having ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า having ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ having ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า having ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง มี หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า having

มี

verb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I wonder what else of yours I have.
ฉันสงสัยว่าจะเหมือนอาไรกันอีก
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
7, 8. (a) What evidence is there that God’s people have ‘lengthened their tent cords’?
7, 8. (ก) มี พยาน หลักฐาน อะไร ที่ ว่า ไพร่ พล ของ พระเจ้า ได้ ‘ต่อ เชือก กะโจม ให้ ยาว ออก ไป’?
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
ท่านจะยิ้มเช่นกันเมื่อท่านจดจําข้อนี้ “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย” (มัทธิว 25:40)
So, do I have to drive down there?
ดังนั้นฉันจะต้องขับรถลงไปที่นั่น?
You have questioned the Generalissimo enough for one night.
คําถามสําหรับท่านนายพล พอแล้วสําหรับคืนนี้
We didn’t have money for railway tickets, so Leona and I, along with two other girls, hitchhiked our way across Canada to Montreal, Quebec.
เรา ไม่ มี เงิน ค่า ตั๋ว รถไฟ ฉะนั้น ลีโอนา กับ ดิฉัน พร้อม กับ หญิง สาว อีก สอง คน จึง โบก รถ ขอ อาศัย เดิน ทาง สู่ มอนตรีออล ควิเบก.
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
Many sincere ones have thus heard the good news and have started to study the Bible.
ด้วย เหตุ นี้ สุจริต ชน หลาย คน จึง ได้ ยิน ข่าว ดี และ เริ่ม ศึกษา พระ คัมภีร์.
Man, I don't have a clue.
เพื่อน ไม่รู้เลย
But, as behavioral scientist Robert Plomin notes, researchers “have only identified a chromosomal region, not a gene for reading disability.”
แต่ ดัง ที่ โรเบิร์ต โพล มิน นัก พฤติกรรม ศาสตร์ ตั้ง ข้อ สังเกต นัก วิจัย “แค่ ระบุ บริเวณ โครโมโซม เท่า นั้น ไม่ ใช่ ระบุ ยีน ที่ ทํา ให้ ไร้ ความ สามารถ ใน การ อ่าน.”
Not being married, she said: “How is this to be, since I am having no intercourse with a man?”
เนื่อง จาก ยัง ไม่ ได้ แต่งงาน เธอ จึง กล่าว ว่า “เหตุ การณ์ นั้น จะ เป็น ไป อย่าง ไร ได้, เพราะ ข้าพเจ้า ยัง หา ได้ ร่วม กับ ชาย ไม่?”
The phones have been down.
โทรศัพย์ใช้การไม่ได้
Although, God knows, of late, in our hubris, we seem to have drifted away.
แม้ว่า,พระเจ้ารู้ดี,ไม่นานมานี้,ในความหยิ่งจองหองของเรา เราดูเหมือนจะล่องลอยไป
Having the time of her life.
ได้มีเวลาใช้เวลาของเธอ
So I guess he, I don't know, he couldn't have been the person who put the poison and J- Cub's drink.
บางทีเขาอาจจะไม่ใช่ คนที่วางยาเจคอบก็ได้.
(Micah 5:6-8) The Watch Tower commented: “This may be taken as an indication that some of the remnant will be on earth even after Armageddon is fought and will then have some more work to do in the name of the Lord and to his praise and glory.”
(มีคา 5:6-8) วอชเทาเวอร์ ฉบับ นั้น ชี้ แจง เพิ่ม เติม ว่า “ข้อ นี้ อาจ เข้าใจ เสมือน ว่า เป็น สิ่ง บ่ง บอก ชน ที่ เหลือ บาง คน จะ ยัง อยู่ ทาง โลก นี้ ภาย หลัง สงคราม อาร์มาเก็ดดอน และ ตอน นั้น จะ คง มี งาน ทํา อีก บ้าง ใน นาม ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ เพื่อ เป็น คํา สรรเสริญ และ สง่า ราศี แด่ พระองค์.”
Our discerning what we ourselves are can help us to have God’s approval and not be judged.
การ พิจารณา ดู ว่า ตัว เรา เป็น อย่าง ไร นั้น อาจ ช่วย เรา ให้ เป็น ที่ ยอม รับ ของ พระเจ้า และ ไม่ ถูก พิพากษา.
In view of this, then, there can be no doubt that Mary did not have any other children.”
ดัง นั้น เมื่อ คํานึง ถึง เรื่อง นี้ จึง ไม่ เป็น ที่ สงสัย เลย ว่า มาเรีย มิ ได้ มี บุตร คน อื่น ๆ.”
I have red socks.
ฉันมีถุงเท้าสีแดง
Jehovah’s Witnesses have found it a source of joy to help responsive individuals, though realizing that few from among mankind will take the road to life.
พยาน พระ ยะโฮวา ได้ พบ ว่า เป็น ความ ยินดี ที่ ได้ ช่วย ผู้ มี หัวใจ ตอบรับ แม้ จะ ตระหนัก ว่า มี น้อย คน ใน หมู่ มนุษยชาติ ที่ จะ เดิน ใน เส้น ทาง สู่ ชีวิต.
Wheels up at sunrise if you have a change of heart.
ล้อหมุนตอนอาทิตย์ขึ้น บอกไว้เผื่อเปลี่ยนใจ
We have the square root of 0. 01.
เรามีรากที่สองของ 0. 01
We may well imagine that a journey of this kind could have aroused worry and uncertainty, but Epaphroditus (not to be confused with Epaphras of Colossae) was willing to carry out that difficult mission.
เรา คง พอ จะ นึก ภาพ ออก ว่า การ เดิน ทาง แบบ นั้น อาจ ก่อ ความ กังวล และ รู้สึก ไม่ แน่ ใจ แต่ เอปาฟะโรดีโต (อย่า จํา สับสน กับ เอปาฟรัศ แห่ง โกโลซาย) เต็ม ใจ ปฏิบัติ หน้า ที่ อัน ยากเย็น นี้.
To have enough time for theocratic activities, we need to identify and minimize time wasters.
เพื่อ จะ มี เวลา พอ สําหรับ กิจกรรม ตาม ระบอบ ของ พระเจ้า เรา จําเป็น ต้อง รู้ แน่ ถึง สิ่ง ที่ ทํา ให้ เปลือง เวลา และ ทํา ให้ มัน มี น้อย ลง.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ having ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ having

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว