are ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า are ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ are ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า are ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง คือ, อาร์, เป็น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า are

คือ

verb

อาร์

noun (metric unit of area)

Persian physician Ar-Rāzī (left), and British physician Edward Jenner (right)
อาร์-ราซี แพทย์ชาวเปอร์เซีย (ซ้าย) และเอดเวิร์ด เจนเนอร์ แพทย์ชาวอังกฤษ (ขวา)

เป็น

verb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

When that happens, the ladies who are serving you now will return to their original duties.
พอถึงตอนนั้น นางที่คอย รับใช้ท่านอยู่ต้องกลับไปทํางานที่เดิมครับ
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
What are you gonna do?
จะทําอะไรน่ะ?
Food, water, shelter, medical care, and emotional and spiritual support are provided as soon as possible
จัด หา สิ่ง จําเป็น ให้ เร็ว ที่ สุด เท่า ที่ จะ เป็น ไป ได้ เช่น อาหาร น้ํา ที่ พัก อาศัย การ รักษา พยาบาล รวม ทั้ง ช่วย ปลอบโยน และ ช่วย พี่ น้อง ให้ สามารถ กลับ ไป ประชุม ไป ประกาศ ได้ อีก
Who are you?
ใครคะ คุณเป็นใคร?
Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”
น่า ยินดี ที่ อาการ ของ อิงเกอร์ ดี ขึ้น และ เรา สามารถ เข้า ร่วม การ ประชุม คริสเตียน ที่ หอ ประชุม ราชอาณาจักร อีก ครั้ง หนึ่ง.”
Our guide tells us that oak barrels are used mainly in the production of still wines, whereas smaller metal barrels are used in the preparation of sparkling wines.
มัคคุเทศก์ บอก เรา ว่า ส่วน ใหญ่ แล้ว ถัง ไม้ โอ๊ก จะ ใช้ ใน การ ผลิต ไวน์ ธรรมดา ใน ขณะ ที่ ถัง โลหะ ซึ่ง มี ขนาด เล็ก กว่า ใช้ ใน การ เตรียม ไวน์ ชนิด มี ฟอง.
Afterward, they are peeled by machine, classified according to size, and cut into slices for use in button manufacturing.
หลัง จาก นั้น ใช้ เครื่อง มือ กะเทาะ เปลือก แยก คัด ขนาด และ หั่น เป็น ชิ้น บาง ๆ เพื่อ นํา ไป ผลิต เป็น กระดุม.
And that moment is right now, and those moments are counting down, and those moments are always, always, always fleeting.
ช่วงเวลาเหล่านั้นคือตอนนี้ และมันก็กําลังนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆ และช่วงเวลาเหล่านั้นมันกําลังเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว
Exactly how much blood are you two comfortable with?
ต้องให้มีการเสียเลือดเท่าไหร่ พ่อกับแม่ถึงจะพอใจกันครับ
Are you not worth more than they are?”
เจ้า ทั้ง หลาย มี ค่า มาก กว่า พวก มัน มิ ใช่ หรือ?”
So what are you doing?
แล้วนายกําลังทําอะไรล่ะ?
Are you gonna arm up baby bump over here?
อะไร นายจะให้คนท้องแก่นั่นถือปืนหรอ
Not only has the consumption of alcohol in Germany tripled since 1950 but as the center further estimates, some 2.5 million persons are in need of treatment for alcohol abuse.
กล่าว กัน ว่า หลัง จาก ที่ เผา ด้วย อุณหภูมิ ราว ๆ 1,000 ถึง 2,000 องศา เซลเซียส แล้ว อิฐ เหล่า นั้น “ถูก หลัก สุขอนามัย ไม่ แพ้ อิฐ ธรรมดา.”
Poor people are tough, you know.
แกรู้มั้ย, คนห่วยนี่แหละแข็งแกร่ง
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
What are you doing?
นี่คุณมาทําอะไร
Everyone, stay where you are and remain calm.
ทุกคนอยู่กับที่ พยายามอย่าแตกตื่น
Our discerning what we ourselves are can help us to have God’s approval and not be judged.
การ พิจารณา ดู ว่า ตัว เรา เป็น อย่าง ไร นั้น อาจ ช่วย เรา ให้ เป็น ที่ ยอม รับ ของ พระเจ้า และ ไม่ ถูก พิพากษา.
“... ’And yet,’ Elder Nash noted, ‘you are smiling as we talk.’
“... ‘แต่’ เอ็ลเดอร์แนชสังเกต ‘คุณก็ยังยิ้มได้ขณะที่เราพูดคุยกัน’
1 Are you acquainted with anyone who has become inactive?
1 คุณ รู้ จัก พี่ น้อง คน ใด ไหม ที่ เลิก ประกาศ?
Are you gonna eat wearing your clean white coat?
คุณจะทานข้าวทั้งชุดกราวด์อย่างนี้เหรอครับ
Some, such as those dealing with love, a fruit of the spirit, are heartfelt.
บาง เพลง เช่น เพลง ที่ เกี่ยว ข้อง กับ ความ รัก ซึ่ง เป็น ผล อย่าง หนึ่ง แห่ง พระ วิญญาณ เป็น เพลง ที่ กระทบ หัวใจ.
I heard not too long ago that you are the first Korean to be on the cover of 3 international economic magazines.
ได้ยินมาว่า เมื่อไม่นานนี้คุณเป็นนักธุรกิจเกาหลีคนแรกที่ได้ขึ้น& lt; BR& gt; ปกนิตยสารเศรษฐกิจถึง 3 ฉบับ
Where are you from?
ลูกใครน่ะ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ are ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ are

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว