yes ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า yes ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ yes ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า yes ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ใช่, อืม, ถูก, เยส หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า yes

ใช่

adverbnoun (word used to indicate agreement or acceptance)

And I'm happy to be able to say to you that the answer is a resounding yes.
ที่จะช้าลง? และผมมีความสุขที่สามารถที่จะบอกคุณได้ว่า คําตอบที่สะท้อนกลับมาคือ ใช่ อย่างชัดเจน

อืม

adverb (word used to indicate agreement or acceptance)

Yes, well, you better come inside before someone sees you.
อืม, งั้นก็, เข้ามาข้างในก่อนเถอะ เดี๋ยวมีใครเห็นเข้า.

ถูก

adverbnoun (A word used to show agreement or affirmation of something.)

เยส

(Yes (band)

It means " Yes. "
หานฉี แปลว่า " เยส "

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Yes, I know that hurts.We' re gonna take care of that
ใช่ หมอรู้ว่ามันเจ็บ เดี๋ยวเราจะจัดการกับมัน
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
ท่านจะยิ้มเช่นกันเมื่อท่านจดจําข้อนี้ “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย” (มัทธิว 25:40)
Yes, our Creator, not mindless evolution, will perfect our genome. —Revelation 21:3, 4.
ใช่ แล้ว พระ ผู้ สร้าง จะ ทํา ให้ จีโนม ของ เรา สมบูรณ์ ไม่ ใช่ กระบวนการ ทาง วิวัฒนาการ ที่ ไม่ มี ความ คิด จิตใจ.—วิวรณ์ 21:3, 4
Because the shield will fail eventually, yes.
เพราะเกราะคงจะล้มเหลวต่อไป ใ่ช่
Yes, which way?
ใ่ช่ อยากไปทางไหนล่ะ?
* And then shall ye immerse them in the water, 3 Ne.
* และแล้วจงจุ่มพวกเขาในน้ํา, ๓ นี.
Yes, we do.
เราไปแน่
And I said yes.
และฉันเห็นด้วย
Yes, husbands, show your empathy.
ถูก แล้ว สามี ทั้ง หลาย จง แสดง ความ ร่วม รู้สึก.
Yes, answer it.
รับเถอะ
Yes, ma'am.
อ้าว, ( ถามดู )
Yes, I do.
ชื่อคุณสิ
7 Yea, I would tell you these things if ye were capable of hearkening unto them; yea, I would tell you concerning that awful ahell that awaits to receive such bmurderers as thou and thy brother have been, except ye repent and withdraw your murderous purposes, and return with your armies to your own lands.
๗ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะบอกท่านถึงเรื่องเหล่านี้หากท่านจะสามารถรับฟังมัน; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะบอกท่านเกี่ยวกับนรกกอันน่าพรั่นพรึงที่คอยรับฆาตกรขเช่นที่ท่านและพี่ชายของท่านเป็นอยู่, เว้นแต่ท่านจะกลับใจและเลิกล้มจุดประสงค์อันเป็นฆาตกรรมของท่าน, และกลับไปพร้อมด้วยกองทัพของท่านไปสู่ผืนแผ่นดินของท่านเอง.
Yes, indeed!
ใช่ แล้ว เป็น เช่น นั้น จริง ๆ!
* This is the will of God, that ye should abstain from fornication, 1 Thes.
* นี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้า, ให้ท่านเว้นเสียจากการล่วงประเวณี, ๑ ธส.
Yes, crime sells!
ถูก แล้ว อาชญากรรม ขาย ได้ ดี!
Yes, Commander
ท่านผู้บัญชาการ
Yes, while he maintained his right standing with God, Solomon proved to be successful. —2 Chron.
ใน ช่วง ที่ โซโลมอน มี ชื่อเสียง ดี เฉพาะ พระ พักตร์ พระเจ้า ท่าน ประสบ ความ สําเร็จ.—2 โคร.
Yes, I have even come across a toilet paper whose brand is called "Thank You."
ผมแม้แต่เคยเจอกระดาษชําระในห้องน้ํา ที่มียี่ห้อชื่อ Thank You (ขอบคุณ) (เสียงหัวเราะ)
Or yes for both?
หรือว่าทั้งสองอย่าง
Yes, we were.
เราควรจะกลับมา
“Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
“ขณะนั้น พระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวกผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ท่านทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สําหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก
Yes, for Jesus himself called the Devil “the ruler of the world,” and the apostle Paul described him as “the god of this system of things.” —John 14:30; 2 Corinthians 4:4; Ephesians 6:12.
ได้ เพราะ พระ เยซู เอง ทรง เรียก พญา มาร ว่า “ผู้ ครอง โลก” และ อัครสาวก เปาโล ได้ พรรณนา ถึง มัน ว่า เป็น “พระเจ้า ของ ระบบ นี้.”—โยฮัน 14:30; 2 โกรินโธ 4:4, ล. ม. ; เอเฟโซ 6:12.
Yes, ma'am.
ครับคุณผู้หญิง
21 But, verily I say unto you that in time ye shall have no aking nor ruler, for I will be your king and watch over you.
๒๑ แต่, ตามจริงแล้ว เรากล่าวแก่เจ้าว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะไม่มีกษัตริย์หรือผู้ปกครอง, เพราะเราจะเป็นกษัตริย์กของเจ้าและเฝ้าดูแลเจ้า.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ yes ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ yes

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว