Co znamená over v Angličtina?

Jaký je význam slova over v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat over v Angličtina.

Slovo over v Angličtina znamená nad, přes, přes, přes, do, přes, -, znovu a znovu, skončit, přes, přes, přebytečný, svrchní, pře-, -, pře-, vzdáleně, -, přes, -, na další straně, u nás, Přepínám., Přepínám., sada, směna, ve srovnání s, nad, nade, ohledně, během, přes, než, po, kvůli, děleno, přenést se přes, přehnat se, přejít, pominout, odeznít, ustat, překypět, přetéct, vypěnit, vybuchnout, srazit k zemi, ohromit, udivit, přetáhnout, převést, přenést se, změnit na, překontrolovat, prověřit, mračit se, mračit se, vyznít, stavit se, zastavit se, zaskočit, ovlivňovat, přejít, přestoupit, přeběhnout, přeběhnout k, zkřížit, smazat hranice, , , převést, předělat, pohádat se kvůli, svalit se, skácet se, zápolit o, hádat se, dohadovat se, převrátit se, přepnout, dělat povyk, obskakovat, uzdravit se, vzpamatovat se z, přijmout, odbýt, učinit atraktivnějším, být vyslyšen, prozkoumat, přejít k, , předat, lámat si hlavu nad, lámat si hlavu, všude, všude, úplně, zcela, úplný, naprostý, kompletní, znovu od začátku, všude, roztěkaný, po celém světě, na celém světě, všude, trápit se, trýznit se, klenout se, smlouvat, být po všem, shýbnout se, přehnout se přes, přehnout, předkloněný, hádat se o, převrhnout se, vzít, přemýšlet o, chránit, ochraňovat, vyvolat, vyzvat, odložení, přelézt přes, jít přes mrtvoly, příliš se starat, , , vychloubat se, chlubit se, naříkat, přehodit, přehodit přes, přejet přes, pokapat, být nadšený, skutálet se, bezhlavě se zamilovat, bezhlavě se zamilovat do, bezhlavě se zamilovat do, preferovat, upřednostňovat, podlézat, otočit vzhůru nohama, přeložit, namrznout, <div>dát se do toho, pustit se do toho</div><div>(<i>dokonavé sloveso, fráze</i>: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)</div>, Nech to plavat!, dát pokoj, Dej pokoj!, chlubit se, vychloubat se, přejít přes, truchlit za, , smlouvat. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova over

nad

preposition (above)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
They hung a picture over the fireplace.
Pověsili nad krb obrázek.

přes

preposition (on top of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He was carrying the bag over his shoulder.
Nesl tašku přes rameno.

přes

preposition (across)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The thief jumped over the wall and got away.
Zloděj přeskočil přes plot a utekl.

přes

preposition (covering)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
They put sheets over the furniture to protect it.
Aby ochránili nábytek, hodili přes něj prostěradlo.

do, přes

preposition (upon)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She hit him over the head and ran away.
Praštila ho do hlavy a utekla.

-

preposition (used in expressions (throughout) (Čeština nemá ekvivalent.)

You should look over the report before signing it.
Měl by sis tu zprávu projít, než ji podepíšeš.

znovu a znovu

adverb (repetitively)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She kept saying, "I can't believe it" over and over.
Znovu a znovu říkala: „Nemůžu tomu uvěřit.“

skončit

(be finished)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Is the news over yet?
Už skončily zprávy?.

přes

preposition (more than)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Over 40% of voters disapprove.
Přes 40 % voličů nesouhlasí.

přes

adverb (used in expressions (overhanging) (přečnívat)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
They sat under a tree, with branches hanging over.
Seděli pod stromem, jehož větve visely nad nimi.

přebytečný

adjective (in excess)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
If there is any food over after the party, you can take it.

svrchní

adjective (outer)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Over garments are a necessity in this cold climate.

pře-

adverb (used in expressions (covering a surface) (překrýt, přemalovat apod.)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
The walls have been painted over.

-

adverb (used in expressions (across) (Čeština nemá ekvivalent.)

They walked over to the window.
Přešli k oknu.

pře-

adverb (used in expressions (from a person to another) (převzít, předat apod.)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
Could you hand that book over to me, please?

vzdáleně

adverb (at a distance)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She lives over in the west end of the city.

-

adverb (used in expressions (upend) (Čeština nemá ekvivalent.)

He knocked the glass over and spilled wine everywhere.
Převrhl sklenici a všude se rozlilo víno.

přes

adverb (used in expressions (against)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Stop leaning over that wall!

-

adverb (used in expressions (to a place) (Čeština nemá ekvivalent.)

Come over and look at this.
Pojď sem a podívej se na tohle.

na další straně

adverb (used in expressions (overleaf)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
See over for more details.

u nás

adverb (used in expressions (staying as guests)

We've got friends over this weekend.
Tento víkend u nás přespávají kamarádi.

Přepínám.

interjection (radio: it is your turn to speak) (v rádiové komunikaci)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Nothing to report. Over.

Přepínám.

interjection (radio: done speaking) (v rádiové komunikaci)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Request to land on runway 5, over.

sada, směna

noun (cricket: sequence of balls) (v kriketu)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
A bowler is not allowed to bowl two consecutive overs.

ve srovnání s

preposition (in relation to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We have a big lead over our competitors.

nad, nade

preposition (outranking) (postavení, hodnost)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
In my new job, there's no one over me.

ohledně

preposition (authority, control)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Dad has the final say over where we go.

během

preposition (during)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The shop will be closed over the holidays.

přes

preposition (louder than) (hluk)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I couldn't hear her over the siren.

než

preposition (in preference to) (ve srovnání)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I prefer the red one over the blue.

po

preposition (by means of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
We can talk over the phone if you prefer.
Můžeme mluvit po telefonu, pokud chceš.

kvůli

preposition (concerning)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
They always argue over who gets to drive.

děleno

preposition (divided by) (matematika)

Twelve over four is three.

přenést se přes

(recovered from) (něco)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Sayeed is not yet over the loss of his mother.
Sayeed se dosud nepřenesl přes smrt své matky.

přehnat se, přejít

phrasal verb, intransitive (clouds: pass, disappear) (mraky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The clouds blew over and the sun came out.

pominout, odeznít, ustat

phrasal verb, intransitive (figurative (argument, etc.: be forgotten) (spor, hádka)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's hope that the dispute will soon blow over.

překypět, přetéct

phrasal verb, intransitive (spill over while boiling) (při vaření)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Make sure that the water in the saucepan doesn't boil over.

vypěnit, vybuchnout

phrasal verb, intransitive (figurative (argument, etc.: intensify) (přeneseně: vzteky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Tempers soon began to boil over.

srazit k zemi

phrasal verb, transitive, separable (knock to the ground)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The big dog was so excited that he ran up and bowled over the little boy.

ohromit, udivit

phrasal verb, transitive, separable (figurative, often passive (astound, amaze)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My colleagues' kindness following my car accident really bowled me over.

přetáhnout

phrasal verb, transitive, separable (sum: transfer to next column) (číslo: do jiného políčka)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Carry over the number "4" and put it at the top of the next column.

převést

phrasal verb, transitive, separable (vacation allowance: use next year) (dovolenou do dalšího období)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
My boss won't allow me to carry over my vacation time to next year so I must take holidays now.

přenést se

(be extended)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
His frustration at work carried over to his home.
Jeho frustrace z práce se přenesla i domů.

změnit na

phrasal verb, intransitive (switch)

I work until midnight for a week and then I change over to the morning shift.

překontrolovat, prověřit

phrasal verb, transitive, separable (examine, inspect)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I always check over the engine carefully before a long car journey.

mračit se

phrasal verb, intransitive (sky, weather: go cloudy) (přeneseně: obloha)

The day started fine and sunny, but by midday it began to cloud over, and by late afternoon it was raining hard.

mračit se

phrasal verb, intransitive (figurative (look suddenly serious or sad) (výraz ve tváři)

At the thought of his wife's illness his face - usually so cheerful and open - clouded over.

vyznít

phrasal verb, intransitive (figurative (message: be clear) (jasně, např. sdělení)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The Prime Minister's message came over very well in his speech.

stavit se, zastavit se, zaskočit

phrasal verb, intransitive (informal (pay a visit) (na návštěvu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you come over this evening we'll watch a movie together.

ovlivňovat

phrasal verb, transitive, inseparable (emotion: affect) (emoce)

I don't know what's come over me, but I can't stop crying. A strange feeling of joy came over me.

přejít, přestoupit

phrasal verb, intransitive (figurative (change sides) (k druhé straně)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Smith resigned from the government and came over to the opposition.

přeběhnout

phrasal verb, intransitive (change loyalties) (k nepříteli apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Woodford's disagreement with the government's immigration policy is the reason why he crossed over.

přeběhnout k

(change loyalties) (nepříteli apod.)

The senator crossed over to the opposition.

zkřížit

phrasal verb, intransitive (exchange genes) (biologicky)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The genes cross over from one chromosome to another.

smazat hranice

phrasal verb, intransitive (defy genres) (přeneseně: žánrů apod.)

The young country singer dreams of making music that will cross over and be a hit on the R&B chart.

(defy genres)

Run DMC were one of the first rap acts to cross over into the rock charts.

(music, film: appeal diversely)

The film has enough appeal to cross over to a wider audience.

převést

phrasal verb, transitive, separable (computing: transfer) (data v počítači)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The library will cut over the catalogue to its new software in September.

předělat

phrasal verb, transitive, separable (redo, do again)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The report was a mess, and the boss made me do it over.

pohádat se kvůli

(quarrel because of)

svalit se, skácet se

phrasal verb, intransitive (person: trip or slip)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He's so clumsy that he fell over his own feet.

zápolit o

phrasal verb, transitive, inseparable (have a physical struggle for)

The players fought over the loose ball.

hádat se, dohadovat se

phrasal verb, transitive, inseparable (informal, figurative (argue, quarrel)

Let's not fight over who does the dishes tonight!

převrátit se

phrasal verb, intransitive (turn upside down)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The car hit a pothole, flipped over and landed on its roof.

přepnout

(informal (change: TV channel) (mezi TV kanály)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I wasn't enjoying the film so I flipped over to the sports channel.

dělat povyk

phrasal verb, transitive, inseparable (fret trivially about)

Don't fuss over things that you can't control.
Nestresuj se kvůli něčemu, co nemůžeš ovlivnit.

obskakovat

phrasal verb, transitive, inseparable (be overly attentive to) (někoho, přen.: přehnaně se starat)

The little boy's mother fussed over him when he hurt himself.

uzdravit se

phrasal verb, transitive, inseparable (recover from)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I hope you get over your flu really quickly. By spring he had got over the virus which troubled him for much of the winter.

vzpamatovat se z

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (cease loving: [sb]) (z lásky)

It took me months to get over Jake after we broke up. He will get over her once he starts going out again.

přijmout

phrasal verb, transitive, inseparable (accept, believe: [sth] surprising)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

odbýt

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (deal with superficially) (téma apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The article merely glosses over the surface of this complex subject.

učinit atraktivnějším

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (make [sth] look better)

We'll have to encourage the media to gloss over some of the nastier issues.

být vyslyšen

phrasal verb, intransitive (informal (be received)

I hope that my speech goes over well at the meeting tonight.

prozkoumat

phrasal verb, transitive, inseparable (review in detail)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
For hours afterwards, she kept going over and over what he'd told her but it still made no sense.

přejít k

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (switch to)

I went over to another cell phone provider because I didn't like the one I had been using.
Přešla jsem k jinému telefonnímu operátorovi, protože jsem byla nespokojena s tím, kterého jsem měla předtím.

(express excessive praise, flattery to [sb])

Frank's parents are always gushing over him to their friends.

předat

phrasal verb, transitive, separable (object: give, relinquish)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The police officer persuaded Taylor to hand the knife over.

lámat si hlavu nad

(struggle with decision)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I was very unsure about whether or not to give up my job and I agonised over the decision for weeks.

lámat si hlavu

verbal expression (struggle with decision)

The tickets were expensive, so I agonized over going on the trip for months.
Lístky byly velice drahé, tak jsem si několik měsíců lámal hlavu, jestli mám jet.

všude

adverb (informal (everywhere)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I've looked all over but still can't find my keys.

všude

adverb (over whole surface)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Oil from the site of the wrecked tanker is now spreading all over.

úplně, zcela

adverb (figurative, informal (in every respect, characteristic)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He forgot to turn up for his own wedding? That's him all over!

úplný, naprostý

adjective (thorough, complete)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Jack gave the bike an all-over check.

kompletní

adjective (tan, massage: over whole body) (masáž apod.)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Mandy would like to have an all-over tan.

znovu od začátku

adverb (once more, from the beginning)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Oh no! I forgot the cake was in the oven and now it's burnt; I'll have to do it over again.

všude

expression (informal (in many places)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
There is dust all over the place; I really need to clean house!

roztěkaný

expression (figurative, informal (not focused)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I have been very distracted lately; my thoughts are all over the place.

po celém světě, na celém světě

expression (in many countries)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Santa Claus is known all over the world.

všude

adverb (figurative (everywhere)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Luke had searched all over the world, but there was no sign of Naomi.

trápit se, trýznit se

(worry)

Christine anguished over the low grade she received on her math exam.
Christine se trápila špatnou známkou z testu z matematiky.

klenout se

(form an arc over) (do oblouku)

Stately elm trees arched over the boulevard.
Mohutné jilmy se klenuly nad bulvárem.

smlouvat

(haggle over price)

The two farmers went back and forth bargaining over the cow.
Farmáři dlouho smlouvali o ceně krávy.

být po všem

verbal expression (informal (be finished, ended) (skončit)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The battle was all over in less than three hours.

shýbnout se

(lean forward)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
James dropped his pen, so he bent over to pick it up.

přehnout se přes

(lean over) (plot apod.)

Sam bent over the fence to try to reach the ball which had landed in his neighbour's garden.

přehnout

(fold)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He bent over the corner of the page to mark his place in the book.
Přehnul růžek stránky, aby věděl, kde skončil.

předkloněný

adjective (person: doubled over)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He was bent over in agony.

hádat se o

(quarrel about)

My brother and I often bicker over which TV channel we want to watch.

převrhnout se

(topple by blowing) (větrem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A strong wind had blown over several plant pots.

vzít

(carry or take: to a given place)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I will bring the car over to your house if you drive me home afterwards.

přemýšlet o

(think too much about) (příliš)

There is no point in brooding over things that have happened in the past. Jamie has been brooding about the outcome of last night's football game all morning.
Nemá smysl přemýšlet o věcech, které se již staly.

chránit, ochraňovat

(figurative (children: protect) (děti)

Shirley's mom broods over her family like a mother hen.

vyvolat, vyzvat

transitive verb (invite, beckon) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We called her over to our table to join us.

odložení

noun ([sth] postponed, extended)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

přelézt přes

(clamber across)

Even if you manage to climb over the prison fence, the dogs will be waiting on the other side.

jít přes mrtvoly

(figurative (be ruthless, ambitious) (přen.: neohlížet se na ostatní)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
You have to climb over people to get what you want in this business.

příliš se starat

intransitive verb (figurative (fuss in a maternal way) (o dítě)

Patricia clucked over the sick little boy.

(figurative (baby: admire fondly)

Brandy cooed over the new baby.

(figurative (admire [sth])

The girls all cooed over Belinda's new designer bag.

vychloubat se, chlubit se

(figurative, informal (brag about)

Steve is crowing about his perfect test score.
Steve se chlubí svým perfektním výsledkem v testu.

naříkat

(figurative (mourn, lament)

There is no point in crying about a situation you cannot change.
Nemá cenu naříkat nad věcmi, které nemůžeš změnit.

přehodit

(hang, let fall on) (látku přes něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Helen draped her coat over the back of the chair.
Helen si přehodila kabát přes opěradlo židle.

přehodit přes

(arrange carefully) (látku)

The organizer draped the fabric over the lectern.
Organizátor přehodil látku přes řečnický pult.

přejet přes

(vehicle: go on top of [sth])

The driver slowly drove over the loose gravel.

pokapat

transitive verb (figurative (liquid: pour lightly) (při vaření)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ben drizzled balsamic vinegar over the basil leaves.
Ben listy bazalky pokapal balzámovým octem.

být nadšený

(show enthusiasm)

Arthur came home from the science museum enthusing about the new mineral exhibit.

skutálet se

verbal expression (tumble)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Alex fell head over heels down the mountainside.
Skutálel se dolů ze svahu.

bezhlavě se zamilovat

verbal expression (figurative (fall in love)

After knowing him for just two weeks I'd fallen head over heels.

bezhlavě se zamilovat do

verbal expression (figurative (fall in love)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

bezhlavě se zamilovat do

verbal expression (figurative (fall in love) (do někoho)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

preferovat, upřednostňovat

(prefer)

It's not unusual for parents to favor one child over the others.

podlézat

(ingratiate yourself with [sb]) (hovorový výraz)

I hate the way everyone fawns over her because she's a celebrity.

otočit vzhůru nohama

(turn upside down) (přeneseně)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Marie flipped her notebook over when Roger tried to see what she was writing. When turning out a jelly, hold the plate over the mould before flipping it over.

přeložit

(bend [sth] onto itself) (přes sebe)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

namrznout

(be covered by frost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

<div>dát se do toho, pustit se do toho</div><div>(<i>dokonavé sloveso, fráze</i>: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)</div>

verbal expression (informal (do the unpleasant task now) (něčeho nepříjemného)

It's best to get it over with now, rather than leave it to the last minute.

Nech to plavat!

interjection (slang (stop making a fuss! forget about it!) (hovorový výraz)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
So he left you--get over it! There are plenty of better men out there anyway.

dát pokoj

verbal expression (UK, slang (stop doing [sth]) (hovorový výraz)

Give over arguing! You're giving me a headache!

Dej pokoj!

interjection (UK, slang (stop, desist) (hovorový výraz)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Give over - he's not as bad as that!

chlubit se, vychloubat se

(brag)

Miller was gloating over his victory against Lawson.

přejít přes

(cross) (něco)

If you want to get to the other side of the river, you need to go over the bridge. I'm just going over the road to see Mr Davison.

truchlit za

(mourn [sb]'s death) (něčí smrt)

A year on, Fred is still grieving over the loss of his wife.

(liquid: flood over [sth])

When the dam broke, water gushed over the valley below.

smlouvat

(bargain for [sth]) (o cenu)

The buyer and seller were haggling over the price of the house for a week.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu over v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova over

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.