you ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า you ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ you ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า you ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง คุณ, เธอ, ท่าน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า you

คุณ

pronoun (subject pronoun: the group being addressed)

I don't know if you know or not, but here in America you're expected to tip the waiter.
ฉันไม่รู้ว่าคุณรู้หรือไม่ แต่ในอเมริกานี้คุณควรจะให้ทิปเด็กเสิร์ฟนะ

เธอ

pronoun (subject pronoun: the person being addressed)

Admitting what you say, I still think you are wrong.
ยอมรับในสิ่งที่เธอพูดเถอะ ยังไงฉันก็คิดว่าเธอผิด

ท่าน

pronoun (you (singular)

No doubt they’ll be pleased that you care enough to ask about their life.
พ่อ แม่ คง พอ ใจ แน่ ๆ ที่ คุณ สนใจ มาก พอ ที่ จะ ถาม เรื่อง ราว ชีวิต ของ ท่าน.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

When that happens, the ladies who are serving you now will return to their original duties.
พอถึงตอนนั้น นางที่คอย รับใช้ท่านอยู่ต้องกลับไปทํางานที่เดิมครับ
So, hey uh, can I ask you something?
อ่า ฉันถามอะไรเธอหน่อยได้ไหม
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
ท่านจะยิ้มเช่นกันเมื่อท่านจดจําข้อนี้ “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย” (มัทธิว 25:40)
It requires both parents to give you their blood.
มันจึงต้องมีทั้งพ่อและแม่ที่จะให้เลือดของเราแก่ลูก
They're just icons; you click on them.
เป็นแค่ไอคอนที่พวกคุณกดคลิก
“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
40 You will equip me with strength for the battle;+
40 พระองค์ จะ ทํา ให้ ผม มี กําลัง เพื่อ ไป รบ+
Is something bothering you?
มีอะไรทําให้ไม่สบายใจหรอค่ะ
You have questioned the Generalissimo enough for one night.
คําถามสําหรับท่านนายพล พอแล้วสําหรับคืนนี้
Do you want to be with him or not?
แม่อยากอยู่กับพ่อรึเปล่าคะ?
You need some more water?
ต้องการน้ํามั้ย
90 And he who feeds you, or clothes you, or gives you money, shall in nowise alose his reward.
๙๐ และคนที่เลี้ยงอาหารเจ้า, หรือห่อหุ้มเจ้า, หรือให้เงินตราเจ้า, จะไม่มีทางสูญเสียกรางวัลของเขาเลย.
But it's close enough for you to know that you're dealing with mercury chloride.
แต่มันใกล้พอที่เธอจะกา กับเมอร์คิวรีคลอไรด์
Why would you want to fight for a man like that?
ทําไมเจ้าต้องการสู้เพื่อผู้ชายอย่างนั้น?
What are you gonna do?
จะทําอะไรน่ะ?
Who are you?
ใครคะ คุณเป็นใคร?
(Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.
(บทเพลง สรรเสริญ 25:4) การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล และ สรรพหนังสือ ของ สมาคม ฯ เป็น ส่วน ตัว สามารถ ช่วย คุณ ให้ รู้ จัก พระ ยะโฮวา ดี ยิ่ง ขึ้น.
If you aim for his shirt, you might miss by 2 feet.
หากคุณมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสื้อของเขา คุณอาจจะพลาดจาก 2 ฟุต
Why don't you tell me about James Gordon.
ทําไมคุณไม่บอกผมเรื่อง จิม กอร์ดอน
Is that you take this back.
คุณต้องรับมันคืนไป
I want you to do a blood count, an EEG, and if they're negative, get them MRIs.
ฉันต้องการให้คุณตรวจเลือด วัดคลื่นสมอง และถ้ามันเป็นลบ พวกเขาควรทํา MRT
The Bible states: “Throw your burden upon Jehovah himself, and he himself will sustain you.
คัมภีร์ ไบเบิล กล่าว ว่า “จง มอบ ภาระ ของ ท่าน ไว้ กับ พระ ยะโฮวา และ พระองค์ เอง จะ ทรง ค้ําจุน ท่าน.
Please give me what you told me about a while ago.
ขอไอ้เจ้าสิ่งที่ฉันได้ขอเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
Paul explained: “I want you to be free from anxiety.
เปาโล อธิบาย ว่า “ข้าพเจ้า ใคร่ จะ ให้ ท่าน ทั้ง หลาย พ้น จาก ความ กระวนกระวาย.
To peel back all the layers of people you hide behind.
ที่จะเข้าถึงคุณได้ จากคนที่คอยปกปิดคุณไว้

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ you ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ you

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว