go ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า go ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ go ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า go ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ไป, หมากล้อม, โกะ, เสด็จ, หมากล้อม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า go

ไป

verb (to move from a place to another that is further away {{jump|t|move|s|a)

หมากล้อม

noun (board game)

โกะ

noun (board game)

Go is considered to be a particularly psychologically revealing game.
โกะ เป็นเกมส์ที่สามารถ แสดงผลทางจิตวิทยาโดยเฉพาะ

เสด็จ

verb noun adverb

Daeso will go into town to check the public sentiment soon.
เมือ่ไหร่ก็ตามที่องค์ชายแดโซเสด็จออกจากวัง เราจะตามเขาไป

หมากล้อม

noun (Go (board game)

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
I know where this is going. Yep!
ผมรู้เลยว่ามันจะมาแนวไหน ใช่เลย!
I'm going alone.
ฉันจะไปคนเดียว
First, go to the police.
หนึ่ง คือไปหาตํารวจ
So we're going to need 2 tens.
เราตอ้งการ 2 สิบ.
I'll go back to the lab and say, we need teachers.
ผมกลับไปที่แล็บและบอกว่า เราจําเป็นต้องมีครู
Immediately go to the " shrimp on the Barbie " thing.
ทันใดนั้นก็พูดถึงพวก shrimp on the Barbie น่ะ
The breeze is going to give me pneumonia.
อาการเย็นจะทําให้ฉันเป็นปอดบวม.
A Conversation With a Neighbor —Do All Good People Go to Heaven?
การ สนทนา กับ เพื่อน บ้าน—คน ดี ทุก คน ไป สวรรค์ ไหม?
Where's the computer going?
คอมพิวเตอร์จะถูกส่งไปที่ไหน?
Hey, where are you going?
เฮ้ นายกําลังจะไปไหน
Go away!
ไปให้พ้น
Go Forward and Serve
ออกไปและรับใช้
“There is no work nor devising nor knowledge nor wisdom in Sheol [the grave], the place to which you are going.”—Ecclesiastes 9:10.
“ไม่ มี การ งาน หรือ โครงการ หรือ ความ รู้ หรือ สติ ปัญญา ใน เชโอละ [หลุม ฝัง ศพ] ที่ เจ้า จะ ไป นั้น.”—ท่าน ผู้ ประกาศ 9:10, ล. ม.
He's going home.
ปล่อยเขากลับ้านไปซะ
What's going on with that, anyway?
เเล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นละ?
You know, I think I'm just gonna go get my supervisor right now.
นายรู้ไหม ฉันต้องไป บอกเจ้านายฉัน ตอนนี้แล้วล่ะ
Tummy issues? She's not going to like me.
เธอต้องไม่ชอบฉันแน่ ฉันมันขี้แพ้
Kane'll walk away scat-free, and you'll go away for life.
เคนจะเดินออกไปไปซิฟรี, คุณจะหายไปในชีวิต
We go across here, we can get to the same place in 10 minutes.
เราลัดไปตรงนี้ เราจะไปถึง ที่เดียวกันใน 10 นาที
6:2) The newly enthroned King was told: “Go subduing in the midst of your enemies.”
6:2) พระ ยะโฮวา ตรัส กับ กษัตริย์ ที่ เพิ่ง ขึ้น ครอง ราชย์ ผู้ นี้ ว่า “จง ออก ไป ปราบ ปราม ท่ามกลาง ศัตรู ของ เจ้า.”
Or would he leave the 99 sheep in a safe place and go looking for just the one?
หรือ เขา จะ ละ แกะ 99 ตัว ไว้ ใน ที่ ปลอด ภัย และ ไป ตาม หา แกะ ตัว เดียว นั้น?
Go away.
ไปให้พ้น
Chuck, I have to go.
ชัค ฉันต้องไป
Why don't you go home now, Chef?
กลับบ้านเเถอะค่ะ, เชฟ

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ go ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ go

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว