again ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า again ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ again ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า again ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง อีก, ใหม่, อีกครั้ง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า again

อีก

adverbadjective (another time)

ใหม่

adverbadjective (another time)

Their “soul” is guaranteed to live again to enjoy “the real life,” in the new world.
มี การ รับประกัน ว่า เขา จะ มี “ชีวิต” อีก ซึ่ง จะ เป็น “ชีวิต แท้” ใน โลก ใหม่.

อีกครั้ง

adverbadjective

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

You'll find love again someday.
คุณจะเจอความรักซักวันหนึ่ง
Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”
น่า ยินดี ที่ อาการ ของ อิงเกอร์ ดี ขึ้น และ เรา สามารถ เข้า ร่วม การ ประชุม คริสเตียน ที่ หอ ประชุม ราชอาณาจักร อีก ครั้ง หนึ่ง.”
So I'm really grateful for this opportunity to share this message again, with everyone at TED.
ฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปัน สารนี้อีกครั้งที่เท็ด
Then you can't see him again.
งั้นเธอก็ห้ามไปเจอเขาเลยนะ
He later met her again, this time in the market, and she was very happy to see him.
ต่อ มา เขา พบ เธอ อีก ครั้ง คราว นี้ อยู่ ใน ตลาด และ เธอ ดีใจ มาก ที่ เห็น เขา.
(John 11:25) The Bible teaches that the dead will live again.
(โยฮัน 11:25) คัมภีร์ ไบเบิล สอน ว่า คน ที่ ตาย ไป แล้ว จะ มี ชีวิต อีก.
For you did not receive a spirit of slavery causing fear again, but you received a spirit of adoption as sons, by which spirit we cry out: ‘Abba, Father!’” —Romans 8:14, 15.
เพราะ ท่าน ทั้ง หลาย มิ ได้ รับ วิญญาณ แห่ง การ เป็น ทาส ซึ่ง ทํา ให้ เกิด ความ กลัว อีก แต่ ท่าน ทั้ง หลาย ได้ รับ วิญญาณ แห่ง การ รับ เป็น บุตร ชาย ซึ่ง โดย วิญญาณ นั้น เรา ร้อง เรียก ว่า ‘อับบา, พระ บิดา!’”—โรม 8:14, 15, ล. ม.
Do that again.
เริ่มอีกรอบ
They cry again.
เขา ก็ ร้อง อีก.
And I want to pause again to bring up context, because context helps us to get clarity understanding this thing.
และผมต้องการที่จะหยุดเรื่องนี้อีกครั้ง เพื่อหยิบยกหัวข้อสําคัญ เพราะหัวข้อจะช่วยให้เราได้รับความชัดเจนเข้าใจสิ่งนี้
And pretty soon, America's popular again.
.. และอีกไม่นาน อเมริกาก็จะดังอีกรอบ
Again, no one would listen.
อีกครั้งที่ไม่มีใครฟัง
Then things changed again.
ต่อ จาก นั้น สิ่ง ต่าง ๆ ได้ เปลี่ยน ไป อีก.
It's hot again today.
วันนี้ร้อนอีกแล้วเนอะ
Offer to return again for further discussion.
เสนอ จะ กลับ มา อีก เพื่อ พิจารณา ต่อ.
You will never do it again.
แม่จะไม่มีวันทําอีก
Moments later, the building goes up in flames, and Avery Thorpe is never heard from again.
ต่อมา ตึกนั้นก็เกิดไฟไหม้ แล้วก็ไม่มีใครเห็นเอเวอรี่ ธอร์ปอีกเลย
So good to see you again, Clegane.
ดีใจที่ได้เจอเจ้าอีก คลีเกนต์
Time and time again prophecies given even hundreds of years in advance have been fulfilled in exact detail!
คํา พยากรณ์ ที่ บอก ล่วง หน้า นาน หลาย ร้อย ปี ก่อน นั้น ก็ ได้ สําเร็จ เป็น จริง ครั้ง แล้ว ครั้ง เล่า ใน ราย ละเอียด อย่าง แม่นยํา!
It's what it must be again.
และมันต้องเป็นแบบนั้นอีกครั้ง
And that's not easy in our everyday work lives, because the relationship with our organizations is often like that of a married couple that has grown apart, suffered betrayals and disappointments, and is now desperate to be beautiful for one another once again.
และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ในชีวิตการทํางานของเรา เพราะว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น กับองค์กรของเรานั้น มักจะเหมือนกับคู่รักที่เริ่มห่างเหินต่อกัน เพราะเป็นทุกข์จากการถูกทรยศและความผิดหวัง แล้วในตอนนี้ก็อยากจะดูหล่อสวย ในสายตาของอีกคนหนึ่งจนใจจะขาด
And notwithstanding they have been carried away they shall return again, and possess the land of Jerusalem; wherefore, they shall be brestored again to the cland of their inheritance.
และทั้งที่พวกเขาถูกพาออกไปแล้วพวกเขาจะกลับมาอีก, และครอบครองแผ่นดินเยรูซาเล็ม; ดังนั้น, พวกเขาจะได้รับการหวนคืนกสู่แผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขาอีก.
Make it happen again.
ทําให้มันเกิดขึ้นใหม่
In 1952, Ádám, who by now was 29 years of age and married with two children, was arrested and charged when he once again refused military service.
ใน ปี 1952 อาดัม ซึ่ง ตอน นั้น อายุ 29 ปี แต่งงาน แล้ว พร้อม กับ มี บุตร สอง คน ได้ ถูก จับ กุม และ ถูก กล่าวหาว่า มี ความ ผิด เมื่อ เขา ปฏิเสธ การ รับ ราชการ ทหาร อีก ครั้ง หนึ่ง.
13 And it came to pass that we traveled for the space of four days, nearly a south-southeast direction, and we did pitch our tents again; and we did call the name of the place aShazer.
๑๓ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเราเดินทางไปเป็นเวลาสี่วัน, ในทิศทางค่อนไปทางใต้ของทิศตะวันออกเฉียงใต้, และเราตั้งกระโจมของเราอีก; และเราเรียกชื่อสถานที่นั้นว่าเซเซอร์.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ again ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ again

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว