to ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า to ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ to ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า to ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ไปถึง, ให้, ถึง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า to

ไปถึง

verb

ให้

verb

ถึง

adposition

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

When that happens, the ladies who are serving you now will return to their original duties.
พอถึงตอนนั้น นางที่คอย รับใช้ท่านอยู่ต้องกลับไปทํางานที่เดิมครับ
We need to wake her right now.
เพราะฉะนั้นไปปลุกนังนั่นขึ้นมา เราต้องทําให้หล่อนฟื้นเดี๋ยวนี้
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
However, armed employment exposes one to the possibility of becoming bloodguilty if called upon to use one’s weapon.
อย่าง ไร ก็ ตาม อาชีพ ที่ ต้อง พก พา อาวุธ ทํา ให้ คน เรา มี โอกาส ทํา ผิด ฐาน ทํา ให้ โลหิต ตก หาก เขา ต้อง ใช้ อาวุธ นั้น.
It requires both parents to give you their blood.
มันจึงต้องมีทั้งพ่อและแม่ที่จะให้เลือดของเราแก่ลูก
(Isaiah 30:21; Matthew 24:45-47) Gilead School helped the graduates to grow in appreciation for that slave class.
(ยะซายา 30:21; มัดธาย 24:45-47, ล. ม.) โรง เรียน กิเลียด ได้ สนับสนุน นัก เรียน ที่ สําเร็จ การ ศึกษา ให้ หยั่ง รู้ ค่า ชน ชั้น ทาส มาก ขึ้น.
So, do I have to drive down there?
ดังนั้นฉันจะต้องขับรถลงไปที่นั่น?
Though the Government said that it was necessary to enforce it.
ตามที่ราชการพยายามจะบอกว่า จําเป็นต้องใช้กฏหมายแต่อย่างใด
“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
You're supposed to make it look real.
คุณควรจะ ทําให้มันดูจริง
Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.
เขาสนใจอยากรู้เสมอ ว่าฉันรู้สึกยังไง กับข่าวแต่ละวัน
In the most important area of life —faithfulness to God— Solomon failed.
โซโลมอน ล้มเหลว ใน เรื่อง ที่ สําคัญ ที่ สุด ของ ชีวิต คือ ความ ซื่อ สัตย์ ต่อ พระเจ้า.
Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.
และเราต้องการเงินที่จะทดลองกับมัน เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นพร้อม
People gravitate to it.
คนมันไหลไป
Do you want to be with him or not?
แม่อยากอยู่กับพ่อรึเปล่าคะ?
What does Stephen ask God to do to his attackers?
สเตฟาโน ขอ ให้ พระเจ้า ทํา อะไร แก่ ผู้ ที่ ทํา ร้าย ท่าน?
We didn’t have money for railway tickets, so Leona and I, along with two other girls, hitchhiked our way across Canada to Montreal, Quebec.
เรา ไม่ มี เงิน ค่า ตั๋ว รถไฟ ฉะนั้น ลีโอนา กับ ดิฉัน พร้อม กับ หญิง สาว อีก สอง คน จึง โบก รถ ขอ อาศัย เดิน ทาง สู่ มอนตรีออล ควิเบก.
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
But it's close enough for you to know that you're dealing with mercury chloride.
แต่มันใกล้พอที่เธอจะกา กับเมอร์คิวรีคลอไรด์
And lovingly said: “I want to.”
เพราะ รัก จึง เอ่ย คํา “เรา ต้องการ”
Many sincere ones have thus heard the good news and have started to study the Bible.
ด้วย เหตุ นี้ สุจริต ชน หลาย คน จึง ได้ ยิน ข่าว ดี และ เริ่ม ศึกษา พระ คัมภีร์.
(Ephesians 6:1-3) He expects parents to instruct and correct their children.
(เอเฟโซ 6:1-3) พระองค์ ทรง คาด หมาย ให้ บิดา มารดา สั่ง สอน และ แก้ไข ลูก ๆ ของ เขา.
Why would you want to fight for a man like that?
ทําไมเจ้าต้องการสู้เพื่อผู้ชายอย่างนั้น?
And pray for God’s help to develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.
และ อธิษฐาน ขอ ความ ช่วยเหลือ จาก พระเจ้า เพื่อ พัฒนา ความ รัก ชนิด สูง ส่ง นี้ ซึ่ง เป็น ผล แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ของ พระเจ้า.—สุภาษิต 3:5, 6; โยฮัน 17:3; ฆะลาเตีย 5:22; เฮ็บราย 10:24, 25.
The Bible refers to State records of the governments of Judah and Israel, as well as to State matters of Babylon and Persia.
คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ถึง บันทึก ทาง การ ของ รัฐบาล ยูดาห์ และ ยิศราเอล รวม ทั้ง เรื่อง ทาง การ ของ บาบูโลน และ เปอร์เซีย.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ to ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ to

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว