที่ไหนก็ได้
The police will find blood samples to support our deaths, and no one will come looking for us.
เพื่อการตายของเราจะน่าเชื่อถือมากขึ้น แล้วก็จะไม่มีใครมาตามหาเรา
Many who became believers had come from faraway places and were without enough provisions to extend their stay in Jerusalem.
หลาย คน ที่ เปลี่ยน มา เป็น ผู้ มี ความ เชื่อ มา จาก ที่ ต่าง ๆ อัน ห่าง ไกล และ เตรียม สิ่ง จําเป็น มา ไม่ พอ ที่ จะ อยู่ นาน ๆ ใน กรุง เยรูซาเลม.
Everything I just said will come to pass.
ทุกสิ่งที่ฉันพูดจะผ่านมาแล้วผ่านไป
Coming from the queen of subtlety?
เป็นราชินีแห่งความฉลาดรึไง?
Did the butterfly’s wing come about by evolution?
ปีก ผีเสื้อ เกิด ขึ้น โดย วิวัฒนาการ หรือ มี ผู้ ออก แบบ?
The Time of Messiah’s Coming Revealed
การ เปิด เผย เวลา ที่ พระ มาซีฮา เสด็จ มา
Come on, keep up!
ตามให้ทันสิ!
The householder only answered through the intercom, never coming out to meet Hatsumi.
เจ้าของ บ้าน ก็ เพียง แต่ พูด ตอบ ผ่าน ทาง ระบบ ติด ต่อ สื่อสาร ภาย ใน เท่า นั้น ไม่ เคย ออก มา พบ ฮัตสึมิ เลย.
The time had not yet come for the weedlike imitation Christians to be separated from the true Christian wheat.
ยัง ไม่ ถึง เวลา ที่ คริสเตียน ปลอม ซึ่ง เป็น เหมือน วัชพืช จะ ถูก แยก ออก จาก คริสเตียน แท้ ที่ เป็น เหมือน ข้าว สาลี.
These roots come in a variety of shapes.
ราก อากาศ เหล่า นี้ มี หลาย รูป ร่าง.
" Come on, smile now! "
" น่านะ ยิ้มหน่อยนะ "
(John 17:3) In this way you can learn how to be among those to whom Jesus will say: “Come, you who have been blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the founding of the world.”
(โยฮัน 17:3) โดย วิธี นี้ คุณ จะ เรียน รู้ ได้ ถึง วิธี ที่ จะ อยู่ ใน ท่ามกลาง บรรดา คน เหล่า นั้น ซึ่ง พระ เยซู จะ ตรัส ว่า “ท่าน ทั้ง หลาย ที่ ได้ รับ พระ พร จาก พระ บิดา ของ เรา จง มา รับ เอา แผ่นดิน ซึ่ง ได้ ตระเตรียม ไว้ สําหรับ ท่าน ทั้ง หลาย ตั้ง แต่ แรก สร้าง โลก.”
A knowledge of truth and the answers to our greatest questions come to us as we are obedient to the commandments of God.
ความรู้เรื่องความจริงและคําตอบของคําถามสําคัญที่สุดมาสู่เราเมื่อเราเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
When it comes to studying words found in the Bible, you also need to know the context in which the word appears.
เมื่อ ศึกษา คํา ต่าง ๆ ที่ ใช้ ใน คัมภีร์ ไบเบิล คุณ จําเป็น ต้อง รู้ ท้อง เรื่อง ที่ มี การ ใช้ คํา นั้น ด้วย.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ come ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ come

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว