everyone ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า everyone ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ everyone ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า everyone ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ทุกคน, ทุกท่าน, ปรับตัว, ทุกคน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า everyone

ทุกคน

pronoun (every person)

However, this distribution was not to everyone’s liking.
อย่าง ไร ก็ ตาม ไม่ ใช่ ทุก คน ชอบ ที่ มี การ จําหน่าย คัมภีร์ ไบเบิล แบบ นี้.

ทุกท่าน

pronoun (every person)

Paul had the power to refrain from marriage, yet he recognized that not everyone can be like him.
เปาโล มี พลัง ใจ ใน การ ระงับ ตัว ไม่ สมรส ถึง กระนั้น ท่าน ตระหนัก ว่า ไม่ ใช่ ทุก คน จะ เป็น เหมือน ท่าน ได้.

ปรับตัว

verb

“We adjusted quickly —everyone in the new stepfamily was comfortable right away.” —Yoshito.
“เรา ปรับ ตัว ได้ เร็ว—ทุก คน ใน ครอบครัว ใหม่ ของ เรา เข้า กัน ได้ ดี ทันที.”—โยชิโตะ

ทุกคน

pronoun (A type of user account.)

Everyone has a popcorn image of what being a hero's about.
ทุกคนดูเหมือนอย่างกับป๊อบคอร์น ดูจะเป็นฮีโร่ได้ตรงไหนกัน

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Everyone, stay where you are and remain calm.
ทุกคนอยู่กับที่ พยายามอย่าแตกตื่น
So I'm really grateful for this opportunity to share this message again, with everyone at TED.
ฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปัน สารนี้อีกครั้งที่เท็ด
Everyone is restricted in his freedom by physical laws, such as the law of gravity, which cannot be ignored with impunity.
ทุก คน ถูก จํากัด ใน เรื่อง เสรีภาพ ของ ตน เนื่อง ด้วย กฎ ทาง กายภาพ เช่น กฎ แรง โน้มถ่วง ซึ่ง ไม่ อาจ ละเลย ได้ โดย ไม่ เกิด ผล เสียหาย.
Why don't we just tell everyone to mind their own business?
ทําไมเราไม่บอกทุกคนว่าให้สนใจแต่เรื่องของตนเองละ?
Jesus said: “Not everyone saying to me, ‘Lord, Lord,’ will enter into the kingdom of the heavens, but the one doing the will of my Father who is in the heavens will.
พระ เยซู ตรัส ว่า “มิ ใช่ ทุก คน ที่ เรียก เรา ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า, พระองค์ เจ้าข้า’ จะ ได้ เข้า ใน เมือง สวรรค์, แต่ ผู้ ที่ ปฏิบัติ ตาม พระทัย พระ บิดา ของ เรา ผู้ อยู่ ใน สวรรค์ นั้น จึง จะ เข้า ได้.
It is an emotional time for everyone, and a little forethought and understanding will go a long way to making the arrangements easier.”—The Complete Wedding Organiser and Record.
ช่วง นั้น เป็น ช่วง ที่ ทุก คน กําลัง เครียด ดัง นั้น การ วาง แผน ล่วง หน้า และ การ เข้าใจ กัน สัก เล็ก น้อย จะ ช่วย ให้ การ เตรียม งาน ง่าย ขึ้น มาก.”—หนังสือ ช่วย จัด งาน แต่งงาน และ บันทึก ฉบับ สมบูรณ์ (ภาษา อังกฤษ).
All right, everyone.
เอาล่ะ, ทุกคน
The Johnson family now tries to maintain a routine of mental hygiene that is beneficial for everyone but especially for their son.
ทุก วัน นี้ ครอบครัว จอห์นสัน พยายาม ยึด มั่น กับ กิจวัตร ที่ ช่วย รักษา สุขภาพ จิต ซึ่ง เป็น ประโยชน์ ต่อ ทุก คน โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ต่อ ลูก ชาย ของ เขา.
Encourage everyone to view the video The Bible —Accurate History, Reliable Prophecy in preparation for the discussion at the Service Meeting the week of December 25.
สนับสนุน ทุก คน ให้ ดู วีดิทัศน์ คัมภีร์ ไบเบิล—ประวัติศาสตร์ ที่ ถูก ต้อง แม่นยํา คํา พยากรณ์ ที่ เชื่อถือ ได้ เพื่อ เตรียม ตัว สําหรับ การ พิจารณา ณ การ ประชุม วิธี ปฏิบัติ งาน ใน สัปดาห์ ซึ่ง เริ่ม วัน ที่ 25 ธันวาคม.
Everyone who took the test came back negative.
ทุกคนที่รับการตรวจ ผลออกมาเป็นลบ
However, this distribution was not to everyone’s liking.
อย่าง ไร ก็ ตาม ไม่ ใช่ ทุก คน ชอบ ที่ มี การ จําหน่าย คัมภีร์ ไบเบิล แบบ นี้.
If each family member is punctual when coming to the family study, it gives everyone some extra time.
ถ้า สมาชิก แต่ ละ คน ใน ครอบครัว มา ยัง การ ศึกษา ประจํา ครอบครัว ตรง เวลา ก็ ไม่ มี ใคร ต้อง เสีย เวลา รอ.
The Internet was supposed to homogenize everyone by connecting us all.
คนนึกว่าอินเทอร์เน็ตจะทําให้เราเหมือนกันหมดหลังจากเชื่อมเราเข้าหากัน
16:3-6); Ishmael is against everyone and everyone’s hand is against him. —Gen.
16:3-6) อิชมาเอล ต่อ สู้ กับ ทุก คน และ ทุก คน ก็ ต่อ สู้ กับ เขา—ปฐก.
With the family plan, everyone in your family group shares a Google Play Music subscription and can:
เมื่อใช้แผนสําหรับครอบครัว ทุกคนในกลุ่มครอบครัวของคุณจะแชร์การใช้บริการ Google Play Music และทําสิ่งต่างๆ ดังนี้ได้
I mean, I assume everyone here has seen " Jurassic Park. "
คือผมคิดว่า ทุกคนในที่นี้คงเคยดู " จูราสสิก ปาร์ค "
Is everyone treating'you okay?
ทุกๆคนทําดีกับคุณไหม?
Everyone in our family has had to put up a hard fight for the faith.
ทุก คน ใน ครอบครัว ของ เรา จํา ต้อง สู้ อย่าง ทรหด เพื่อ ความ เชื่อ.
Thank you everyone.
ขอบคุณทุกๆคน
Everyone has a popcorn image of what being a hero's about.
ทุกคนดูเหมือนอย่างกับป๊อบคอร์น ดูจะเป็นฮีโร่ได้ตรงไหนกัน
Consider this statement that Jesus made: “God loved the world so much that he gave his only-begotten Son, in order that everyone exercising faith in him might not be destroyed but have everlasting life.”
ขอ ให้ พิจารณา คํา ตรัส ของ พระ เยซู ที่ ว่า “พระเจ้า ทรง รัก โลก มาก จน ถึง กับ ประทาน พระ บุตร องค์ เดียว ของ พระองค์ เพื่อ ทุก คน ที่ แสดง ความ เชื่อ ใน พระ บุตร จะ ไม่ ถูก ทําลาย แต่ จะ มี ชีวิต นิรันดร์.”
He said I was different from everyone else.
เขาบอกว่าฉันแตกต่างไปจากคนอื่นๆ
These changes will affect everyone, young and old alike.
การ เปลี่ยน แปลง เหล่า นี้ จะ มี ผล กระทบ ต่อ ทุก คน ทั้ง คน หนุ่ม สาว และ คน สูง อายุ เช่น กัน.
In both cases, there was more than enough food for everyone.
ทั้ง สอง เหตุ การณ์ นั้น มี อาหาร มาก เกิน พอ สําหรับ ทุก คน.
Everyone was feeling so good that we just didn't see it coming.
ทุกๆ คนมีความสุข / เราไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ everyone ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ everyone

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว