up ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า up ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ up ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า up ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ขึ้น, ขยัน, ข้างบน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า up

ขึ้น

adjective

ขยัน

adjective

ข้างบน

adverb

I know you're up here, I can hear you.
ฉันรู้ว่าคุณอยู่ข้างบนนี่ ฉันได้ยินเสียงคุณ เขาออกไปสอนนักเรียนน่ะ

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

I'm gonna open up the wound and try to find the bleeder, tie it off.
ผมจะเปิดบาดแผลและหาเส้นเลือดที่เลือดออก
The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.
คํา พยากรณ์ เกี่ยว กับ พินาศกรรม ของ กรุง เยรูซาเลม ให้ ภาพ อย่าง ชัดเจน เกี่ยว กับ พระ ยะโฮวา ฐานะ พระเจ้า ผู้ ทรง ‘ประกาศ สิ่ง เหล่า นั้น ให้ ผู้ คน รู้ ก่อน สิ่ง เหล่า นั้น ได้ เกิด ขึ้น.’—ยะซายา 42:9.
So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.
ดัง นั้น เรา จึง ตั้ง เต็นท์ กลางแจ้ง ใน บริเวณ ไร่ ของ ผู้ สนใจ คน หนึ่ง.
Are you gonna arm up baby bump over here?
อะไร นายจะให้คนท้องแก่นั่นถือปืนหรอ
Wheels up at sunrise if you have a change of heart.
ล้อหมุนตอนอาทิตย์ขึ้น บอกไว้เผื่อเปลี่ยนใจ
By nurturing this wrong desire, he set himself up in rivalry to Jehovah, who as Creator rightfully holds a position of overall supremacy.
โดย การ เพาะ เลี้ยง ความ ปรารถนา ที่ ผิด เช่น นี้ เขา ตั้ง ตัว ขึ้น ใน การ แข่งขัน ชิง ดี กับ พระ ยะโฮวา ผู้ ซึ่ง ใน ฐานะ พระ ผู้ สร้าง ทรง ครอง ตําแหน่ง ที่ มี อํานาจ สูง สุด โดย ชอบธรรม ใน ทุก แง่ มุม.
After you set up Google Admin, you can use it to:
หลังจากตั้งค่า Google Admin แล้ว คุณจะใช้แอปเพื่อดําเนินการดังนี้
Arms up.
แขนขึ้น
These have been popping up around town.
รอยนี้มีขึ้นเต็มไปหมด / N รอบเมือง
A ploy to intimidate Burnett into giving up intel.
เพื่อให้เบอร์เนตไขความลับออกมา
I knew it would mean prison if anyone discovered I was up to my old experiments.
ผมรู้ว่ามันจะหมายถึงคุกถ้าใครค้นพบฉันก็ขึ้นอยู่กับการทดลองเก่าของฉัน
Guy messed up big.
มันทําผิดพลาดครั้งใหญ่
Come on, keep up!
ตามให้ทันสิ!
Stand up.
ยืนขึ้น
We return home with rejoicing, satisfied and built up spiritually.
เรา กลับ บ้าน ด้วย ความ ชื่นชม ยินดี ได้ รับ ความ พึง พอ ใจ และ การ เสริม สร้าง ฝ่าย วิญญาณ.
But a lot of people tried it, and over a five-day run we ended up with 54 pages of guest book comments, and we were told by the curators there that they'd never seen such an outpouring.
คนจํานวนมากก็ลองเล่นดู ห้าวันที่เปิดให้ชม ลงท้าย เราได้ความคิดเห็นยาว 54 หน้าในสมุด ภัณฑ์รักษ์พิพิธภัณฑ์ที่นั่น บอกเราว่า ไม่เคยเห็น การพูดที่พรั่งพรูออกมาอย่างนั้น
This time, however, its significance is emphasized by the magnificence of the heavenly angel, for his glory lights up the whole earth!
แต่ ครั้ง นี้ ความ สําคัญ แห่ง คํา ประกาศ ได้ รับ การ เน้น โดย ความ สง่า งาม ของ ทูต แห่ง สวรรค์ เพราะ สง่า ราศี ของ ท่าน ทํา ให้ แผ่นดิน โลก ทั้ง สิ้น สว่างไสว!
It uses its tendrils to climb up its host tree —sometimes as high as 100 feet [30 m] above the forest floor.
ไม้ เถา เนื้อ แข็ง ชนิด นี้ จะ ใช้ มือ พัน ของ มัน เกาะ ไป ตาม ต้น ไม้ ให้ อาศัย ซึ่ง บาง ครั้ง เลื้อย ขึ้น ไป สูง ถึง 30 เมตร เหนือ พื้น ป่า.
Tonight we either die in a bombing or end up in jail.
คืนนี้ถ้าเราไม่โดนระเบิดตาย ก็คงต้องติดคุก
I dressed her up, and sent her away.
ฉันแต่งศพเธอ และส่งเธอไปสู่สุคติ
Just one, and I put it up there.
แค่ชิ้นเดิยวน่า และฉันเป็นคนแขวนไว้เองแหละ
Such reading opens up our minds and hearts to Jehovah’s thoughts and purposes, and a clear understanding of these gives meaning to our lives.
การ อ่าน พระ คํา นั้น ทํา ให้ จิตใจ และ หัวใจ เรา เปิด รับ ความ คิด และ พระ ประสงค์ ของ พระ ยะโฮวา และ การ เข้าใจ ชัด แจ้ง ใน สิ่ง เหล่า นี้ ทํา ให้ ชีวิต เรา มี ความ หมาย.
Let's break up.
เราเลิกกันเถอะ...
11 And it came to pass that the army of Coriantumr did pitch their tents by the hill Ramah; and it was that same hill where my father Mormon did ahide up the records unto the Lord, which were sacred.
๑๑ และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือกองทัพของโคริแอนทะเมอร์ตั้งกระโจมของพวกเขาใกล้เนินเขาเรมาห์; และมันเป็นเนินเขาเดียวกับที่มอรมอนบิดาข้าพเจ้าได้ซ่อนกบันทึกไว้กับพระเจ้า, ซึ่งเป็นบันทึกศักดิ์สิทธิ์.
You know, we haven't spent time alone together since we broke up.
แหม เราไม่ได้อยู่กันตามลําพัง หลังจากเราเลิกกัน

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ up ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ up

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว