horse ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า horse ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ horse ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า horse ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ม้า, อาชา, อัศว, มะเมีย, ม้า หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า horse

ม้า

noun (members of the species Equus ferus)

See what’s happening to the horses and war chariots of the Egyptians.
ดู ซิ ว่า มี อะไร เกิด ขึ้น แก่ ม้า และ บรรดา รถ รบ ของ ชาว อียิปต์.

อาชา

noun

He dresses up in old shining armor, mounts his skinny horse, and leaves his village in search of glory.
เขาสวมชุดเกราะวาบวับเก่า ๆ ขึ้นควบอาชาแห้งกร่อง และเผ่นออกจากหมู่บ้าน เพื่อเสาะหาความรุ่งโรจน์

อัศว

noun

มะเมีย

noun proper (Horse (zodiac)

ม้า

noun

Is it me or are horses the most beautiful creatures?
นี่ผมคิดไปเองหรือว่าม้าเป็นสัตว์โลกที่สวยงามที่สุด?

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

They will be removed with finality by the all-conquering Rider of the white horse.
รัฐบาล เหล่า นี้ จะ ถูก ขจัด ออก ไป อย่าง เด็ดขาด โดย ผู้ ขี่ ม้า ขาว ซึ่ง พิชิต ศัตรู ทั้ง สิ้น.
See what’s happening to the horses and war chariots of the Egyptians.
ดู ซิ ว่า มี อะไร เกิด ขึ้น แก่ ม้า และ บรรดา รถ รบ ของ ชาว อียิปต์.
As James 3:3 states, “Behold, we put bits in the horses’ mouths, that they may obey us; and we turn about their whole body.”
ตามที่ ยากอบ 3:3 กล่าว “ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว”
(Job 39:19-25) In ancient times, warriors fought on horseback, and horses pulled chariots carrying a driver and perhaps two soldiers.
(โยบ 39:19-25) ใน สมัย โบราณ นัก รบ จะ สู้ กัน บน หลัง ม้า และ มี การ ใช้ ม้า ลาก รถ รบ ที่ มี คน ขับ และ อาจ มี ทหาร อีก สอง นาย.
(1 Timothy 3:8) If you wish to please Jehovah, then, you will refrain from any form of gambling, including lotteries, bingo, and betting on horse races.
(1 ติโมเธียว 3:8, ล. ม.) ฉะนั้น หาก คุณ ต้องการ ทํา ให้ พระ ยะโฮวา พอ พระทัย คุณ จะ ต้อง หลีก เว้น จาก การ พนัน ทุก รูป แบบ รวม ไป ถึง ลอตเตอรี่, ไฮโล, และ การ พนัน แข่ง ม้า.
So, I booked myself a flight to Boston in '95, 19 years old and definitely the dark horse candidate at this race.
ฉันเลยไปบอสตัน ตอนนั้นปี 95 ฉันอายุ 19 ฉันลงสมัครอย่างม้ามืด เพราะไม่เคยแข่งวิ่งมาก่อน
So here we are back to the horse and buggy.
และเราก็จะกลับมาสู่ยุคที่ใช้ม้าและรถม้า
Man on a horse and a man on the ground -- that is viewed as two totally different things.
กับคนที่ยืนบนพี้น เป็นสองอย่างที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง
A column of horses can carry enough rifles to outfit a small army.
ม้า ขบวน หนึ่ง อาจ ขน ปืน เล็ก ยาว ได้ มาก เพียง พอ สําหรับ กองทัพ เล็ก ๆ.
Male shorthead sea horse giving birth
ม้า น้ํา หัว สั้น ตัว ผู้ กําลัง คลอด ลูก
Wasn't a horse, but it was pretty awesome.
อาจจะไม่ได้ม้า แต่ก็สุดยอดทีเดียว
Finally, his pouch opens, and the sea-horse babies are progressively ejected into the world.
ใน ที่ สุด ถุง หน้า ท้อง ของ มัน ก็ เปิด และ ม้า น้ํา ตัว จิ๋ว ก็ ออก มา สู่ โลก ภาย นอก ที ละ ตัว.
Elyan, look after the horses, they need watering.
เอลยาน ดูม้าด้วย พวกมันต้องการคนให้น้ํา
We had a horse-drawn carriage with curtains at the windows, so that regardless of the weather, we could attend church Sunday morning.
เรา มี รถ ม้า คัน หนึ่ง ซึ่ง มี ม่าน คลุม หน้าต่าง เพื่อ เรา จะ เข้า ร่วม ที่ โบสถ์ ตอน เช้า วัน อาทิตย์ ได้ ไม่ ว่า อากาศ จะ เป็น อย่าง ไร ก็ ตาม.
17 The One who draws out the war chariot and the horse,+
17 พระองค์ เป็น ผู้ นํา รถ ศึก และ ม้า+
(Revelation 6:1-8) The color of each horse can evoke an emotional response within us that matches the symbolism of the horse.
(วิวรณ์ 6:1-8) สี ของ ม้า แต่ ละ ตัว กระตุ้น อารมณ์ ความ รู้สึก ใน ใจ เรา ซึ่ง ตรง กับ ความ หมาย ของ ภาพ นิมิต เหล่า นี้.
They just sat there on their horses, watching him die.
พวกมันนั่งบนหลังม้า รอดูจนลุงแกสิ้นใจ
Where's my horse?
ม้าของฉันไปไหน
The rugged outlines of the islands, which have a smattering of tiny, white houses gleaming in the sunlight, inspired one poet to liken them to “stone horses with rampant manes.”
เกาะ ต่าง ๆ ซึ่ง มี รูป ร่าง ขรุขระ มี บ้าน หลัง เล็ก ๆ สี ขาว สะท้อน กับ แสง แดด ตั้ง อยู่ ประปราย เป็น แรง บันดาล ใจ ให้ กวี คน หนึ่ง เปรียบ เกาะ เหล่า นั้น เสมือน “ฝูง ม้า หิน ที่ มี แผง คอ สะบัด พลิ้ว.”
They asked a Bible student if he would lend them his horse for the day.
เขา ถาม นัก ศึกษา พระ คัมภีร์ ว่า ขอ ยืม ม้า ให้ พวก เขา ใช้ วัน หนึ่ง ได้ ไหม?
Next, we see a fiery-red horse, which represents warfare between nations.
ม้า ตัว ถัด ไป ที่ เห็น ใน นิมิต เป็น สี แดง เพลิง ซึ่ง หมาย ถึง สงคราม ระหว่าง ชาติ ต่าง ๆ.
People in the Lavrado region estimate that the horses numbered as many as 3,000 just a few years ago; today there are only 200.
ผู้ กําหนด รายการ ของ สถานี นั้น ยืน ยัน ว่า การ เปลี่ยน แปลง นี้ ถูก กระตุ้น โดย ความ ปรารถนา ที่ จะ ให้ บริการ ที่ ดี ขึ้น แก่ ชุมชน.
(Job 38:31-33) Jehovah directed Job’s attention to some of the animals —the lion and the raven, the mountain goat and the zebra, the wild bull and the ostrich, the mighty horse and the eagle.
(โยบ 38:31-33) พระ ยะโฮวา ทรง ชี้ ให้ โยบ สังเกต สัตว์ บาง ชนิด—สิงโต และ อีกา, แพะ ภูเขา และ ม้าลาย, โค ป่า และ นก กระจอกเทศ, ม้า ที่ ทรง พลัง และ นก อินทรี.
Each horse is brushed down before being harnessed.
ขน ของ ม้า แต่ ละ ตัว จะ ถูก แปรง ลง ก่อน สวม เครื่อง เทียม ลาก.
They came on foot, by horse, and by truck.
พวก เขา เดิน มา, ขี่ ม้า, และ มา กับ รถ บรรทุก.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ horse ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ horse

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว