Co znamená just v Angličtina?

Jaký je význam slova just v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat just v Angličtina.

Slovo just v Angličtina znamená těsně, právě, jen, zkrátka, bezprostředně, přesně, spravedlivý, spravedlivý, poctivý, oprávněný, spravedlivý, přesný, rozumný, legitimní, naprosto, být celý on, být celá ona, trošku, trochu, trošku, trochu, víceméně, přes ulici, za rohem, na spadnutí, právě když, stejně jako, , jen proto, že, proto, jen tak, těsně předtím než, dostat, co zaslouží, dostat, co zaslouží, prostě udělej, Prostě to udělej!, tak akorát, tak akorát, právě tady, zde nedávno, jen si představ, jen pro případ, jen pro případ, právě včas, Dělám si srandu!, podobný jako, celý on, jen tak, právě teď, nyní, jen jednou, dokonalý, perfektní, dokonale, perfektně, dokonalý, ideální, dokonale, ideálně, přesně naopak, přesně opačný, přesto, úplně stejný, to pravé, to pravé ořechové, právě v ten okamžik, to jsem přesně potřeboval, sotva, právě. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova just

těsně

adverb (by a slim margin)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He just missed the bus.
Těsně mu ujel autobus.

právě

adverb (a short time before)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You want another cup of tea? I've just made you one!
Chceš ještě čaj? Právě jsem ti udělal další hrnek.

jen, zkrátka

adverb (only, merely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I just want a straight answer. Nothing more.
Chci jen jasnou odpověď, nic víc.

bezprostředně

adverb (immediately, shortly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Imran recalls hearing a loud bang just prior to crashing his car.
Imran si vzpomíná, že slyšel hlasitou ránu bezprostředně předtím, než s autem naboural.

přesně

adverb (precisely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
That's just what I'm looking for.
To je přesně to, co hledám.

spravedlivý

adjective (fair, rightful)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Their punishment was harsh, but just.
Jejich trest byl přísný, ale spravedlivý.

spravedlivý

adjective (impartial)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He is considered a just judge.

poctivý

adjective (righteous)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He who is just shall live in peace.

oprávněný

adjective (legitimate)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She has just cause for complaint.

spravedlivý

adjective (equitable) (nikomu nenadržující)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
He was just in handing out punishments.

přesný

adjective (dated (accurate)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Her account gives a just impression of events.

rozumný

adjective (guided by reason)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Her argument was just, but I'm still not convinced.

legitimní

adjective (lawful)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
She has just title to the property.

naprosto

adverb (positively)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I just love this film!

být celý on, být celá ona

verbal expression (informal (be typical, expected of [sb]) (neformální: být něco pro někoho typické)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
It's just like Alice to lock herself out of her own hotel room.

trošku, trochu

adverb (informal (slightly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
He has seemed to move just a bit to the left.

trošku, trochu

noun (informal (a small amount)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Please, just give me a bit of sugar.

víceméně

adverb (more or less)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Well, I think that just about covers it, so let's end this discussion here.

přes ulici

adverb (on the opposite side of the road)

My in-laws moved in just across the street, which is handy for babysitting.

za rohem

adverb (in the next street)

The post office is just around the corner.

na spadnutí

adverb (figurative (waiting to happen)

For every "safe" nuclear reactor, there is a disaster just around the corner.

právě když

conjunction (at the moment when)

The telephone rang just as I was getting into my bath.

stejně jako

conjunction (in the same way that)

Just as you have rights, so too you have responsibilities.

expression (informal (fortunate)

It's just as well I retired before they changed all the duties of my job.

jen proto, že

conjunction (for the sole reason that)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Just because she said something rude to you, doesn't mean you should be rude back. I love you just because you're you.

proto

expression (avoiding explanation)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
"Why did you do that?" "Just because."

jen tak

expression (for no specific reason)

Paul bought me flowers just because.

těsně předtím než

preposition (a moment prior to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I like to have a hot bath just before I go to bed.

dostat, co zaslouží

plural noun (deserved punishment)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
I'd say getting stung by a bee is your just deserts for getting too near the hive.

dostat, co zaslouží

verbal expression (receive deserved punishment)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
A cheating boyfriend got his just deserts when his three girlfriends joined together to confront him.

prostě udělej

verbal expression (take action) (důraz)

Don't argue with me, just go upstairs and tidy your room!

Prostě to udělej!

interjection (take action, do not hesitate)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Don't procrastinate over the possible consequences, just do it!

tak akorát

adverb (barely sufficiently)

We have just enough supplies for ourselves. We can't afford to take on anyone else.

tak akorát

noun (precisely sufficient amount)

There is just enough sugar for my coffee tomorrow.

právě tady

adverb (in this exact spot)

The man was attacked just here, next to the bus-stop.

zde nedávno

adverb (here recently)

I was just here last week when I was visiting Helen.

jen si představ

interjection (informal (picture, envisage)

Just imagine how surprised everyone will be to see you again!

jen pro případ

conjunction (if it should happen that)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You should take an umbrella just in case it rains.

jen pro případ

adverb (for this eventuality)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
They may ask for some kind of ID, so take your passport just in case.

právě včas

expression (almost too late)

The paramedics arrived just in time. You got here just in time, you almost missed all the fun.

Dělám si srandu!

interjection (informal (I was only joking!)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
"Just kidding!" he exclaimed, after pretending to have left the document on the train.

podobný jako

preposition (informal (very similar to)

Amy has got a pair of shoes just like yours.

celý on

preposition (informal (typical of: [sb]) (pro něj typické)

Just like Henry to be late on his own wedding day!

jen tak

adverb (informal (suddenly)

One minute Lucy was here, then she disappeared – just like that!

právě teď

adverb (informal (a moment ago) (před malou chvílí)

Colin was here just now – perhaps he's gone to get something from his office.

nyní

adverb (informal (at this moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I'm busy just now – could you possibly come back later?

jen jednou

adverb (informal (one time only)

Just once, I wish you would ask politely. I'll make an exception just once.

dokonalý, perfektní

adjective (informal (perfect)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Those curtains would be just right for the living room.

dokonale, perfektně

adverb (informal (perfectly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Joan has a talent for roasting the potatoes just right.

dokonalý, ideální

adjective (informal (perfect, exact)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
Personally, I like steak when it is just so.

dokonale, ideálně

adverb (informal (exactly, perfectly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The chef cooked the chicken just so.

přesně naopak

adverb (informal (on the contrary)

You did just the opposite of what I advised.

přesně opačný

adjective (informal (completely unalike)

She is just the opposite of her sister.

přesto

adverb (informal (even so)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Although Davina probably won't mind, just the same we ought to ask her before we borrow her bike.

úplně stejný

adjective (informal (exactly alike)

Are those new boots? Ed has a pair that are just the same.

to pravé

adjective (exactly what is needed) (přesně to, co je třeba)

If you're stuck for something to listen to, I've got just the thing: this excellent new jazz album.

to pravé ořechové

expression (figurative (exactly what is wanted)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
A cup of tea is just the ticket right now.
Šálek čaje by teď byl to pravé ořechové.

právě v ten okamžik

adverb (at that moment)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
She got into bed, but just then the telephone rang.

to jsem přesně potřeboval

noun (figurative, informal ([sth] needed and welcomed)

A week's holiday in the sun was just what the doctor ordered.

sotva

adverb (by slight margin) (hned po)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
She won the race, but only just.

právě

adverb (very recently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I have only just begun to learn French; I'm on lesson three.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu just v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova just

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.