dark ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า dark ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ dark ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า dark ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง มืด, ความมืด, ชั่วร้าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า dark

มืด

adjective (having an absolute or relative lack of light)

No wonder “the blackness of darkness has been reserved” for those who resemble such things!
ไม่ แปลก เลย ที่ มี การ “สงวน ความ มืด ทึบ ไว้” แล้ว สําหรับ คน ที่ มี ลักษณะ เช่น นั้น!

ความมืด

noun

Okay, we're now roaming the vast darkness of the hallways of the institute.
โอเค ตอนนี้เรากําลังตรงไป ทางเดินมืดของโรงพยาบาลเก่าแห่งนี้

ชั่วร้าย

adjective

Do not even become curious about their dark ways.
อย่า ได้ อยาก รู้ อยาก เห็น แนว ทาง ชั่ว ร้าย ของ พวก มัน เลย.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

The wood has an attractive grain, with light and dark patterns, which is effectively featured in the carvings.
เนื้อ สัก สวย งาม ด้วย ลาย สี เข้ม สลับ กับ สี อ่อน ซึ่ง นํา มา ใช้ ใน การ แกะ สลัก อย่าง เหมาะเจาะ.
I realize it's dark in here, but just know I'm winking back.
ในนี้มันมืด แต่ให้รู้ไว้ฉันขยิบตาตอบกลับ
Then they descend from the upper room, emerge into the cool darkness of the night, and head back across the Kidron Valley toward Bethany.
ครั้น แล้ว พวก เขา ได้ ลง จาก ห้อง ชั้น บน ออก มา ใน ความ มืด อัน เยือกเย็น แห่ง ยาม ราตรี และ มุ่ง หน้า ย้อน กลับ ไป ข้าม หุบเขา ฆิดโรน ไป ยัง บ้าน เบธาเนีย.
Probably gonna lose you on the dark side of the moon.
เป็นไปได้ เราจะเสียหมอนี่ เหมือนในมุมมืดของดวงจันทร์ล่ะ
To illustrate the challenge of discerning whether we might harbor a hidden prejudice, imagine the following scenario: You are walking down a street alone in the dark of night.
เพื่อ จะ เข้าใจ ว่า การ ค้น หา อคติ ที่ อาจ ซุก ซ่อน อยู่ ใน ใจ เป็น เรื่อง ยาก เพียง ไร ขอ ให้ นึก ภาพ เหตุ การณ์ ต่อ ไป นี้: คุณ เดิน อยู่ บน ถนน ตาม ลําพัง ใน ตอน กลางคืน.
I'm not sure that keeping both of our detectives in the dark is the best course of action.
คุณรีส ผมไม่ค่อยแน่ใจว่า การที่ปกปิดพวกเขาทั้งคู่ จะเป็นผลดีซักเท่าไร
The Dark One... that's the only way I'll save my grandson.
มันเป็นทางเดียว ที่ข้าจะช่วยหลานชายได้
So tell me a little bit about what this dark spot means.
บอกผมหน่อยได้มั้ยครับว่า เจ้าจุดดําๆนี่คืออะไร
Further, the AIDS epidemic, fueled by drugs and immoral life-styles, casts a dark cloud over a great part of the earth.
ยิ่ง กว่า นั้น โรค เอดส์ ซึ่ง ระบาด อย่าง แพร่ หลาย โดยการ รับ เชื้อ จาก ผู้ เสพย์ติด และ รูป แบบ การ ดําเนิน ชีวิต ที่ ผิด ศีลธรรม ยัง ผล เป็น เงา มืด ทะมึน ปก คลุม ส่วน ใหญ่ ของ แผ่นดิน โลก.
Siberian tigers have a pattern of dark stripes on orange fur.
เสือ โคร่ง ไซบีเรีย มี ลาย ริ้ว สี ดํา บน ขน สี ส้ม.
6 The apostle John wrote: “God is light and there is no darkness at all in union with him.”
6 อัครสาวก โยฮัน เขียน ดัง นี้: “พระเจ้า เป็น ความ สว่าง, และ ความ มืด ใน พระองค์ ไม่ มี เลย.”
In battle against the Amalekites, “David went striking them down from the morning darkness until the evening” and took much spoil.
ใน การ ทํา ศึก กับ ชาว อะเมเล็ค “ดาวิด ได้ ฆ่า ฟัน พวก นั้น ตั้ง แต่ เช้า มืด จน ถึง เวลา เย็น” และ เก็บ ทรัพย์ เชลย ได้ มาก.
So, I booked myself a flight to Boston in '95, 19 years old and definitely the dark horse candidate at this race.
ฉันเลยไปบอสตัน ตอนนั้นปี 95 ฉันอายุ 19 ฉันลงสมัครอย่างม้ามืด เพราะไม่เคยแข่งวิ่งมาก่อน
Some Choose the Darkness
บาง คน เลือก อยู่ ฝ่าย ความ มืด
After exhorting his fellow believers in Rome to awaken from sleep, Paul urged them to “put off the works belonging to darkness” and “put on the Lord Jesus Christ.”
หลัง จาก การ ปลุก เร้า เพื่อน ร่วม ความ เชื่อ ของ ท่าน ใน โรม ให้ ตื่น จาก หลับ เปาโล ได้ กระตุ้น เตือน พวก เขา ให้ “ปลด เปลื้อง การ ของ ความ มืด” และ “ประดับ ตัว ด้วย พระ เยซู คริสต์ เจ้า.”
Stanley, the dark-haired guy, the man is a sex maniac.
สแตนเลย์, ผู้ชาย ผมสีดํา, ชายคนนั้น เป็น คนบ้า เพศ
My dear brethren, my dear friends, it is our quest to seek the Lord until His light of everlasting life burns brightly within us and our testimony becomes confident and strong even in the midst of darkness.
พี่น้องที่รัก มิตรสหายทั้งหลาย นี่คือหน้าที่ของเราที่จะแสวงหาพระเจ้าจนแสงแห่งพระชนม์ชีพอันเป็นนิจของพระองค์สว่างโชติช่วงอยู่ในเราและประจักษ์พยานของเรากลายเป็นความมั่นใจและความเข้มแข็งแม้อยู่ในท่ามกลางความมืด
The shifter's sending dark energy to weaken us.
มารจําแลงส่งมนต์ดํามาทําให้เราอ่อนแอ
All this time, I've blamed you for pulling me into the dark.
ตลอดเวลา ฉันโทษเธอ ที่ดึงฉันตกลงไปในความมืด
As the apostle Paul indicated, God ‘delivered anointed ones from the authority of the darkness and transferred them into the kingdom of the Son of his love.’ —Colossians 1:13-18; Acts 2:33, 42; 15:2; Galatians 2:1, 2; Revelation 22:16.
ดัง ที่ อัครสาวก เปาโล บอก ให้ ทราบ พระเจ้า ‘ได้ ทรง ช่วย เหล่า ผู้ ถูก เจิม ให้ พ้น จาก อํานาจ แห่ง ความ มืด และ โยกย้าย พวก เขา ไป ไว้ ใน ราชอาณาจักร แห่ง พระ บุตร ที่ รัก ของ พระองค์.’—โกโลซาย 1:13-18; กิจการ 2:33, 42; 15:2; ฆะลาเตีย 2:1, 2; วิวรณ์ 22:16.
In Europe the Middle Ages were broadly synonymous with the Dark Ages.
ใน ยุโรป ยุค กลาง โดย ทั่ว ไป แล้ว เรียก ได้ ว่า เป็น ยุค มืด.
‘Woe to those putting bad for good, dark for light, bitter for sweet.’ —Isaiah 5:20.
‘วิบัติ แก่ คน ที่ เห็น ชั่ว เป็น ดี, มืด เป็น สว่าง, และ ขม เป็น หวาน.’—ยะซายา 5:20.
Though in the darkness you’ve gone astray.
แม้ท่านหลงทางไปในทางของมาร
(Ephesians 4:23, 24) Paul puts it this way: “You were once darkness, but you are now light in connection with the Lord.
(เอเฟโซ 4:23, 24) เปาโล กล่าว อย่าง นี้: “เมื่อ ก่อน ท่าน ทั้ง หลาย เป็น ความ มืด, แต่ บัด นี้ ท่าน เป็น ความ สว่าง แล้ว ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จง ประพฤติ อย่าง ลูก ของ ความ สว่าง.
I do not know what was worse—to stand in water all day long in nearly complete darkness or to endure the painfully bright floodlights directed straight at me all night long.
ผม ไม่ รู้ ว่า อย่าง ไหน จะ ร้าย กว่า กัน—ยืน แช่ น้ํา ตลอด วัน ใน ห้อง ที่ เกือบ มืด สนิท มอง ไม่ เห็น อะไร เลย หรือ ทน แสง ไฟ สว่าง จ้า ส่อง หน้า ตลอด คืน จน กระทั่ง ผม ปวด แสบ นัยน์ ตา.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ dark ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ dark

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว