while ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า while ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ while ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า while ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง แม้ว่า, ขณะที่, ในขณะที่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า while

แม้ว่า

verb

And while batteries have made some really cool improvements lately,
และถึงแม้ว่าแบตเตอร์รี่ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมาก ในช่วงที่ผ่านมา

ขณะที่

conjunction

ในขณะที่

verb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

She left a while back, buddy
เธอกลับไปสักครู่นึงแล้ว
Please give me what you told me about a while ago.
ขอไอ้เจ้าสิ่งที่ฉันได้ขอเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
The Creator permitted Moses to take a hiding place on Mount Sinai while He “passed by.”
พระ ผู้ สร้าง ทรง อนุญาต ให้ โมเซ หลบ อยู่ ใน ที่ ซ่อน แห่ง หนึ่ง บน ภูเขา ซีนาย ขณะ ที่ พระองค์ “ผ่าน ไป.”
I was thinking I could move in with you for a while.
ฉันเลยคิดว่า จะย้ายมาอยู่กับคุณสักพัก
God recommends his own love to us in that, while we were yet sinners, Christ died for us.”
พระเจ้า ทรง เสนอ ความ รัก ของ พระองค์ แก่ เรา ใน ประการ ที่ ว่า ขณะ ที่ เรา ยัง เป็น คน บาป อยู่ พระ คริสต์ ทรง สิ้น พระ ชนม์ เพื่อ เรา.”
While en route, news arrived that Great Britain and France had declared war on Germany.
ขณะ อยู่ ระหว่าง การ เดิน ทาง มี การ ประกาศ ข่าว ว่า บริเตนใหญ่ และ ฝรั่งเศส ประกาศ สงคราม กับ เยอรมนี แล้ว.
While our ability to recall many things that we have experienced may be limited, our minds are certainly not totally blank respecting them.
ส่วน ความ สามารถ ใน การ รําลึก ถึง หลาย สิ่ง หลาย อย่าง ที่ เรา ได้ มี ประสบการณ์ มา แล้ว นั้น อาจ จะ จํากัด ก็ ได้ แน่นอน สมอง ของ เรา มิ ใช่ จะ ว่าง เปล่า ไป เสีย ทั้ง หมด ใน เรื่อง ประสบการณ์ เหล่า นั้น.
Do you know how I've managed to endure all this while?
พวกแกรู้หรือไม่ว่า ข้าต้องจัดการยังไงที่จะ อดทนกับเรื่องนี้มาตลอดเวลา?
Yet all the while part of the city lay buried under mounds of apparent rubbish.”
ถึง กระนั้น ตลอด เวลา นั้น บาง ส่วน ของ เมือง นี้ ถูก ฝัง อยู่ ใต้ กอง ขยะ.”
Shortly thereafter the Gestapo, or secret police, paid us a surprise visit while we were sorting out a shipment of Bible literature.
ต่อ จาก นั้น ไม่ นาน หน่วย เกสตาโป หรือ ตํารวจ ลับ มา ที่ บ้าน เรา โดย ไม่ ทัน รู้ ตัว ขณะ ที่ เรา กําลัง แยก คัด สิ่ง พิมพ์ เกี่ยว กับ คัมภีร์ ไบเบิล.
Just stand by while you tore down everything they built?
ให้ยืนดูคุณทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาสร้างหรือ
Because while we take the same photo, our perspectives change, and she reaches new milestones, and I get to see life through her eyes, and how she interacts with and sees everything.
เพราะเวลาที่เราถ่ายรูปนั้น ความคิดเราก็เปลี่ยนไป และลูกสาวผมก็โตขึ้นเรื่อยๆ และผมสามารถมองเห็นชีวิตคน ผ่านสายตาของลูกสาวผม และการโต้ตอบของเธอต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ
Yes, while he maintained his right standing with God, Solomon proved to be successful. —2 Chron.
ใน ช่วง ที่ โซโลมอน มี ชื่อเสียง ดี เฉพาะ พระ พักตร์ พระเจ้า ท่าน ประสบ ความ สําเร็จ.—2 โคร.
Many people assume that fresh water shortages are due to individual wastefulness: running the water while you brush your teeth, for example, or taking really long showers.
เกิดขึ้นเพราะ ความสิ้นเปลืองของแต่ละคน ตัวอย่างเช่น การปล่อยให้น้ําไหลระหว่างคุณแปรงฟัน หรือ การอาบน้ําเป็นเวลานานมากๆ
So while it is obviously better for you to treat each other cordially, regularly talking on the phone or spending a lot of time together in social situations will likely only fuel his misery.
ดัง นั้น ขณะ ที่ รูป การณ์ ดู เหมือน จะ ดี กว่า สําหรับ คุณ ที่ จะ ปฏิบัติ อย่าง เอื้อ อาทร ต่อ กัน แต่ การ คุย กัน ทาง โทรศัพท์ เป็น ประจํา หรือ การ ใช้ เวลา คบ หา กัน มาก ไป มี แต่ จะ เพิ่ม ความ ทุกข์ ระทม ให้ เขา มาก ขึ้น.
Let every man and every woman call upon the name of the Lord, and that, too, from a pure heart, while they are at work as well as in their closet; while they are in public as well as while they are in private, asking the Father in the name of Jesus, to bless them, and to preserve and guide in, and to teach them, the way of life and salvation and to enable them so to live that they will obtain this eternal salvation that we are after (DBY, 43).
ขอให้ชายและหญิงทุกคนเรียกหาพระนามของพระเจ้า และเรียกหาพระองค์จากใจที่ บริสุทธิ์ ขณะอยู่ในที่ทํางานเช่นเดียวกับในห้องส่วนตัว ขณะอยู่ในที่สาธารณะเช่นเดียวกับ อยู่ตามลําพัง ทูลขอพระบิดาในพระนามของพระเยซู เพื่อพระองค์จะประทานพร จะทรง ปกปักรักษา และนําทาง พระองค์จะทรงลอนพวกเขาถึงทางแห่งชีวิตและความรอดทรง ทําให้พวกเขาดําเนินชีวิตเพื่อความรอดนิรันดร์ที่เราต่างก็ได้รับหลังจากชีวิตนี้ (DBY, 43)
While these past weeks have been a time of national exhilaration in this country, it would be tragic if you thought this meant your job was done.
ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ได้เป็นช่วงเวลา ของความรื่นเริงระดับชาติในประเทศนี้ มันคงจะน่าสลดใจ ถ้าคุณคิดไปว่านี่หมายความว่า งานของคุณได้เสร็จสิ้นแล้ว
Giving a talk while our preaching work was under ban
กล่าว คํา บรรยาย ใน ช่วง การสั่งห้าม งาน เผยแพร่ ของ เรา
A song while we wait or- -?
ฟังเพลงไหม ขณะที่เรากําลังรอหรือว่า
+ 24 How, then, could you drive back even one governor who is the least of my lord’s servants, while you put your trust in Egypt for chariots and for horsemen?
+ 24 ถ้า พวก คุณ ยัง ต้อง พึ่ง รถ ศึก และ ทหาร ม้า ของ อียิปต์ แล้ว จะ มา ขับ ไล่ ผู้ ว่า ราชการ ที่ มี ตําแหน่ง ต่ํา สุด ของ เจ้านาย ผม ได้ ยัง ไง?
Yesterday, while we were in Florida, a body was found in the desert outside Las Cruces, New Mexico.
เมื่อวานนี้ ขณะที่เราอยู่ที่ฟลอริด้า พบศพในทะเลทราย นอกเขตลาสครูเซส นิวเม็กซิโก
While Moses was on Mount Sinai, what did the Israelites do, and with what consequences?
ขณะ โมเซ อยู่ บน ภูเขา ซีนาย ชาว ยิศราเอล ทํา อะไร และ ผล เป็น อย่าง ไร?
(Psalm 34:19) In 1963, while still in Chile, Patsy and I experienced the tragic death of our baby girl.
(บทเพลง สรรเสริญ 34:19) ปี 1963 ขณะ อยู่ ที่ ชิลี ผม กับ แพตซี ประสบ ความ ทุกข์ เศร้า โศก เนื่อง จาก เรา สูญ เสีย ลูก สาว วัย ทารก.
It provides a simple, inexpensive and measurable way to return water to these degraded ecosystems, while giving farmers an economic choice and giving businesses concerned about their water footprints an easy way to deal with them.
นี่คือวิธีง่ายๆ ที่ไม่แพง และเห็นผล ที่จะคืนน้ําสู่ระบบนิเวศที่ถูกทําลาย พร้อมๆกับการให้ตัวเลือกทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกร และให้ฝ่ายธุรกิจห่วงใยเรื่องการใช้นํ้าเพื่อธุรกิจของตน เป็นวิธีง่ายๆที่จะจัดการกับปัญหา
While I was pondering this question, I came across this urban legend about Ernest Hemingway, who allegedly said that these six words here: "For sale: baby shoes, never worn," were the best novel he had ever written.
ระหว่างที่ผมนั่งครุ่นคิดอยู่ ผมไปพบคําพูดของ Ernest Hemingway ที่กล่าวว่าคํา 6 คํานี้: "ต้องการขาย: รองเท้าเด็ก, ใหม่เอี่ยม" เป็นนิยายที่ดีที่สุดที่เขาเคยเขียนมา

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ while ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ while

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว