brother ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า brother ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ brother ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า brother ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง พี่ชาย, น้องชาย, ภราดร หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า brother

พี่ชาย

noun (male sibling)

I thought he was my brother.
ฉันคิดว่าเขาเป็นพี่ชายของฉัน

น้องชาย

noun (male sibling)

My younger brother is watching TV.
น้องชายของฉันกําลังดูทีวี

ภราดร

noun (male sibling)

I have an e-mail list of the members of the Brothers of Awareness.
ฉันได้รายชื่ออีเมล์ของพวก ภราดรแห่งการเฝ้าระวัง

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
I know my brother was a good man.
ผมรู้ว่าน้องชายผมเป็นคนดี
“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you do that this tested quality of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.
พี่ น้อง ของ ข้าพเจ้า จง ถือ ว่า เป็น ความ ยินดี ทั้ง สิ้น เมื่อ ท่าน ทั้ง หลาย เผชิญ กับ การ ทดลอง ต่าง ๆ เพราะ อย่าง ที่ ท่าน ทั้ง หลาย รู้ อยู่ ว่า คุณภาพ ของ ความ เชื่อ ของ ท่าน ที่ ผ่าน การ ทดสอบ แล้ว ทํา ให้ เกิด ความ อด ทน.”—ยาโกโบ 1:2, 3, ล. ม.
4:4-6) Jehovah’s spirit and blessings are linked to the one association of brothers that God is using.
4:4-6) พระ วิญญาณ และ พระ พร ของ พระ ยะโฮวา มี อยู่ ใน สังคม พี่ น้อง ที่ พระเจ้า กําลัง ใช้ อยู่ นี้ เพียง สังคม เดียว เท่า นั้น.
Someday all who live on earth will be brothers and sisters, united in worship of the true God and Father of all.
วัน หนึ่ง ข้าง หน้า ทุก คน ที่ ดํารง ชีวิต บน แผ่นดิน โลก จะ เป็น พี่ น้อง กัน มี เอกภาพ ใน การ นมัสการ พระเจ้า องค์ เที่ยง แท้ และ พระ บิดา ของ เรา ทุก คน.
Hence, Paul’s final exhortation to the Corinthians is as appropriate today as it was two thousand years ago: “Consequently, my beloved brothers, become steadfast, unmovable, always having plenty to do in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58.
ฉะนั้น คํา หนุน ใจ ใน ตอน ท้าย สุด ที่ เปาโล ให้ แก่ ชาว โกรินโธ จึง เหมาะ อย่าง ยิ่ง สําหรับ ทุก วัน นี้ เช่น เดียว กับ เมื่อ สอง พัน ปี ที่ แล้ว ที่ ว่า “เหตุ ฉะนั้น พี่ น้อง ทั้ง หลาย ที่ รัก ของ ข้าพเจ้า, ท่าน ทั้ง หลาย จง ตั้ง มั่นคง อยู่, อย่า สะเทือน สะท้าน จง กระทํา การ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้ บริบูรณ์ ทุก เวลา. ด้วย ว่า ท่าน ทั้ง หลาย รู้ ว่า, โดย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า นั้น การ ของ ท่าน จะ ไร้ ประโยชน์ ก็ หา มิ ได้.”—1 โกรินโธ 15:58.
Luckily for me and my little brother, it had a happy ending.
โชคดีของผมและน้องชายของผม มันมีตอนจบที่มีความสุข
But the problem was not that he needed what his brother had.
แต่ ปัญหา นั้น มิ ใช่ ว่า เขา มี ความ จําเป็น ใน สิ่ง ของ ที่ พี่ ชาย ของ เขา มี อยู่ นั้น หรอก.
Since 1986 the team at the clinic has been operating on our brothers without blood.
ตั้ง แต่ ปี 1986 กลุ่ม ศัลยแพทย์ ที่ คลินิก นั้น ได้ ผ่าตัด พี่ น้อง ของ เรา โดย ไม่ ใช้ เลือด.
Remember that singing and praying with our brothers at congregation meetings is part of our worship.
อย่า ลืม ว่า การ ร้อง เพลง และ อธิษฐาน กับ พี่ น้อง ของ เรา ณ การ ประชุม ที่ ประชาคม เป็น ส่วน แห่ง การ นมัสการ ของ เรา.
During one lunch break, however, Brother Joseph Rutherford, who had oversight of the work at the time, asked to speak with me.
อย่าง ไร ก็ ตาม ระหว่าง พัก กิน อาหาร กลางวัน บราเดอร์ โจเซฟ รัทเทอร์ฟอร์ด ผู้ ดู แล กิจการ สมัย นั้น ขอ พูด กับ ผม.
Her screwup brother.
พี่ชายตัวอันตรายของแม่
7 Yea, I would tell you these things if ye were capable of hearkening unto them; yea, I would tell you concerning that awful ahell that awaits to receive such bmurderers as thou and thy brother have been, except ye repent and withdraw your murderous purposes, and return with your armies to your own lands.
๗ แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะบอกท่านถึงเรื่องเหล่านี้หากท่านจะสามารถรับฟังมัน; แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าจะบอกท่านเกี่ยวกับนรกกอันน่าพรั่นพรึงที่คอยรับฆาตกรขเช่นที่ท่านและพี่ชายของท่านเป็นอยู่, เว้นแต่ท่านจะกลับใจและเลิกล้มจุดประสงค์อันเป็นฆาตกรรมของท่าน, และกลับไปพร้อมด้วยกองทัพของท่านไปสู่ผืนแผ่นดินของท่านเอง.
Is your ex's brother.
พี่ชายของแฟนเก่าเธอ
No, I watched my brother chopping wood.
ไม่มีฉันดูพี่ชายของฉัน ไม้สับ
This was a very difficult time for Mother not only because Father was absent but also because she knew that my younger brother and I would soon face the test of neutrality.
ช่วง นั้น เป็น เวลา ที่ แม่ ประสบ ความ ยุ่งยาก ลําบาก มาก ไม่ ใช่ เพียง แต่ ขาด พ่อ เท่า นั้น แต่ เพราะ แม่ รู้ ว่า ใน ไม่ ช้า ผม และ น้อง ชาย ต้อง เผชิญ การ ทดสอบ ความ เป็น กลาง.
What happened to Cain when God called him to account for murdering his brother Abel?
เกิด อะไร ขึ้น กับ คายิน เมื่อ พระเจ้า ทรง เรียก เขา มา ให้ การ เนื่อง จาก ได้ ฆ่า เฮเบล น้อง ชาย ของ เขา?
“If our Portuguese brothers can live there and serve Jehovah faithfully, why can’t we?” João said.
ชาเวา พูด ว่า “ถ้า พี่ น้อง ชาว โปรตุเกส อยู่ ที่ นั่น ได้ และ ยัง คง รับใช้ พระ ยะโฮวา อย่าง ซื่อ สัตย์ ทําไม เรา จะ อยู่ ไม่ ได้?”
You took my brother away from me.
นายพรากพี่ชายฉันไป
What illustrates Paul’s desire to be with the brothers, and why did he want to be with those of like faith?
อะไร แสดง ให้ เห็น ว่า เปาโล ปรารถนา จะ อยู่ กับ พี่ น้อง และ เหตุ ใด ท่าน ต้องการ อยู่ กับ คน ที่ มี ความ เชื่อ เหมือน ท่าน?
But despite her steadily increasing volume, both she and the four brothers became ever more frustrated.
แต่ เมื่อ เธอ เพิ่ม เสียง ให้ ดัง ขึ้น ทั้ง เธอ เอง และ พี่ น้อง ชาย ทั้ง สี่ ก็ ยิ่ง ข้องขัดใจ มาก ขึ้น.
Brother Scheider was used mightily by Jehovah to reorganize the preaching activity in Poland, resuming many of his former responsibilities.
บราเดอร์ ไชเดอร์ ถูก พระ ยะโฮวา ใช้ อย่าง เต็ม ที่ ใน การ จัด ระบบ กิจกรรม การ ประกาศ ใหม่ ใน โปแลนด์ เขา กลับ ไป รับ หน้า ที่ รับผิดชอบ หลาย อย่าง ที่ เคย ทํา อยู่ ก่อน.
Such persons were to be marked, and there was to be no fraternizing with them, although they were to be admonished as brothers.
ต้อง หมาย บุคคล ดัง กล่าว ไว้ และ ต้อง ไม่ มี การ สนิทสนม ฉัน พี่ น้อง กับ เขา ถึง แม้ ตักเตือน เขา ฐานะ เป็น พี่ น้อง ก็ ตาม.
Showing love for their mother as well as appreciation for the value of missionary work, the younger brother said: “I have a family and children now.
โดย แสดง ความ รัก ต่อ แม่ อีก ทั้ง ความ หยั่ง รู้ คุณค่า ของ งาน มิชชันนารี น้อง ชาย พูด ว่า “ตอน นี้ ผม มี ครอบครัว และ ลูก ๆ.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ brother ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ brother

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว