first ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า first ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ first ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า first ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ที่หนึ่ง, แรก, ครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า first

ที่หนึ่ง

adjectivenoun (numeral first)

แรก

adjective

ครั้งแรก

adverbnoun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

In some cultures, it is considered poor manners to address a person older than oneself by his first name unless invited to do so by the older one.
ใน บาง วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรม ไทย ถือ ว่า เป็น การ เสีย มารยาท ที่ จะ เรียก ผู้ มี อายุ มาก กว่า โดย ไม่ มี คํานํา หน้า ชื่อ.
Let's multiply this first equation over here times - 1.
ลองทําดู ลองคูณสมการแรกตรงนี้ด้วยลบ 1 แล้วกัน
And I'll keep doing this for Patrícia, my namesake, one of the first tapirs we captured and monitored in the Atlantic Forest many, many years ago; for Rita and her baby Vincent in the Pantanal.
ฉันจะทําไปเรื่อยๆ เพื่อแพทริเซีย สมเสร็จตัวนึงที่เราจับและติดตามมันที่ป่าแอตแลนติก เมื่อหลายปีก่อน เพื่อริตาและลูกน้อยของมัน วินเซ็นท์ ที่แพนทานัล
I was the first woman after Eve to be named in the Bible.
ฉัน เป็น ผู้ หญิง คน แรก หลัง จาก ฮาวา ที่ มี ชื่อ บันทึก ใน คัมภีร์ ไบเบิล.
First, go to the police.
หนึ่ง คือไปหาตํารวจ
I heard not too long ago that you are the first Korean to be on the cover of 3 international economic magazines.
ได้ยินมาว่า เมื่อไม่นานนี้คุณเป็นนักธุรกิจเกาหลีคนแรกที่ได้ขึ้น& lt; BR& gt; ปกนิตยสารเศรษฐกิจถึง 3 ฉบับ
At first, some are apprehensive about calling on businesspeople, but after they try it a few times, they find it both interesting and rewarding.
ที แรก ๆ บาง คน กลัว การ เข้า พบ พวก นัก ธุรกิจ แต่ หลัง จาก พวก เขา พยายาม สอง สาม ครั้ง เขา พบ ว่า การ ทํา เช่น นี้ น่า สนใจ และ มี ผล ดี.
First, he directed them to cultivate and care for their earthly home and eventually fill it with their offspring.
ข้อ แรก พระองค์ บอก เขา ให้ ดู แล รักษา สวน และ ใน ที่ สุด มี ลูก หลาน จน เต็ม แผ่นดิน โลก.
We recommend you add the DNS TXT records in this order to turn on TLS reporting first, then turn on MTA-STS:
เราขอแนะนําให้คุณเพิ่มระเบียน DNS TXT ตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดการรายงาน TLS ก่อน จากนั้นจึงเปิด MTA-STS
For the first time since all that Ice-Truck Killer shit, I feel like I'm back.
เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่เกิดเรื่องนักฆ่าห้องเย็นนั่น รู้สึกกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง
(Laughter) This is a chart of what it looked like when it first became popular last summer.
(เสียงหัวเราะ) นี่คือแผนภาพโดยประมาณของมัน ตอนที่มันเริ่มเป็นที่นิยมเมื่อหน้าร้อนที่ผ่านมา
" Let's have the facts first, " insisted Mr. Sandy Wadgers.
" Let's มีข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรก" นายแซนดี้ยืนยัน Wadgers
It was her first time and my second.
เป็น ครั้ง แรก สําหรับ เธอ แต่ เป็น รอบ สอง สําหรับ ผม.
The first is that the babies are listening intently to us, and they're taking statistics as they listen to us talk -- they're taking statistics.
อย่างแรก เนื่องจากทารกจะฟังเราอย่างตั้งใจ และเก็บข้อมูลในขณะที่พวกเราพูดคุยกัน พวกเขาเก็บสถิติในหัว
Many Bible Students got their first taste of field service by distributing handbills for a pilgrim’s public talk.
นัก ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล หลาย คน ได้ ลิ้ม ลอง รสชาติ ของ การ ประกาศ ตาม บ้าน เป็น ครั้ง แรก ด้วย การ แจก ใบ เชิญ ให้ ไป ฟัง คํา บรรยาย สาธารณะ ของ พิลกริม.
Since a traveler’s body needs to adjust to different strains of bacteria in the atmosphere, food, and water, it is especially important during the first few days that you be careful about what you eat.
เนื่อง จาก ร่าง กาย ของ ผู้ เดิน ทาง จําเป็น ต้อง ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ สาย พันธุ์ ของ แบคทีเรีย ที่ ต่าง ออก ไป ซึ่ง อยู่ ใน บรรยากาศ, อาหาร, และ น้ํา จึง เป็น สิ่ง สําคัญ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ใน สอง สาม วัน แรก ที่ จะ ต้อง ระมัดระวัง เรื่อง อาหาร การ กิน.
Let's have lunch first.
กินมื้อเย็นก่อนดีกว่า
Use the information in the first and last paragraphs for a brief introduction and conclusion.
ใช้ เนื้อหา ใน วรรค แรก และ วรรค สุด ท้าย เป็น คํานํา และ คํา ลง ท้าย สั้น ๆ.
And that was the first introduction of essentially a military concept of strategy into the business world.
และนั่นคือการถือกําเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก ของแนวคิดด้านกลยุทธ์ทางทหาร ที่นํามาใช้ในวงการธุรกิจ
I might make the first one and then miss the other ones.
ผมอาจยิงลงครั้งแรก แล้วพลาดที่เหลือทั้งหมด
... Thatcher, present at the first break-in.
แธทเชอร์ ปรากฏอยู่ตอนที่บุกรุกครั้งแรก
As an example, Blacher speaks of a person who for the first time is flying from the United States to Europe.
เพื่อ เป็น ตัว อย่าง บลาเคอร์ เอ่ย ถึง บุคคล ผู้ ซึ่ง โดยสาร เครื่องบิน จาก สหรัฐ ไป ยุโรป เป็น ครั้ง แรก.
Or by the first person to rush into the hall to get them.
หรือให้คนแรกที่มาถึงหอประชุมก่อนได้มันไป
(Malachi 3:2, 3) Since 1919, they have brought forth Kingdom fruitage in abundance, first other anointed Christians and, since 1935, an ever-increasing “great crowd” of companions.—Revelation 7:9; Isaiah 60:4, 8-11.
(มาลาคี 3:2, 3) นับ ตั้ง แต่ ปี 1919 พวก เขา ได้ ก่อ ให้ เกิด ผล แห่ง ราชอาณาจักร อย่าง อุดม บริบูรณ์ ใน อันดับ แรก คือ คริสเตียน ผู้ ถูก เจิม คน อื่น ๆ และ ตั้ง แต่ ปี 1935 “ชน ฝูง ใหญ่” สหาย ของ พวก เขา ที่ เพิ่ม ขึ้น เรื่อย ๆ.—วิวรณ์ 7:9, ล. ม. ; ยะซายา 60:4, 8-11.
Who's first?
ใครคนแรก

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ first ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ first

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว