a ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า a ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ a ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า a ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เอ, หนึ่ง, ของ, เอ, อังสตรอม, ดีออกไซยาดีโนซีน โมโนฟอสเฟต หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า a

เอ

noun (name of the letter A, a)

She's a person on the precipice of change, Avery.
เธอกําลังอยู่ในภาวะวิกฤต ของการเปลี่ยนแปลงนะ เอเวอรี่

หนึ่ง

determiner

ของ

noun adposition

เอ

noun (เอ (พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่หนึ่ง)

As you read the following statement by Elder David A.
ขณะที่ท่านอ่านคํากล่าวต่อไปนี้ของเอ็ล-เดอร์เดวิด เอ.

อังสตรอม

noun

ดีออกไซยาดีโนซีน โมโนฟอสเฟต

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?
7, 8. () มี พยาน หลักฐาน อะไร ที่ ว่า ไพร่ พล ของ พระเจ้า ได้ ‘ต่อ เชือก กะโจม ให้ ยาว ออก ไป’?
“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas.
มนู สร้าง เรือ ลํา หนึ่ง ซึ่ง ปลา นั้น ลาก ไป จน กระทั่ง มัน เกย อยู่ บน ภูเขา ลูก หนึ่ง ใน เทือก เขา หิมาลัย.
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
It was, ha, a big mistake.
มันผิดพลาดมาก
And that's why the dopamine levels off when a food becomes boring.
และนั่นเป็นเหตุว่าทําไมระดับโดพามีลดลง เมื่ออาหารกลายเป็นสิ่งน่าเบื่อ
Why would you want to fight for a man like that?
ทําไมเจ้าต้องการสู้เพื่อผู้ชายอย่างนั้น?
And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.
และ อธิษฐาน ขอ ความ ช่วยเหลือ จาก พระเจ้า เพื่อ พัฒนา ความ รัก ชนิด สูง ส่ง นี้ ซึ่ง เป็น ผล แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า.—สุภาษิต 3:5, 6; โยฮัน 17:3; ฆะลาเตีย 5:22; เฮ็บราย 10:24, 25.
She left a while back, buddy
เธอกลับไปสักครู่นึงแล้ว
In some cultures, it is considered poor manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one.
ใน บาง วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม ไทย ถือ ว่า เป็น การ เสีย มารยาท ที่ จะ เรียก ผู้ มี อายุ มาก กว่า โดย ไม่ มี คํานํา หน้า ชื่อ.
However, my careful study of the Bible helped me to develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.
อย่าง ไร ก็ ตาม การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล อย่าง ละเอียด ช่วย ผม พัฒนา สาย สัมพันธ์ ที่ ใกล้ ชิด กับ พระ ยะโฮวา พระเจ้า ผู้ เป็น พระ บิดา ของ พระ เยซู.
Took me to a few Phillies games.
พาฉันไปเล่นอีเกิลส์เกมในบางครั้ง
The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.
คํา พยากรณ์ เกี่ยว กับ พินาศกรรม ของ กรุง เยรูซาเลม ให้ ภาพ อย่าง ชัดเจน เกี่ยว กับ พระ ยะโฮวา ฐานะ พระเจ้า ผู้ ทรง ‘ประกาศ สิ่ง เหล่า นั้น ให้ ผู้ คน รู้ ก่อน สิ่ง เหล่า นั้น ได้ เกิด ขึ้น.’—ยะซายา 42:9.
When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
เมื่อ เรา ช่วยเหลือ คน อื่น ๆ พวก เขา ไม่ เพียง ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ แต่ เรา ยัง ประสบ ความ สุข และ ความ อิ่ม ใจ พอ ใจ ใน ระดับ หนึ่ง ด้วย ซึ่ง ทํา ให้ เรา รับมือ กับ ภาระ ของ ตน เอง ได้ ง่าย ขึ้น.—กิจการ 20:35.
Man, I don't have a clue.
เพื่อน ไม่รู้เลย
CLOSE to a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.
ประชาชน เกือบ หนึ่ง ล้าน คน ได้ รับ บัพติสมา จาก พยาน พระ ยะโฮวา ใน สาม ปี ที่ แล้ว.
But, as behavioral scientist Robert Plomin notes, researchers “have only identified a chromosomal region, not a gene for reading disability.”
แต่ ดัง ที่ โรเบิร์ต โพล มิน นัก พฤติกรรม ศาสตร์ ตั้ง ข้อ สังเกต นัก วิจัย “แค่ ระบุ บริเวณ โครโมโซม เท่า นั้น ไม่ ใช่ ระบุ ยีน ที่ ทํา ให้ ไร้ ความ สามารถ ใน การ อ่าน.”
I want you to do a blood count, an EEG, and if they're negative, get them MRIs.
ฉันต้องการให้คุณตรวจเลือด วัดคลื่นสมอง และถ้ามันเป็นลบ พวกเขาควรทํา MRT
So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.
ดัง นั้น เรา จึง ตั้ง เต็นท์ กลางแจ้ง ใน บริเวณ ไร่ ของ ผู้ สนใจ คน หนึ่ง.
It's a hard problem because the water sloshes about, but it can do it.
มันเป็นโจทย์ที่ยาก เพราะน้ํากระฉอกได้ แต่มือหุ่นนี้ก็เทน้ําได้
Please give me what you told me about a while ago.
ขอไอ้เจ้าสิ่งที่ฉันได้ขอเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
A section of a Bible printed in the 15th century by Johannes Gutenberg has been discovered in a church archive at Rendsburg, Germany.
ส่วน หนึ่ง ของ คัมภีร์ ไบเบิล ซึ่ง พิมพ์ ใน ศตวรรษ ที่ 15 โดย โยฮันเนส กูเทนเบิร์ก ถูก ค้น พบ ใน ห้อง เก็บ เอกสาร ของ โบสถ์ ที่ เรนท์สบูร์ก เยอรมนี.
A few men like her and she thinks she's a geisha!
แค่มีผู้ชายไม่กี่คนมาชอบ นางก็คิดว่านางเป็น เกอิชา ซะแล้ว!
It sounds like it belonged to a private eye.
ดูเหมือนเป็นของนักสืบเอกชน
A load of laundry?
ซักผ้าให้เอามั้ย

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ a ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ a

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว