Co znamená jumped v Angličtina?

Jaký je význam slova jumped v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat jumped v Angličtina.

Slovo jumped v Angličtina znamená skákat, skok, vyskočit, vyskočit, poskočit, vystřelit nahoru, přeskakovat, skok, skok, krok, seskok, přeskočení, skok, nadskočit, vzít, seskočit, přeskočit, vzít, přeskočit, přepadnout, naskočit na, přejet, skočit, zapojit se, vyjet na, bít do očí, skok do výšky, šlapat po, chňapnout příležitost za pačesy, chňapnout příležitost za pačesy, skočit do, zapojit se do, skočit do, zapojit se do, seskočit z, skákat po, svézt se, vyskočit, přeskočit přes, švihadlo, skákat přes švihadlo, ulít start, ukvapit se, vyskočit, převáděcí vodič, kombinéza, overal, skok do dálky. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova jumped

skákat

intransitive verb (leap)

He jumped up and down to warm up his body.
Poskakoval, aby se zahřál.

skok

noun (figurative (sudden rise) (přeneseně: náhlý nárůst)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The jump in stock prices surprised even the professionals.
Skok cen na burze překvapil i profesionály.

vyskočit

intransitive verb (move suddenly) (rychle vstát)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He jumped from his chair after he realized that he couldn't see the baby.
Jakmile si uvědomil, že nikde nevidí dítě, vyskočil ze židle.

vyskočit, poskočit

intransitive verb (figurative (rise suddenly) (náhle se zvýšit)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The stock jumped after the good news about the economy.
Akcie vyskočily po dobrých zprávách o ekonomice.

vystřelit nahoru

intransitive verb (figurative (prices: increase) (přeneseně: o cenách)

The gas prices jumped.
Ceny benzínu vystřelily nahoru.

přeskakovat

intransitive verb (figurative (switch often) (přeneseně: často měnit)

He jumped from one task to another.
Přeskakoval z jedné práce na druhou.

skok

noun (leap)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He crossed the puddle with a quick jump.
Rychlým skokem se dostal přes kaluž.

skok

noun (space to be leapt over) (místo určené ke skákání, na lyžích apod.)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This ski resort has several dangerous jumps.

krok

noun (informal, figurative (short trip) (přeneseně: krátká vzdálenost)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Boston is just a quick jump from Portsmouth.
Boston je jen na krok od Portsmouthu.

seskok

noun (parachuting) (s padákem)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Parachuting is fun. I've gone on three jumps.

přeskočení

noun (informal, figurative (abrupt transition) (přeneseně: rychlý přechod)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The book's jump from history to philosophy was confusing.

skok

noun (sports: events) (do dálky, do výšky)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The Olympic track and field competition includes the high jump and long jump events.

nadskočit

noun (startled movement) (leknutím apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A jump is quite a natural reaction to the sound of gunfire.

vzít

intransitive verb (checkers) (dáma: kámen)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you don't jump now, you may lose the game.

seskočit

intransitive verb (parachute) (s padákem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Yes, we plan to jump twice next week. I need to prepare my parachute.

přeskočit

transitive verb (leap over)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He jumped the puddle to avoid getting his shoes wet.
Přeskočil louži, aby si nenamočil boty.

vzít

transitive verb (checkers) (dáma: kámen)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I can't believe he jumped three of my checkers! Now I'm losing!

přeskočit

transitive verb (informal (skip) (přeneseně: vynechat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
John jumped a rank because of his bravery.

přepadnout

transitive verb (slang (attack, mug)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Three guys jumped me back in the alley and stole my money.

naskočit na

transitive verb (board a vehicle) (dopravní prostředek)

I jumped on the train going south.

přejet

transitive verb (traffic lights: fail to stop) (červenou na semaforu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Audrey was pulled over by the police after she jumped a red light.

skočit

phrasal verb, intransitive (informal (dive, leap)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Mike walked up to the edge of the swimming pool, hesitated a moment, and then jumped in.

zapojit se

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (become involved)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Fiona was listening to the argument, and couldn't resist jumping in.
Fiona naslouchala hádce a měla nutkání se zapojit.

vyjet na

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (criticize, find fault with) (neformální: vytknout)

Olivia jumped on her husband for being slow to offer the guests another drink.

bít do očí

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (be noticeable)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
It really jumps out at you.

skok do výšky

noun (sport: jumping over a high bar)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Britain won an Olympic gold medal in the high jump.

šlapat po

verbal expression (US, figurative, informal (criticize, find fault with) (přeneseně: hledat u někoho chyby)

He jumps all over his employees every time they make the slightest error.

chňapnout příležitost za pačesy

verbal expression (informal, figurative (accept opportunity) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
When my grandmother offered to take me to England, I jumped at the chance.

chňapnout příležitost za pačesy

verbal expression (informal, figurative (accept opportunity to do) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I would jump at the chance to meet my sporting hero.

skočit do

(informal (dive, leap)

He jumped in the pool and shrieked because the water was so cold.

zapojit se do

(figurative, informal (become involved)

Feel free to jump in the discussion if you have something to say.

skočit do

(dive, leap)

Roy jumped into the river to save the drowning man.

zapojit se do

(figurative (become involved)

She jumped into the conversation when she realized that they were talking about Cancun.

seskočit z

(leap from)

She was too scared to jump off the highest diving board.

skákat po

(informal (leap onto)

Please don't jump on the bed, children.

svézt se

verbal expression (figurative, informal (do [sth] because it is popular) (na vlně popularity)

If you believe in the cause, great, but don't just jump on the bandwagon.

vyskočit

(leap from hiding) (odněkud)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He jumped out from his hideout.

přeskočit přes

(leap across)

Yvonne jumped over the ticket barrier and boarded the train without paying.

švihadlo

noun (skipping rope)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The little girls were playing with a jump rope.

skákat přes švihadlo

(US (skip with a rope)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Boxers jump rope to improve their stamina and rhythm.

ulít start

verbal expression (runner: start too soon) (hovorový výraz)

The runner jumped the gun and all the runners had to return for another start.

ukvapit se

verbal expression (figurative, informal (do [sth] too soon)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Don't jump the gun; it's best to live with someone a year before getting married.

vyskočit

(leap to one's feet)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He jumped up and seized me by the hand.

převáděcí vodič

plural noun (jump leads for starting a vehicle)

Every motorist should have jumper cables and flares in their auto emergency kit.

kombinéza

noun (pilot's all-in-one garment) (letecká)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The pilot put on his jumpsuit and climbed into the cockpit for takeoff.

overal

noun (women's all-in-one garment) (dámský)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
I think I'm going to buy this jumpsuit; it's really cute!

skok do dálky

noun (athletics competition)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
It was during the Olympics that she broke the world long jump record. In high school I was on the track and field team and participated in the long jump.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu jumped v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.