night ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า night ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ night ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า night ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง กลางคืน, คืน, ราตรี, เทพีน็อกซ์, เทพีแห่งรัตติกาล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า night

กลางคืน

noun (period between sunset and sunrise)

If the diabetic is getting up frequently at night to urinate, he cannot sleep soundly.
ถ้า ผู้ เป็น เบาหวาน ต้อง ลุก ไป ปัสสาวะ บ่อย ๆ ตอน กลางคืน เขา ก็ ไม่ สามารถ นอน ได้ อย่าง เต็ม อิ่ม.

คืน

noun (period between sunset and sunrise)

Unlike you who fed her your own blood the night you met.
ไม่เหมือนนายที่ป้อนเลือดให้เธอตั้งแต่คืนแรกที่พบกัน

ราตรี

noun

What a magnificent spectacle the night skies presented!
ท้องฟ้า ใน ยาม ราตรี เป็น ภาพ ที่ สวย วิจิตร ตระการตา อะไร เช่น นี้!

เทพีน็อกซ์

noun

เทพีแห่งรัตติกาล

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

You have questioned the Generalissimo enough for one night.
คําถามสําหรับท่านนายพล พอแล้วสําหรับคืนนี้
Last night, I realized that I was thinking about your wife's case the wrong way.
ฉันคิดผิดเกี่ยวกับคดีของภรรยาของคุณ
And although their work of tentmaking was humble and fatiguing, they were happy to do it, working even “night and day” in order to promote God’s interests—just as many modern-day Christians maintain themselves with part-time or seasonal work in order to dedicate most of the remaining time to helping people to hear the good news.—1 Thessalonians 2:9; Matthew 24:14; 1 Timothy 6:6.
และ ถึง แม้ งาน เย็บ กระโจม ไม่ ใช่ งาน มี หน้า มี ตา และ ต้อง ใช้ แรง กาย มาก พวก เขา สุข ใจ ที่ ได้ ทํา งาน นี้ ทํา งาน ทั้งกลางวัน และ กลางคืน” เพื่อ ส่ง เสริม ผล ประโยชน์ ของ พระเจ้า เช่น เดียว กับ คริสเตียน สมัย ปัจจุบัน หลาย คน ที่ เลี้ยง ตัว เอง ด้วย การ ทํา งาน อาชีพ ไม่ เต็ม เวลา หรือ ทํา งาน ที่ มี ตาม ฤดู กาล เพื่อ สละ เวลา ส่วน ใหญ่ ช่วย ประชาชน ได้ ฟัง ข่าว ดี.—1 เธซะโลนิเก 2:9; มัดธาย 24:14; 1 ติโมเธียว 6:6.
One night wih me.
นอนกับฉันแค่คืนเดียว
Emily has a whole night that she doesn't remember.
เอมิลี่ยังมีคืนทั้งคืนที่จําอะไรไม่ได้เลย
♪ I'm holding out for a hero till the end of the night
# ฉันรอคอยฮีโร่สักคน จนสิ้นสุดยามค่ําคืน #
As a group, they decide to have a potluck meal that Sunday after church, start playing volleyball on Thursday nights, make a calendar for attending the temple, and plan how to help youth get to activities.
พวกเธอตัดสินใจในกลุ่มว่าจะนําอาหารมารับประทานด้วยกันวันอาทิตย์หลังเลิกโบสถ์ เริ่มเล่นวอลเลย์บอลคืนวันพฤหัสบดี ทําปฏิทินกําหนดวันเข้าพระวิหาร และวางแผนช่วยให้เยาวชนได้ทํากิจกรรม
It's the one night of the year where we fit in.
คืนเดียวที่เราตีเนียนได้
Then they descend from the upper room, emerge into the cool darkness of the night, and head back across the Kidron Valley toward Bethany.
ครั้น แล้ว พวก เขา ได้ ลง จาก ห้อง ชั้น บน ออก มา ใน ความ มืด อัน เยือกเย็น แห่ง ยาม ราตรี และ มุ่ง หน้า ย้อน กลับ ไป ข้าม หุบเขา ฆิดโรน ไป ยัง บ้าน เบธาเนีย.
Unlike you who fed her your own blood the night you met.
ไม่เหมือนนายที่ป้อนเลือดให้เธอตั้งแต่คืนแรกที่พบกัน
Tom and his wife, who took care of Tom’s elderly mother, were disturbed by her excursions into their bedroom in the middle of the night.
ทอม และ ภรรยา เขา ซึ่ง คอย ดู แล มารดา ผู้ สูง อายุ ของ ทอม รู้สึก ไม่ สบาย ใจ ที่ มารดา เดิน เข้า มา ใน ห้อง นอน ตอน กลางคืน.
I was told she didn't make it through the night.
มีคนบอกว่าเธอไปไม่รอด ในคืนนั้น
To illustrate the challenge of discerning whether we might harbor a hidden prejudice, imagine the following scenario: You are walking down a street alone in the dark of night.
เพื่อ จะ เข้าใจ ว่า การ ค้น หา อคติ ที่ อาจ ซุก ซ่อน อยู่ ใน ใจ เป็น เรื่อง ยาก เพียง ไร ขอ ให้ นึก ภาพ เหตุ การณ์ ต่อ ไป นี้: คุณ เดิน อยู่ บน ถนน ตาม ลําพัง ใน ตอน กลางคืน.
A few of us survived the rising water and the cold, snowy night.
พวก เรา ซึ่ง มี กัน อยู่ ไม่ กี่ คน รอด ผ่าน คืน นั้น มา ได้ ทั้ง ๆ ที่ ระดับ น้ํา สูง ขึ้น เรื่อย ๆ และ มี อากาศ หนาว จัด อีก ทั้ง หิมะ ตก.
16 Yea, and they were depressed in body as well as in spirit, for they had fought valiantly by day and toiled by night to maintain their cities; and thus they had suffered great afflictions of every kind.
๑๖ แท้จริงแล้ว, และพวกเขาหดหู่ทั้งทางร่างกายและวิญญาณ, เพราะพวกเขาต่อสู้มาแล้วอย่างองอาจในตอนกลางวันและทํางานหนักในตอนกลางคืนเพื่อรักษาเมืองของตน; และดังนั้นพวกเขาจึงต้องทนทุกข์อย่างใหญ่หลวงทุกอย่าง.
Well, I am an astrophysicist, and a lot of that takes place at night.
ผมเป็นนักดาราฟิสิกส์ และส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นตอนดึก
'Cause I spent the night with my grandmother.
เพราะผมใช้เวลาทั้งคืนอยู่กับย่าน่ะสิ
In the past, we always carried a rifle, especially when guiding night tours, but now we never take one.
เมื่อ ก่อน เรา มี ปืน ยาว ติด ตัว อยู่ เสมอ โดย เฉพาะ เมื่อ พา นัก ท่อง เที่ยว ออก ไป ดู สัตว์ ตอน กลางคืน แต่ ตอน นี้ เรา ไม่ เอา ปืน ไป อีก แล้ว.
Um, I'm playing nurse for the night.
ฉันสวมบทนางพยาบาลตอนกลางคืน
During the 1950’s, in what was then Communist East Germany, Jehovah’s Witnesses who were imprisoned because of their faith risked prolonged solitary confinement when they handed small portions of the Bible from one prisoner to another to be read at night.
ช่วง ทศวรรษ ปี 1950 ใน ประเทศ ซึ่ง เวลา นั้น คือ เยอรมนี ตะวัน ออก ที่ ปกครอง แบบ คอมมิวนิสต์ พยาน พระ ยะโฮวา ซึ่ง ถูก คุม ขัง ด้วย ความ เชื่อ ศรัทธา ของ เขา เขา ยอม เสี่ยง ต่อการ ถูก ขัง เดี่ยว เป็น เวลา นาน เมื่อ พวก เขา ส่ง ข้อ ความ สั้น ๆ ใน คัมภีร์ ไบเบิล จาก นัก โทษ คน หนึ่ง ให้ อีก คน หนึ่ง เพื่อ จะ ได้ อ่าน กัน ตอน กลางคืน.
A night out is exactly what you need to lift your spirits.
ออกไปเที่ยวกลางคืนสิ จะทําให้เธอกระชุ่มกระชวย
We're trying to figure out what went down last night.
เราอยากรู้ว่าเกิดอะไรเมื่อคืน
John pekarsky was the senior trooper on duty last night.
จอห์น เพอคาสกี้ นายตํารวจชั้นผู้ใหญ่ อยู่กะเมื่อคืนนี้
RW: One night, want to go to a movie or something?
รว: คุณอยากไปดูหนังหรืออะไร สักอย่างสักคืนไหม?
Send your eagle above the Wall every night.
ส่งอินทรีเจ้าให้บินรอบ กําแพงทุกคืน

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ night ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ night

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว