put ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า put ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ put ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า put ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง วาง, ตั้ง, ลง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า put

วาง

verb (To place something somewhere)

Then I put two cups of water near them to help keep the “nest” humid.
แล้ว ผม วาง น้ํา สอง ถ้วย ไว้ ใกล้ ๆ เพื่อ ช่วย ทํา ให้ รัง มี ความ ชื้น.

ตั้ง

verb

ลง

adjective

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

However, because Mercator had included in his book Luther’s protest against indulgences in 1517, Chronologia was put on the Catholic Church’s index of prohibited books.
อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง จาก เมอร์เคเตอร์ ได้ นํา ข้อ คัดค้าน ของ ลูเทอร์ เกี่ยว กับ การ ขาย ใบ ลด โทษ บาป ใน ปี 1517 ไป ใส่ ไว้ ใน หนังสือ เล่ม นี้ โครโนโลเกีย จึง ถูก ใส่ ไว้ ใน ราย ชื่อ หนังสือ ต้อง ห้าม ของ คริสตจักร คาทอลิก.
So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.
ดัง นั้น เรา จึง ตั้ง เต็นท์ กลางแจ้ง ใน บริเวณ ไร่ ของ ผู้ สนใจ คน หนึ่ง.
So I guess he, I don't know, he couldn't have been the person who put the poison and J- Cub's drink.
บางทีเขาอาจจะไม่ใช่ คนที่วางยาเจคอบก็ได้.
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
But put them all together for speech and they work the way fingers of expert typists and concert pianists do.
แต่ เมื่อ ให้ ทุก ส่วน ทํา งาน ร่วม กัน เพื่อ จะ พูด อวัยวะ เหล่า นี้ ก็ จะ ทํา งาน ได้ เช่น เดียว กับ นิ้ว ของ นัก พิมพ์ดีด ที่ ชํานาญ หรือ นัก เล่น เปียโน คอนเสิร์ต.
When my parents would ask what I would do if they were put in jail for preaching the good news, I would say, ‘I’ll serve Jehovah.’
เมื่อ คุณ พ่อ คุณ แม่ ถาม ว่า ดิฉัน จะ ทํา อย่าง ไร ถ้า ท่าน ถูก จับ ขัง คุก เพราะ การ ประกาศ ข่าว ดี ดิฉัน ก็ จะ พูด ว่า ‘หนู จะ รับใช้ พระ ยะโฮวา.’
Then put on some clothes.
ก็ใส่เสื้อผ้าสิ
Surely not; so work hard to appreciate the good in your mate, and put your appreciation into words.—Proverbs 31:28.
ไม่ ใช่ อย่าง นั้น แน่; ดัง นั้น จง พยายาม อย่าง หนัก ที่ จะ หยั่ง รู้ ค่า จุด ดี ใน ตัว คู่ สมรส และ แสดง ความ หยั่ง รู้ ค่า ของ คุณ ออก มา เป็น คํา พูด.—สุภาษิต 31:28.
Put me down.
บอกให้วางฉันลง
Just one, and I put it up there.
แค่ชิ้นเดิยวน่า และฉันเป็นคนแขวนไว้เองแหละ
The mere fact that we have this ability harmonizes with the comment that a Creator has put “eternity into man’s mind.”
เพียง ข้อ เท็จ จริง ที่ ว่า เรา มี ความ สามารถ นี้ ก็ สอดคล้อง กับ ข้อ คิด เห็น ที่ ว่า พระ ผู้ สร้าง ได้ ทรง ใส่ “นิรันดร กาล ไว้ ใน จิตใจ ของ มนุษย์.”
More recently, there have been moves to put “teeth” into international agreements.
ไม่ นาน มา นี้ มี การ เคลื่อน ไหว เพื่อ บีบ ให้ ปฏิบัติ ตาม ข้อ ตก ลง ระหว่าง ประเทศ.
My father's last wοrds were " Bertie has mοre guts than the rest οf his brοthers put tοgether. "
มากกว่าเหล่าพี่น้องทุกคน "
You're not even gonna put up a fight?
คุณไม่แม้แต่จะลุกขึ้นสู้
Put simply, it is this: We are here to do God’s will.
คํา ตอบ ง่าย ๆ ก็ คือ เรา เกิด มา เพื่อ ทํา ตาม พระ ประสงค์ ของ พระเจ้า.
Where did I put the camera?
ฉันจวางกล้องเอาไว้ที่ใหนดีนะ
She put ten sheets of paper at a time into the typewriter and had to press very hard so that the letters would print.
เธอ ใส่ กระดาษ ที่ เครื่อง พิมพ์ ดีด ที ละ สิบ แผ่น และ ต้อง ออก แรง มาก เคาะ แป้น พิมพ์ เพื่อ ให้ ตัว อักษร ติด ถึง แผ่น ล่าง.
The warning of an ancient proverb is thus appropriate: “Anyone inexperienced puts faith in every word, but the shrewd one considers his steps.”
ด้วย เหตุ นี้ คํา เตือน จาก สุภาษิต โบราณ ข้อ หนึ่ง จึง เหมาะ สม ที่ ว่า “คน โง่ เชื่อ คํา บอก เล่า ทุก คํา; แต่ คน ฉลาด ย่อม มอง ดู ทาง เดิน ของ เขา ด้วย ความ ระวัง.”
Everyone in our family has had to put up a hard fight for the faith.
ทุก คน ใน ครอบครัว ของ เรา จํา ต้อง สู้ อย่าง ทรหด เพื่อ ความ เชื่อ.
But those who received Jesus’ disciples with kindness put themselves in line for blessings.
แต่ คน เหล่า นั้น ที่ ต้อนรับ สาวก ของ พระ เยซู ด้วย ความ กรุณา ได้ นํา ตัว เอง เข้า มา อยู่ ใน แนว ที่ จะ ได้ รับ พระ พร.
Not realizing it was a bomb, he picked it up, put it in the trunk of his car, and returned it to the authorities.
เนื่อง จาก ไม่ รู้ ว่า เป็น ระเบิด เขา จึง เก็บ วัตถุ ชิ้น นั้น ใส่ ไว้ ใน กระโปรง หลัง รถ แล้ว นํา ไป คืน ให้ เจ้าหน้าที่.
I can't see you putting on your black underpants.
แม่มองไม่เห็นว่าเธอกําลังใส่กางเกงในสีดํา
I could not put up with that.”
ผม ทน ไม่ ได้ หรอก.”
He that puts faith in me, just as the Scripture has said, ‘Out from his inmost part streams of living water will flow.’”
ผู้ วางใจ ใน เรา ‘แม่น้ํา ประกอบ ด้วย ชีวิต จะ ไหล ออก มา จาก ภาย ใน ผู้ นั้น’ เหมือน ได้ มี คํา เขียน ไว้ แล้ว.”
People were prepared to put up with occasional excesses in hopes of achieving a degree of order and security.
ผู้ คน พร้อม จะ อด ทน กับ สิ่ง ที่ เกิน เลย เป็น ครั้ง คราว โดย หวัง ว่า จะ บรรลุ เป้าหมาย ใน เรื่อง ความ เป็น ระเบียบ และ ความ ปลอด ภัย ใน ระดับ หนึ่ง.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ put ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ put

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว