each ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า each ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ each ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า each ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง แต่ละ, ทุก, ดก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า each

แต่ละ

adverbdetermineradjective

I have no doubt that each of them valued money and life differently.
ผมแน่ใจว่าพวกเธอแต่ละคน เห็นคุณค่าของเงินและชีวิตต่างกัน

ทุก

adjectivedeterminer (every)

ดก

adjective

From August to December, the palm is heavy with six to eight bunches of açaí, each holding from 700 to 900 cherry-sized fruits.
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม ปาล์มชนิดนี้จะออกผลดกประมาณหกถึงแปดทะลาย แต่ละทะลายมีผลขนาดเท่าลูกลําไยประมาณ 700 ถึง 900 ผล.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I have no doubt that each of them valued money and life differently.
ผมแน่ใจว่าพวกเธอแต่ละคน เห็นคุณค่าของเงินและชีวิตต่างกัน
Each telescope in the worldwide network works together.
กล้องโทรทรรศน์แต่ละตัว ในเครือข่ายทั่วโลกทํางานรวมกัน
They were, in effect, comparing themselves to each other and arguing over “which one of them seemed to be greatest.”
พวก เขา เปรียบ เทียบ กัน เอง และ เถียง กัน ว่า “ใคร จะ นับ ว่า เป็น ใหญ่.”
And during that time, since I've left university, these numbers have got bigger and bigger, each one dwarfing the last, until along came this man, Dr.
ในขณะนั้น ที่ผมเพิ่งจบมหาลัย เลขเหล่านั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เลขแต่ละตัวใหญ่กว่าตัวก่อนหน้ามัน แล้วชายคนนี้ก็เข้ามา ดร.เคอร์ติส คูเปอร์
An Italian master craftsman placed each jewel...
ว่านั่นสั่งทําจากอิตาลี
We had to rearrange the tables and chairs for each of our meetings.
เมื่อ ถึง วาระ การ ประชุม ทุก ครั้ง เรา ต้อง จัด โต๊ะ เก้าอี้ กัน ใหม่.
It says in the file that each one of the victims tried to commit suicide previously.
ในไฟล์นี้บอกว่าเหยื่อแต่ละคน เคยพยายามที่จะฆ่าตัวตายมาก่อน
Each day reports were given by foreign delegates, who related experiences from their own countries.
แต่ ละ วัน มี การ ให้ รายงาน โดย ตัว แทน จาก ต่าง ประเทศ ผู้ ซึ่ง เล่า ประสบการณ์ ต่าง ๆ จาก ประเทศ ของตน.
How long does it usually take for us to forgive each other?
ปกติ แล้ว เรา ใช้ เวลา นาน ขนาด ไหน ถึง จะ ให้ อภัย กัน?
On the average, there are only one or two elders in each congregation.
เฉลี่ย มี ผู้ ปกครอง เพียง คน หนึ่ง หรือ สอง คน เท่า นั้น ใน แต่ ละ ประชาคม.
Each year crashes involving private and commercial planes take many lives.
เครื่องบิน ส่วน ตัว และ เครื่องบิน พาณิชย์ ที่ ตก ใน แต่ ละ ปี ทํา ให้ หลายคน เสีย ชีวิต.
And just like every Sunday, we started reading the secrets out loud to each other."
และดั่งวันอาทิตย์อื่นๆ เราเริ่มอ่านความลับให้กันและกันฟัง"
(Acts 15:29) Beyond that, when it comes to fractions of any of the primary components, each Christian, after careful and prayerful meditation, must conscientiously decide for himself.
(กิจการ 15:29, ล. ม.) นอก เหนือ จาก นั้น เมื่อ มา ถึง ส่วน ย่อย ของ ส่วน ประกอบ หลัก ใด ๆ คริสเตียน แต่ ละ คน ต้อง ตัดสิน ใจ ด้วย ตัว เอง โดย อาศัย สติ รู้สึก ผิด ชอบ หลัง จาก ได้ ใคร่ครวญ อย่าง รอบคอบ พร้อม ด้วย การ อธิษฐาน แล้ว.
3 Paul realized that if Christians are to continue cooperating in harmony, each of them must make an earnest effort to promote unity.
3 เปาโล ตระหนัก ว่า ถ้า คริสเตียน ต้องการ จะ ร่วม มือ เป็น น้ํา หนึ่ง ใจ เดียว กัน ต่อ ๆ ไป พวก เขา แต่ ละ คน ต้อง พยายาม อย่าง จริงจัง ที่ จะ ส่ง เสริม เอกภาพ.
Can we talk to each other?
เราสื่อสารระหว่างกันได้ไหม
The DNA blueprint, found in the chromosomes that transmit hereditary characteristics, carries descriptions and coded instructions for each person’s development.
พิมพ์ เขียว ดีเอ็นเอ ที่ พบ ใน โครโมโซม ซึ่ง ถ่ายทอด ลักษณะ ทาง พันธุกรรม บรรจุ ด้วย คํา อธิบาย และ คํา สั่ง เป็น รหัส สําหรับ การ เจริญ เติบโต ของ แต่ ละ คน.
If each family member is punctual when coming to the family study, it gives everyone some extra time.
ถ้า สมาชิก แต่ ละ คน ใน ครอบครัว มา ยัง การ ศึกษา ประจํา ครอบครัว ตรง เวลา ก็ ไม่ มี ใคร ต้อง เสีย เวลา รอ.
With good reason each Israelite king was required to have a personal copy of the Scriptures and “read in it all the days of his life.”
ด้วย เหตุ ผล ที ดี กษัตริย์ ยิศราเอล แต่ ละ องค์ ได้ รับ การ เรียก ร้อง ให้ มี สําเนา พระ คัมภีร์ ส่วน ตัว และ “จะ ต้อง อ่าน พระ บัญญัติ นั้น มิ ได้ ขาด จน สิ้น ชีวิต.”
33 Plan Ahead to Get the Most Accomplished: It is recommended that some time be spent each week in making return visits.
33 จง วาง แผน ล่วง หน้า เพื่อ ประสบ ความ สําเร็จ มาก ที่ สุด: มี การ เสนอ แนะ ให้ ใช้ เวลา สัก ช่วง หนึ่ง ใน แต่ ละ สัปดาห์ ใน การ กลับ เยี่ยม เยียน.
Each crate has a base 5 meters long by 1. 5 meters wide.
ลังแต่ละอันมีฐานยาว 5 เมตร และ กว้าง 1. 5 เมตร
In the United States, the Mississippi River alone empties almost 60 percent more water into the sea each year than all the rivers and streams in Australia combined.
ใน สหรัฐ แม่น้ํา มิสซิสซิปปี สาย เดียว ปล่อย น้ํา ออก มา เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ มาก กว่า ที่ แม่น้ํา ลําธาร ทั้ง หมด ของ ออสเตรเลีย รวม กัน จะ สามารถ ปล่อย น้ํา ลง สู่ ทะเล ได้ ใน แต่ ละ ปี.
By comparing human genetic patterns around the earth, they found clear evidence that all humans have a common ancestor, a source of the DNA of all people who have ever lived, including each of us.
โดย การ เปรียบ เทียบ รูป แบบ ของ ยีน มนุษย์ จาก ทั่ว โลก พวก เขา พบ หลักฐาน ที่ แสดง อย่าง ชัดเจน ว่า มนุษย์ ทุก คน มี บรรพบุรุษ เดียว กัน เป็น แหล่ง ดีเอ็นเอ ของ ทุก คน ที่ เคย มี ชีวิต อยู่ รวม ทั้ง พวก เรา แต่ ละ คน.
Loyalty is shown when each mate makes the other feel needed and wanted.
เป็น การ แสดง ความ ซื่อ สัตย์ ภักดี เมื่อ คู่ สมรส ทํา ให้ อีก ฝ่าย หนึ่ง รู้สึก ว่า เขา เป็น ที่ ต้องการ และ ปรารถนา.
A list of all the characters and accents needed to print literature in the languages covered by each branch had to be produced.
จะ ต้อง มี การ จัด ทํา รายการ ตัว หนังสือ และ เครื่องหมาย ต่าง ๆ ที่ จําเป็น ต่อ การ พิมพ์ สรรพหนังสือ ใน ภาษา ต่าง ๆ ที่ สํานักงาน สาขา แต่ ละ แห่ง ดู แล.
So while it is obviously better for you to treat each other cordially, regularly talking on the phone or spending a lot of time together in social situations will likely only fuel his misery.
ดัง นั้น ขณะ ที่ รูป การณ์ ดู เหมือน จะ ดี กว่า สําหรับ คุณ ที่ จะ ปฏิบัติ อย่าง เอื้อ อาทร ต่อ กัน แต่ การ คุย กัน ทาง โทรศัพท์ เป็น ประจํา หรือ การ ใช้ เวลา คบ หา กัน มาก ไป มี แต่ จะ เพิ่ม ความ ทุกข์ ระทม ให้ เขา มาก ขึ้น.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ each ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ each

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว