get ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า get ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ get ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า get ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ได้รับ, ได้, รับ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า get

ได้รับ

verb (receive)

ได้

verb

รับ

verb (receive)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.
และเราต้องการเงินที่จะทดลองกับมัน เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นพร้อม
I want you to do a blood count, an EEG, and if they're negative, get them MRIs.
ฉันต้องการให้คุณตรวจเลือด วัดคลื่นสมอง และถ้ามันเป็นลบ พวกเขาควรทํา MRT
I get it.
ฉันเข้าใจแล้ว
You need to get the spleen outta there.
คุณต้องเอาม้ามออกมา
I said get the fuck outta my car!
กูบอกให้ไสหัวออกไปจากรถกู
Well, you're gonna get your old life back.
คุณกําลังจะได้ชีวิตคุณคืนแล้วนะ
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
But if you want a relationship, so do you get one.
แต่ถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ ไปหาสิ่งนี้มา
How was she to broach the subject of getting legally married?
เธอ จะ เริ่ม พูด เรื่อง การ ทํา ให้ ชีวิต สมรส ถูก ต้อง ตาม กฎหมาย อย่าง ไร?
Without rotation, they'll be in full gravity before they get to the command module.
พวกเขาจะอยู่ในแรงโน้มถ่วง เต็ม ก่อนที่พวกเขาจะได้รับการ โมดูลคําสั่ง
If he's getting these readings on the web, his next inspiration could come from anywhere.
ถ้าเขาอ่านพวกมันจอกในเว็บ แรงบันดาลใจต่อไปของเขาอาจมาจากที่ไหนก็ได้
You convince them to get word.
คุณก็ทําให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ข่าว
Focus all of your time and attention on the kids who are on the bubble, the so-called "bubble kids" -- kids where your intervention can get them just maybe over the line from failing to passing.
ที่ปรึกษาแนะให้ครูทุ่มเทเวลาและสมาธิทั้งหมด ไปกับเด็กที่อยู่บนฟองสบู่ เด็กที่เรียกกันว่า เด็กฟองสบู่ -- เด็กที่การกระทําของครู อาจช่วยพยุงให้พวกเขาข้ามเส้น จากสอบตกเป็นสอบผ่าน
304 37 Should I Get Baptized?
304 37 ฉัน ควร รับ บัพติสมา ไหม?
Every time you buy an item from your account, you’ll see a message letting you know if you’re getting close to or are over your budget.
ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าจากบัญชีก็จะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณใช้จ่ายเกือบเต็มงบประมาณหรือเกินงบประมาณไปแล้ว
Don't get my son involved in this dirty mess.
อย่าให้ลูกชายฉัน ต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่อง สกปรกๆอย่างนี้.
Get what?
เก็บอะไร?
Get everybody.
รับทุกคน
You know, I think I'm just gonna go get my supervisor right now.
นายรู้ไหม ฉันต้องไป บอกเจ้านายฉัน ตอนนี้แล้วล่ะ
We gotta get below deck.
เราน่าจะลงไปใต้ท้องเรือนะ
Yeah, the passengers are already getting better.
ใช่ ผู้โดยสารกําลังอาการดีขึ้น
“Even though I don’t get presents on my birthday, my parents still buy me gifts on other occasions.
“ถึง ผม จะ ไม่ ได้ รับ ของ ขวัญ ใน วัน เกิด คุณ พ่อ คุณ แม่ ก็ ซื้อ ของ ขวัญ ให้ ผม ใน โอกาส อื่น.
We go across here, we can get to the same place in 10 minutes.
เราลัดไปตรงนี้ เราจะไปถึง ที่เดียวกันใน 10 นาที
I just need to get ready.
ฉันขอโทษ ลอว์เรน ฉันนึกว่า..

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ get ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ get

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว