let ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า let ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ let ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า let ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง อนุญาต, เช่า, เป็นเหตุให้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า let

อนุญาต

verb

Why can’t your parents simply let you come and go as you please?
เหตุ ใด บิดา มารดา ของ คุณ จึง ไม่ อาจ อนุญาต ให้ คุณ เข้า และ ออก จาก บ้าน ตาม ใจ ชอบ?

เช่า

verb

Can't you just let me come in as new boarder?
คุณไม่อยากให้ผมเช่าห้องว่างของคุณหรอ?

เป็นเหตุให้

verb

This illustrates the need to let the power of reason control our actions.
ข้อ นี้ ทํา ให้ เห็น ภาพ ชัด ถึง ความ จําเป็น ต้อง ให้ ความ สามารถ ใน การ หา เหตุ ผล ควบคุม การ กระทํา ของ เรา.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

Why not let someone else do it?
ทําไมไม่ให้คนอื่นทํา?
Would you rather we'd let them keep him?
ปล่อยพวกเค้าไปไม่ได้หรือ
Let's multiply this first equation over here times - 1.
ลองทําดู ลองคูณสมการแรกตรงนี้ด้วยลบ 1 แล้วกัน
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
Let's all be happy
ทุกคนจะได้มีความสุข
Every time you buy an item from your account, you’ll see a message letting you know if you’re getting close to or are over your budget.
ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าจากบัญชีก็จะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณใช้จ่ายเกือบเต็มงบประมาณหรือเกินงบประมาณไปแล้ว
Let's take a walk.
ไปเดินเล่นกัน
So, the whole idea is really to let it happen by itself.
แนวคิดหลักคือการปล่อยให้ทุกสิ่ง เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
" Let's have the facts first, " insisted Mr. Sandy Wadgers.
" Let's มีข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรก" นายแซนดี้ยืนยัน Wadgers
Let me do a different color.
ขอผมใช้อีกสีนะ
Let's have lunch first.
กินมื้อเย็นก่อนดีกว่า
The apostle Paul drew attention to the value of this provision, saying: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.”
อัครสาวก เปาโล เน้น ถึง ความ สําคัญ ของ การ อธิษฐาน เมื่อ ท่าน กล่าว ว่า “อย่า กระวนกระวาย ใน เรื่อง ใด ๆ เลย แต่ จง ทูล ขอ ทุก สิ่ง ต่อ พระเจ้า ด้วย การ อธิษฐาน และ การ อ้อน วอน พร้อม กับ การ ขอบพระคุณ แล้ว สันติ สุข ของ พระเจ้า ซึ่ง เกิน ความ เข้าใจ จะ ปก ป้อง ความ คิด จิตใจ ของ ท่าน ไว้ ใน พระ เยซู คริสต์.”
Let's break up.
เราเลิกกันเถอะ...
Let me do one quick example just to show you that you don't have to kind of do this whole h of g of every time.
ขอผมทําตัวอย่างเร็ว ๆ อีกอันเพื่อให้แสดงให้ดูว่า คุณไม่ต้องหา h ของ g ทั้งหมดนี่ตลอดเวลา
Please don't let this be my punishment.
ได้โปรด อย่าให้นี่ เป็นบทลงโทษของลูก
Okay, but if you need anything you let me know.
โอเคค่ะ ถ้าต้องการอะไรก็บอกแล้วกัน
(Psalm 83:18, King James Version) In keeping with this declaration, Jesus placed great emphasis on God’s name, teaching his followers to pray: “Our Father in the heavens, let your name be sanctified.”
(บทเพลง สรรเสริญ 83: 18) เพื่อ ให้ เป็น ไป ตาม คํา แถลง นี้ พระ เยซู ทรง ให้ ความ สําคัญ มาก แก่ พระ นาม ของ พระเจ้า และ สอน สาวก ให้ อธิษฐาน ดัง นี้: “โอ พระ บิดา แห่ง ข้าพเจ้า ทั้ง หลาย ผู้ สถิต ใน สวรรค์ ขอ ให้ พระ นาม ของ พระองค์ เป็น ที่ นับถือ อัน บริสุทธิ์.”
The owner of the field said: “Let both grow together until the harvest.” —Matthew 13:25, 29, 30.
เจ้าของ นา บอก ว่า “ให้ มัน ทั้ง สอง จําเริญ ไป ด้วย กัน จน ถึง ฤดู เกี่ยว.”—มัดธาย 13:25, 29, 30.
But let me tell you about my training officer.
แต่ฉันจะเล่าเรื่องเจ้าหน้าที่ฝึกสอนของฉันให้ฟัง
Raúl let him read the Portuguese-language page in the booklet.
ราอูล ให้ ชาย คน นี้ อ่าน หนังสือ เล่ม เล็ก นี้ ใน หน้า ที่ เป็น ภาษา โปรตุเกส.
After learning what was required of her, she said: “Let’s get busy with it.”
หลัง จาก เรียน รู้ ข้อ เรียก ร้อง สําหรับ เธอ แล้ว เธอ บอก ว่า “ฉัน ต้องการ เริ่ม ทันที.”
Let's meet next time.
แล้วพบกันใหม่นะครับ
Verses 1 to 11 of Proverbs chapter 14 in the Bible book of Proverbs show that by letting wisdom guide our speech and actions, we can enjoy a measure of prosperity and stability even now.
พระ ธรรม สุภาษิต บท 14 ข้อ 1 ถึง 11 แสดง ให้ เห็น ว่า โดย การ ยอม ให้ สติ ปัญญา ชี้ นํา คํา พูด และ การ กระทํา ของ เรา เรา จะ มี ความ รุ่งเรือง และ ความ มั่นคง ใน ระดับ หนึ่ง ได้ แม้ แต่ ใน เวลา นี้.
10 “Let your kingdom come.”
10 “ขอ ให้ ราชอาณาจักร ของ พระองค์ มา เถิด” (มัดธาย 6:10, ล.
I can't let you go.
ฉันปล่อยให้เธอไปไม่ได้!

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ let ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ let

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว